SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2010

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja
(baza)
Opis
2010.12.21 2010.12.3
(60)
Wizyty/recepty

Wprowadzono kontrolowanie pozycji okna wizyt na ekranie, ponieważ zdarzało się, że w pewnych okolicznościach okno wyświetlane było poza obszarem ekranu, stając się niewidoczne dla użytkownika. Dotychczas rozwiązaniem problemu było usuwanie zawartości katalogu sogal/setup/

W przypadku recept zmieniono sposób nadawania liczby porządkowej leków tak, aby na numerowanie nie miała wpływu pozycja, w której lek zapisano (wpisanie leku w pozycji trzeciej z pominięciem dwóch pierwszych, powodowało wydruk recepty z jedną pozycją o liczbie porządkowej 3, obecnie problem ten jest rozwiązany).

2010.12.21 2010.12.2
(60)
Recepty
Wprowadzono zmiany w parametrach recept:
 • dodano możliwość pozycjonowania elementów recepty na stronie
 • dodano możliwość wskazania pozycjonowania papieru w poziomie. Działanie to dotyczy dwóch pierwszych rodzajów wydruku. Trzeci rodzaj drukowany jest zawsze w poziomie.

Parametry wydruku recepty dostępne są po kliknięciu przycisku Wydruk, znajdującego się w lewej dolnej części okna wizyt:

Nowe elementy parametrów wydruku recept zaznaczono na poniższej ilustracji:

 

2010.12.14 2010.12.1
(59)
Praca zdalna
Wprowadzono nowy parametr pozwalający na przełączenie okna logowania i okna głównego w tryb pracy wygodny przy pracy zdalnej (VNC, zdalny pulpit itp.):

 • Okno logowania w trybie terminal:


   

 • Okno główne w trybie terminal:


   

2010.10.21 2010.11.3
(58)
Recepty
Wprowadzono zmiany w edycji i wydruku recept.
 • Poza dotychczasowym sposobem wydruku na gotowych formularzach, obecnie możliwy jest kompletny wydruk recepty ze wszystkimi elementami graficznymi, z kodem kreskowym włącznie
 • Wprowadzono edycję numeru recepty z kontrolą ostatniej cyfry, która jest sumą kontrolną
 • Ostatnio nadany numer recepty jest automatycznie powiększany o jeden dla nowej recepty. Numer zapamiętywany jest indywidualnie dla stanowiska komputerowego i użytkownika.

Numer recepty wprowadzany jest w czterech sekcjach:
- pierwsza, dwucyfrowa sekcja to oznaczenie NFZ,
- druga sekcja, to unikalny numer recepty,
- trzecia, jednocyfrowa sekcja jest oznaczeniem rodzaju recepty zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie wydruku recept,
- ostatnia, jednocyfrowa sekcja jest numerem kontrolnym - wyliczanym automatycznie przez program.

Numer recepty może pozostać pusty - nie jest wówczas drukowany kod kreskowy.
W przypadku wydruku na gotowym formularzu recepty, kod kreskowy również nie jest drukowany nawet, jeśli wprowadzony zostanie numer recepty.

Wprowadzanie numeru recepty można zakończyć na 19stym znaku, z pozostawieniem ostatniej cyfry niewypełnionej. Zostaje ona określana i wprowadzana automatycznie z chwilą zapisu recepty. Ostatnia cyfra nie może być przypadkowa i jest kontrolowana przez program.

Po kliknięciu w przycisk Wydruk, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna wizyt (ilustracja powyżej) można określić parametry wydruku recepty.
Jeśli przycisk ten jest niewidoczny (widoczność określa się w zakładce Ustawienia okna wizyt), to dostęp do okna parametrów możliwy jest po kliknięciu w listę leków (nawet jeśli jest ona pusta) i wciśnięciu klawisza F12.Parametry wydruku recept

Okno parametrów wydruku recepty zostało zmodyfikowane o postać wydruku oraz parametr "Wydruk nagłówka".
Format Gotowy blankiet jest dotychczasowym sposobem druku recept tj. dane są nadrukowywane na przygotowany wcześniej formularz.
Format Pełny wydruk pionowo 1 szt. powoduje wydruk 1 egzemplarza recepty na kartce ustawionej pionowo (kolejne kopie można uzyskać wprost z okna parametrów drukarki).
Format Pełny wydruk poziomo 3 kopie  powoduje utworzenie trzech, takich samych kopii recepty, w pełnej postaci tj. ze wszystkimi elementami graficznymi, na jednej kartce formatu A4 w poziomie.

