SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2008

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja programu (bazy) Opis
2008.12.08 2008.12.17.132 (036) Wizyty - Zalecenia
Poszerzono pole opisu zalecenia do 500 znaków.
2008.11.28 2008.11.16.130 (035)

Harmonogram wizyt

Po wybraniu pacjenta z listy (klawisz F1) do pola edycyjnego pozycji harmonogramu wizyt kopiowane jest pole Telefon.
2008.11.25 2008.11.16.125 (035) Harmonogram wizyt
Lista pacjentów dostępna podczas edycji terminu harmonogramu (Przycisk przy polu Nazwisko lub klawisz F1) wyświetla w górnej części okna adres pacjenta i nr telefonu. Jeżeli pacjent jest wybrany z tej właśnie listy (harmonogram dopuszcza wpisanie nazwiska pacjenta ręcznie tj. bez powiązania z kartoteką pacjentów np. podczas rejestracji telefonicznej nowego pacjenta, który niekoniecznie musi być wypytywany o wszystkie dane osobowe), to numer telefonu wprowadzany jest do pola edycyjnego nowego terminu.
2008.11.24 2008.9.16.129 (035) Instalator
Instalator aktualizacji programu zbędnie pytał o zastąpienie wszystkich plików formularzy. Obecnie pytanie zadane zostanie tylko w przypadku, gdy użytkownik samodzielnie zmodyfikował formularz i instalowany z aktualizacją jest starszy niż znajdujący się na dysku.
Harmonogram wizyt
W danych harmonogramu wizyt dołączono pole "Telefon". W jednym z najbliższych wydań programu Sogal pojawi się również modyfikacja polegająca na połączeniu tego pola z kartoteką pacjentów - obecnie to pole należy wypełnić niezależnie od zawartości danych kartoteki.
Zmieniono formularz wydruku harmonogramu wizyt: mniejsze czcionki nagłówka, większe marginesy strony, cieńsze obramowanie itp.
Okna opcji katalogowych
Przy zmianie rozmiaru okna wszystkich katalogów np. norm laboratoryjnych, nie przesuwał się pasek szybkiego wyszukiwania.
Wizyty
W opcji "Schematy" okna wizyt dołączono dwa kolejne schematy wyglądu: "Czarna perła" oraz "Heloween".
2008.11.04 2008.11.16.125 (035) Wizyty
Usunięto błąd informowania o pustej liście wizyt.
2008.10.22 2008.9.16.122 (035) Zmiana hasła
Poprawa zmiany hasła po dodaniu nowego użytkownika.
2008.09.10 2008.9.15.116 (035) Wydruki
Poprawione działanie marginesów na wydrukach (ustawiane w opcji Parametry Dokumentów w Parametrach Systemu).
2008.07.24 2008.7.14.109 (035) Wizyty, Cennik, faktury
W danych cennika oraz rejestru zabiegów dostępnego z poziomu wizyt wprowadzono pole PKWiU opisujące numer klasyfikacji towarów i usług. Kolumna ta jest drukowana na fakturze. Faktura ma wprowadzone nowe kolumny: VAT, Wartość brutto oraz podział na stawki VAT w podsumowaniu.
2008.06.09 2008.5.12.107 (033) Wizyty - wydruk recept
Z poziomu listy recept okna wizyt, po wybraniu klawiszem F12 opcji można uaktywnić okno podglądu recepty, co pozwala na skierowanie wydruku do dowolnej drukarki. Domyślnie podgląd jest wyłączony, a wydruk wykonywany jest na domyślnej drukarce systemu operacyjnego.
2008.05.28 2008.4.10.90 (032) Kartoteka pacjentów
U dołu listy pacjentów znajduje się pole edycyjne umożliwiające wyszukiwanie. Przełączanie klawiszem TAB powoduje zmianę kolumny wg której wyszukiwanie się odbywa. Każdorazowe przełączenie powodowało pobieranie danych z bazy, co przy kartotekach z liczbą pacjentów powyżej 100 000 zajmowało zbyt wiele czasu. Działanie tego mechanizmu zoptymalizowano tak, aby uzyskać możliwie największą funkcjonalność i szybkość działania (m.in. wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu więcej niż jednego znaku, nie jest pobierana zawartość bazy przy przełączaniu kolumny wyszukiwania itp.).
2008.05.15 2008.5.12.106 (033) Wizyty
Zwiększono liczbę znaków dla pola kod ICD-10 tak, aby w danych z wizyty oprócz grupy zapamiętywany był również kolejny numer jednostki chorobowej w ramach owej grupy.