Podgląd wydruku recepty w formacie Gotowy blankiet

 Podgląd wydruku recepty w formacie Pełny wydruk pionowo 1 szt
 Podgląd wydruku recepty w formacie Pełny wydruk poziomo 3 kopie

 

 

2010.10.31 2010.10.6
(57)
Kartoteka pacjentów
Kosmetyczne zmiany kartoteki pacjentów.
Ponadto u dołu okna, obok części służącej do wyszukiwania dostawiono przycisk, którym można zmieniać rodzaj wyszukiwanych danych. Dotychczas możliwość ta była dostępna tylko po naciśnięciu klawisza TAB.
 


 

Wizyty
Wprowadzono zmiany porządkujące intefejs użytkownika. Niektóre opcje zgrupowano, inne zostały przeniesione.
Nowy przycisk "Korekta rozpoznania" dostępny obok linii wyświetlających wprowadzone obecnie rozpoznanie.

Dotychczasowe opcje narzędziowe zgrupowano do listy rozwijalnej dostępnej po kliknięciu "Narzędzia Katalog"

Pomiędzy opcjami menu głównego (okna wizyt), a listą dat wprowadzono żółty panel. W pierwszej linii wyświetlana jest bieżąca data, w drugiej aktualny czas i w trzecie linii zgrupowano przyciski: włączenie lub wyłączenie podręcznego harmonogramu wizyt. Przycisk ten jest niewidoczny, jeśli w zakładce "Ustawienia" (okno wizyt -> powyżej menu głównego) wyłączono ustawienie "Harmonogram wizyt".
Kolejny przycisk uruchamia pełny harmonogram wizyt z możliwością jego edycji. Pierwszy przycisk od prawej - uruchamia kalendarz.

2010.10.28

 

2010.10.5
(57)

Katalog
Dotychczas opcje katalogu dostępne były z listy rozwijalnej z poziomu okna głównego.
Obecnie wszystkie dostępne katalogi zgromadzone zostały w jednym oknie dialogowym:

Schemat wyglądu okna katalogu może być zmieniony przez użytkownika, wprowadzono nowe pozycje do wyboru:


 

WIZYTY -> Narzędzia -> Kalendarz
Okno kalendarza zamiast jednego miesiąca, dostępne jest w okresie półrocznym.


 

WIZYTY -> Rozpoznanie
Wprowadzono możliwość wypełnienia rozpoznania dodatkowego w oparciu o zawartość katalogu ICD-10. Dotychczas pole to mogło być wypełnione wyłącznie ręcznie.

Alarm, notes, książka telefoniczna
Wszystkie te opcje przebudowano, dostosowując je do standardu wyglądu i działania programu SOGaL.
Pomimo, że obecnie opcje te są dostępne w jednym oknie, to sposób ich uruchamiania oraz dostępność z poziomu różnych miejsc programu pozostaje bez zmian.


 

2010.10.20 2010.10.3
(56)
Harmonogram

Wprowadzono gruntowne zmiany harmonogramu wizyt.


 

Sprzedaż
Wprowadzono nową opcję "Sprzedaż". Głównym zadaniem nowego okienka jest umożliwienie rejestrowania obrotu/sprzedaży z wykorzystaniem drukarek fiskalnych (nie są one bezwzględnie konieczne - w parametrach programu można ustawić brak drukarki. Zamiast paragonu fiskalnego drukowany jest wówczas paragon w postaci niefiskalnej na dowolnej drukarce podłączonej do komputera).


 

Kliknięcie w znak zapytania po lewej stronie okna pozwala na przypisanie wybranej z cennika usługi do przycisku szybkiego wyboru.

Wprowadzanie nowych pozycji może odbywać się poprzez:

 • wpisanie numeru usługi w polu Towar, usługa i zatwierdzenie klawiszem Enter,
 • wpisanie numeru usługi w polu Towar, usługa z wykorzystaniem klawiatury ekranowej w prawej dolnej części okna,
 • wciśnięcie klawisza F1 podczas edycji pola Towar, usługa i wybór żądanej pozycji z listy cennika,
 • kliknięcie w przycisk Cennik u góry okna i wybór żądanej pozycji z listy cennika,
 • wpisanie nazwy usługi medycznej w polu Towar, usługa i zatwierdzenie klawiszem Enter.

Cena ma charakter podpowiedzi tj. pomimo jej określenia w cenniku, w chwili sprzedaży może być dowolnie zmieniona.
Brak ceny w cenniku skutkuje koniecznością jej wprowadzenia podczas "sprzedaży" oraz wyświetlonym znakiem zapytania w przycisku szybkiego wyboru na bocznym, lewym pasku okna.