2008.05.14 2008.5.12.105 (032) ICD-10
Przebudowane okno katalogu chorób - dostosowanie wyglądu i działania listy do standardu Sogala.
Wizyty - Zabiegi, Zalecenia
Wprowadzono zmiany w oknach edycyjnych listy zabiegów i listy zaleceń. Poprawiono pozycjonowanie tych okien na ekranie. Wprowadzono przyciski graficzne do zapisu i porzucenia danych (dotychczas wyłącznie z klawiatury: Enter i Esc).
Wprowadzono kontrolę zawartości pól nazwy zabiegu i treści zalecenia tak, aby nie było możliwe pozostawienie tych pól pustych.
Edycja zabiegu dotychczas prowadzona była w dwóch oknach dialogowych, osobno dla nazwy zabiegu, ceny i dla opisu - obecnie wszystkie dane edytowane są w jednym oknie.
Wizyty
Usunięto błąd "Blob not found" pojawiający się podczas wychodzenia z okna wizyt. Błąd ten mógł też wystąpić przy edycji zabiegów i zaleceń dla wizyt już wcześniej zapisanych do bazy.
2008.05.06 2008.5.11.104 (032) Zabezpieczenie
Wprowadzono zmiany w systemie zabezpieczeń programu, stąd możliwe jest, że po zainstalowaniu najnowszej wersji konieczne będzie ponowne aktywowanie programu - kody wygenerowane podczas pierwszej aktywacji pozostają aktualne. Nie ulega też zmianie numer licencji - wobec tego można dokonać aktywacji programu z wykorzystaniem posiadanych kodów.
Harmonogram wizyt
Wprowadzono zmiany w harmonogramie wizyt:
- okno można dowolnie pozycjonować na ekranie oraz sterować jego wielkością,
- bieżące wartości pozycjonowania i rozmiaru są zapamiętywane,
- przebudowano okno listy pacjentów (klawisz F1) - możliwe jest filtrowanie listy oraz budowanie zaawansowanych filtrów,
- lista pacjentów (klawisz F1) uwzględnia zasady wyszukiwania; jak dla głównej listy pacjentów,
- lista pacjentów (klawisz F1) wyświetla dane najbardziej zbliżone do wprowadzonego ciągu znaków w oknie edycji terminu,
- jeżeli okno harmonogramu wywołane jest z poziomu wizyt, to nazwisko pacjenta jest już wstawione w oknie edycji terminu,
a edycja rozpoczyna się od pola godziny,
- obok nazwiska pacjenta wprowadzono przycisk graficzny do wywołania listy pacjentów,
- przechodzenie do kolejnych pól podczas edycji terminu przez klawisz Enter nie generuje sygnału dźwiękowego.
2008.04.28 2008.4.10.100 (032) Wizyty
Wprowadzono zmiany w kreatorze nowej wizyty:
- zmieniony wygląd okna i jego elementów,
- wprowadzono zmiany do mechanizmu zapisu treści kreatora (maksymalna stabilność działania),
- dodano przycisk "Zamknij kreator" powodujący porzucenie wprowadzonej treści i przejście do dalszej edycji wizyty,
- przyspieszono przechodzenie do kolejnych części kreatora przez wprowadzenie reakcji na klawisz Enter w pustej linii aktualnie edytowanej części.
Wizyty
Lista dat okna wizyt wyświetla w kolorze czerwonym te daty, w których wizytę wprowadził aktualnie zalogowany użytkownik.
Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy na liście użytkowników programu wprowadzono więcej niż jednego użytkownika.
Listy danych
Zmieniono wygląd list danych (cennik, finanse, normy itp.) oraz odpowiadających im okien dialogowych.
2008.04.16 2008.4.10.91 (032) Logowanie
W najnowszej wersji programu wystąpił problem z autoryzacją użytkownika, uniemożliwiający poprawne zalogowanie. Błąd usunięto.
2008.04.07 2008.4.10.90 (032) Wizyty
Wprowadzono nowe schematy wyświetlania okna wizyt dostępne w nowej opcji "Schemat" (Podgląd nowej opcji)
2008.03.05 2008.3.10.74 (032) Wizyty - Edycja recepty - Leki
Wstawienie leku do listy recept może być dokonane za pomocą klawisza ENTER. Następuje wtedy zamknięcie Lekospisu i powrót do edycji recepty.
Katalog leków
Dodanie nowego katalogu leków do menu.
2008.02.01 2008.2.9.69 (032) Kartoteka pacjentów - podgląd danych
Okienko podglądu danych (Enter na liście pacjentów) nie wyświetlało wszystkich danych. Błąd poprawiono.

2008.01.26

2008.1.9.67 (032)
Instalator aktualizacji
Program instalujący aktualizację został uwrażliwiony na uruchomienie programu SOGaL tj. jeśli SOGaL jest uruchomiony, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
Wizyty - rozpoznanie
Jeżeli w parametrach systemu wyłączono edycję rozpoznania dodatkowego, to okno edycji rozpoznania wyświetlane było w niepoprawny sposób - widoczne były tylko tytuł i przyciski graficzne. Błąd poprawiono.
Wizyty
Jedna z poważniejszych modyfikacji programu została ukończona:
wszystkie opcje dotyczące leków (Lekospis, Leki stale zażywane przez pacjenta, Recepty wcześniejszych wizyt) zostały zgrupowane w jednym oknie. Aby nie utrudniać pracy (nabyte przyzwyczajenia) zdecydowano o pozostawieniu wszystkich sposobów wyboru list bez zmian tj.: na receptach działają klawisze F5 i F9, menu górne ma pozostawione opcje "Leki stale zażywane" i "Lekospis" - mimo, że wszystkie te opcje korzystają obecnie z jednego okna źródłowego.
Wstawienie leku do listy recept może być kontynuowane bez zamykania okna źródłowego (opcja "Wstaw & Kontynuuj").
Lista lekospisu posiada możliwość wyświetlania opisu leku i jego nazwy międzynarodowej (opcja "Pokaż wszystko"/"Ukryj detale").
Poprawiono błędy występujące podczas edycji lekospisu - zwykle zapis korekty kończył się błędem uniemożliwiającym dalszą pracę.
Przebudowano okno edycji lekospisu (koniec edycji poszczególnych pól możliwy jest po klawiszu Enter. Po dojściu do listy innych nazw leku należy nacisnąć TAB. Koniec edycji w opisie jest możliwy po wciśnięciu klawisza Enter w pustej linii opisu. Wszystkie te zmiany miały za zadanie usprawnić edycję bez użycia myszki, choć z jej zastosowaniem wszystkie funkcje są dostępne w standardowy sposób, właściwy programom dla Windows).

Dotychczas podczas edycji recepty dostępny był wyłącznie lekospis. Obecnie możliwe jest korzystanie również z listy leków stale zażywanych przez pacjenta oraz recept już wcześniej wystawionych.

Lista leków poprzedniej wizyty nie jest już ograniczona do ostatniej wizyty - udostępniane są wszystkie leki, wszystkich wizyt (z wyjątkiem właśnie edytowanej).
Wprowadzono filtry (dostępne z listy rozwijanej wybranych nagłówków kolumn).