Opcje okna sprzedaży
Po kliknięciu w przycisk "Ustawienia" otwierana jest zakładka Opcje sprzedaży

 

Pola Maks.cena jednostk. oraz Maks.suma paragonu mają charakter informacyjny tzn. nie blokują dokonania transakcji, a powodują jedynie wyświetlenie ostrzeżenia o przekroczeniu progów dopuszczalnych.

Koniec transakcji
Po kliknięciu w przycisk Koniec transakcji otwierane jest okno potwierdzenia zapisu paragonu.
Wpisanie kwoty w polu wpłata pozwala na wyliczenie reszty. Pozostawienie tego pola pustego niczym więcej nie skutkuje.

Zatwierdzenie transakcji powoduje zapis dokumentu i wysłanie danych do drukarki fiskalnej.

Rejestr dokumentów
Po kliknięciu w przycisk Rejestr dokumentów otwierane jest okno z listą wprowadzonych transakcji.

Wydruk nie powoduje ponownego wysyłania danych do drukarki fiskalnej - wybranie tej opcji powoduje wydruk na drukarce komputerowej.

 

Cennik
Wprowadzono zmiany okna cennika.

 

Parametry
Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych.

Panel testowy - w zasadzie przeznaczony jest dla serwisu drukarek fiskalnych:


 

2010.10.13 2010.10.1
(54)
Recepty
Dodane wypełnianie dwóch pól w recepcie:
 • Uprawnienia
 • Ch. przewlekłe
2010.09.24 2010.9.1
(53)
Harmonogram
Dodane nowe opcje w harmonogramie takie jak:
 • generowanie harmonogramu (od godziny do godziny z zadanym krokiem)
 • kopiowanie ustalonego wcześniej dnia na podany okres czasu
 • notowanie oceny wiarygodności pacjentów przy terminowym umawianiu się na wizyty
 • kasowanie całego dnia
 • oznaczanie kolidujących ze sobą wizyt
 • oznaczanie dni, w których występują kolizje wizyt
 • dwa rodzaje widoku tabelki z danymi
2010.07.30 2010.7.0
(51)
Wizyty- Wydruki - Inny dokument
Dodane trzy nowe wydruki:
 • UDP żył kończyn górnych
 • UDP żył kończyn dolnych
 • UDP żył szyjnych
2010.06.08 2010.6.0
(51)
Kartoteka pacjentów - Dane osobowe pacjenta - Kod NFZ

Wydłużenie pola „Kod NFZ” w danych pacjenta z 3 do 10 znaków.

2010.03.05

2010.3.1
(47)

Katalog leków, leki wystawione, normy laboratoryjne
Usunięto błąd powodujący brak danych na tych listach. Stąd nie było możliwe wstawianie leków do bieżącej recepty
na podstawie poprzednich.
2010.02.26 2010.2.1
(47)
Wizyty- Wydruki. Okno główne - Wydruki, raporty


Wprowadzono nowy sposób edycji dokumentów
Tekst podczas edycji i wydruku może być teraz formatowany (zmiana czcionki, rozmiaru itp.).
Wprowadzone zmiany w formatowaniu nie są przenoszone do kolejnych pól edycyjnych (dotyczą aktualnie edytowanego pola tekstowego).

Dokumenty są teraz w "dynamicznym" rozmiarze tzn. im więcej wpisze się tekstu, tym więcej miejsca na stronie on zajmie. Jeśli tekst nie mieści się na stronie, to dodawana jest kolejna. Praktycznie nie ma limitu na ilość tekstu/stron. Strony są ponumerowane w stopkach i oznaczone nazwiskiem pacjenta oraz nazwą dokumentu w nagłówku.

W czasie edycji, oprócz klikania w odpowiednie ikonki formatowania u góry okna, ten sam efekt można uzyskać znacznie szybciej wprost z klawiatury:

CTRL + B  włącza lub wyłącza pogrubioną czcionkę
CTRL + I  włącza lub wyłącza pochylenie czcionki
CTRL + U  włącza lub wyłącza podkreślanie tekstu
CTRL + [  powiększenie czcionki o jeden punkt
CTRL + ]  pomniejszenie czcionki o jeden punkt
CTRL + T  włączenie lub wyłączenie wyróżnień akapitu tzw. podpunkty
CTRL + R  przesunięcie tekstu do prawej krawędzi
CTRL + C lub CTRL + E  wycentrowanie tekstu
CTRL + L  przesunięcie tekstu do lewej krawędzi

Zapis CTRL+B oznacza: wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl (lewy dolny narożnik klawiatury)
oraz jednokrotne wciśnięcie klawisza literki b
.WPROWADZONO SZABLONY TREŚCI DOKUMENTU
Tworzenie szablonu polega na wypełnieniu pól dokumentu, a następnie kliknięciu w opcję "Zapisz, jako szablon".
Szablony przechowywane są pod wprowadzoną (poniższe okienko) nazwą.
Powielanie tej samej nazwy dla wielu szablonów nie skutkuje niczym, poza utrudnioną orientacją przy ich wybieraniu.

Odtwarzanie treści z szablonu (wczytanie szablonu)
Zapisane wcześniej szablony można odtwarzać po kliknięciu w opcję "Wczytaj szablon"

Ostrzegaj przed wczytaniem
znacznik ten, jeśli jest aktywny spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia przed "zamazaniem" bieżącej treści zawartością szablonu. Okno wyświetla się tylko wówczas, gdy w jakiekolwiek z pól edycyjnych dokumentu uprzednio cokolwiek wprowadzono.
Wyłączenie tej opcji powoduje wczytanie szablonu bez zbędnych ostrzeżeń.

Usuń szablon
Kliknięcie w tą opcję wymaga kolejnego kliknięcia tj. wskazania szablonu do usunięcia. Operacja ta jest poprzedzona oknem potwierdzenia i w przypadku zaakceptowania jest ona nieodwracalna (nie można przywrócić usuniętego szablonu).

Powyższa funkcjonalność tj. formatowanie tekstu i szablony została wprowadzona dla:

 • Skierowanie
  - WSZYSTKICH DOKUMENTÓW Z TEJ GRUPY
   

 • Zaświadczenie
  - ZAŚWIADCZENIA OGÓLNEGO (opis/treść)
  - ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO (opis/dgn/treść)
   

 • Inny dokument
  - REKTOSKOPII
  - GASTROSKOPII
  - USG Inne
  - UDP tętnic kończyn górnych
  - UDP tętnic kończyn dolnych
  - UDP tętnic szyjnych.

Dla pozostałych dokumentów taka funkcjonalność nie jest przewidywana z powodu specjalizowanej i specyficznej edycji ich treści.

Pozycjonowanie dokumentu na stronie
Po wybraniu opcji Parametry programu, podopcji Parametry systemu można, dla każdego dokumentu ustawić jego pozycję na stronie.
USTAWIENIE MARGINESU NA WARTOŚĆ UJEMNĄ POWODUJE PRZESUNIĘCIE ODPOWIEDNIO: W GÓRĘ LUB W LEWO.
WPROWADZENIE WARTOŚCI DODATNICH POWODUJE PRZESUNIĘCIE W DÓŁ LUB W PRAWO.
Wartości marginesu określane są w punktach (odpowiednik pikseli na ekranie) - czyli zmiana o jednostkowe wartości będzie niezauważalna.

2010.01.13

2010.1.3
(45)

WIZYTY - Zalecenia, Zabiegi
Zmiana wyglądu okien edycyjnych - dostosowanie do standardu SOGaL'a.
Harmonogram
Wprowadzono zmiany w sposobie działania harmonogramu:
 • dodano pole "Lekarz"; nie jest ono połączone z żadnym słownikiem/katalogiem - wypełniane jest "ręcznie". Edycja pola wspomagana jest listą (klawisz F3) wypełnianą na podstawie wpisanych już wcześniej nazwisk,

 • dodano pole "Czas trwania"; określane w minutach; pamiętane podczas edycji kolejnych pozycji,

 • dodano informowanie o kolizji terminu wizyty, bez blokowania zapisu,

 • dodano możliwość dopisania nowego pacjenta lub edycji danych wyszukanego pacjenta z poziomu okna wyboru (klawisz F2),

 • dodano możliwość zapisu pozycji do harmonogramu bez wypełnionego nazwiska pacjenta,

 • wprowadzono możliwość filtrowania listy harmonogramu wg jednego z pól: nazwisko, cel wizyty, lekarz. Przy pomocy rozbudowanego edytora filtrów można konstruować dowolne kombinacje wymienionych pól zastosowane przy filtrowaniu.

2010.01.12 2010.1.2
(45)
Wizyty- rejestr L4
Wprowadzono możliwość szybkiego ewidencjonowania okresów chorobowych wprost na oknie wizyt.
 


 

Wizyty zalecenia
Usunięto błąd edycji zaleceń.


Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008

Lista zmian w roku 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu od 1)
 

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.