Wyszukiwanie na listach leków możliwe jest po dowolnej kolumnie (wystarczy rozpocząć wpisywanie szukanego fragmentu po przesunięciu podświetlenia listy na żądaną kolumnę).
2008.01.20 2008.1.8.51 (032) Dokumenty
Zakończono prace modernizacyjne nad oknami edycyjnymi wszystkich dokumentów dostępnych z opcji Wydruk okna Wizyty.
Dokumenty
W parametrach systemu ustawiona, domyślna liczba kopii, dla poszczególnych dokumentów nie była uwzględniana w wydruku. Błąd poprawiono.
2008.01.18 2008.1.8.46 (030) Dokument: USG przezciemiączkowe
Usunięto błędy działania okna edycyjnego poprzedzającego wydruk (np. brak automatycznego przewijania obszaru edycji, brak przejścia do pola Wnioski itp.) Ponadto zwiększono wszystkie pola edycyjne.
Dokumenty
Poprawiono kolejność przechodzenia pomiędzy polami edycyjnymi okien dialogowych poprzedzających wydruk dokumentu.
Wydruk recepty
Podczas wydruku recepty zbudowanej w oparciu o stałe leki pacjenta mogła być drukowana "dzika data" tj. z rokiem 1899 lub podobnym. Błąd usunięto - w przypadku nie wypełnienia pola daty, obecnie drukowana jest zawsze data bieżąca.
Wizyty - recepty
Kompletna przebudowa okna. (Podgląd nowego okna)
Dla każdego leku dane uzupełniono o znacznik "cito" i "nie zamieniać".  Odpowiednio na recepcie w polu dawkowania, pod nazwą leku drukowany jest znacznik [>> CITO <<] lub [>> NZ <<] lub [>>CITO NZ<<].
Zgodnie z tendencją wzrostu czytelności programu tj. wyświetlania nazwiska, w każdym nagłówku okien dialogowych, również okno recept w swoim nagłówku wyświetla nazwisko pacjenta.
Obecnie podświetlana jest cała grupa pól dotyczących edytowanego leku (nazwa, postać, dawka itp.)
Wizyty - Leki stale zażywane
Jeśli lista leków stale zażywanych przez pacjenta wywołana zostanie klawiszem F9 z poziomu listy recept bieżącej wizyty, to możliwe jest wstawienie dowolnej lub wszystkich pozycji do listy recept.
Dla każdego leku dane uzupełniono o znacznik "cito" i "nie zamieniać".
2008.01.15 2008.1.8.40 (028) Menu wydruku dokumentów
Kolejne usprawnienie wyboru dokumentu do wydruku: pod listą dokumentów, do każdej pozycji szybkiego wyboru dodano również skrót klawiaturowy, i tak: wybranie pierwszej pozycji listy możliwe jest po wciśnięciu klawisza 1, drugiego 2 itd.
Ponadto dodano możliwość wyczyszczenia listy szybkiego wyboru.
Dokumenty
Dla kolejnych dokumentów włączone zostały nowe funkcje (dostępne od wersji 2008.1.8.36 z dnia 11.01.2008).
Zmieniono czcionkę edycyjną z MS Microsoft SansSherif na Arial - powodem były kłopoty przy formatowaniu pól opisowych podczas edycji.
2008.01.14 2008.1.8.38 (028) Menu wydruku dokumentów
Okno wyboru rodzaju dokumentów może być również zamknięte z klawiatury - klawiszem ESC.
Kartoteka pacjentów
Jeżeli kartoteka pacjentów wyświetlana była w celu wybrania pacjenta np.  przed wydrukiem dokumentu (uruchomienie wydruku z menu głównego programu), to potwierdzenie wyboru wymagało naciśnięcia klawisza Enter lub podwójnego kliknięcia myszką. Obecnie dołożono kolejną możliwość wyboru: po prawej stronie listy znajduje się przycisk graficzny "Wybierz".
2008.01.11 2008.1.8.36 (028) Dokumenty
W oknach edycyjnych udostępnianych przed wydrukiem dokumentu przejście do następnego pola może odbywać się po naciśnięciu Enter w pustej, ostatniej linii edytowanego tekstu - zmiana dotyczy pól opisowych (wielolinijkowych). Działanie to może być wyłączone - u dołu okna - w linii statusu jest znacznik aktywujący lub dezaktywujący tą funkcję.
Poprawka ta przywraca dawną funkcjonalność programu SOGaL (dla DOS) - znaczne uproszczenie obsługi.
W linii statusu wyświetlana jest informacja o ilości pozostałych znaków do wypełnienia limitu pojemności pola edycyjnego.
Dokument: USG Jamy brzusznej (prosty i pełny)
Szablon opisu (CTRL+F1) wstawia tekst, nie jak dotychczas w jednym ciągu, ale podzielony na linie.
Ponieważ wstawiany z szablonu tekst (z wyjątkiem wywiadu, wniosków i zaleceń) zastępuje aktualną treść wszystkich pól, to wykonanie tej funkcji poprzedzone jest pytaniem potwierdzającym.
Zwiększono pole edycyjne wywiadu ze 180 do 500 znaków.
Zwiększono pole edycyjne opisu wątroby,trzustki,śledziony, nerek z 240 do 500 znaków.
Zwiększono pole edycyjne wniosków ze 195 do 500 znaków.
Zwiększono pole edycyjne zaleceń ze 130 do 500 znaków.
Wydruk dokumentów
Zmieniono wygląd wszystkich okien edycyjnych poprzedzających wykonanie wydruku.
Usunięto pole wprowadzania liczby kopii (obecnie liczbę kopii wydruku określa się w oknie wyboru drukarki)
Na wszystkich oknach edycyjnych wyświetlane jest nazwisko wybranego pacjenta.
2008.01.10 2008.1.7.31 (028) Wydruk dokumentów
Na oknie menu wyboru rodzaju dokumentu umieszczono imię i nazwisko pacjenta.
Wszystkie listy
Na wszystkich listach (np. kartoteka pacjentów), jeżeli w nazwie kolumny znajduje się przycisk służący do filtrowania, to obecnie umożliwia on ustawienie wielopozycyjnego kryterium tj. dotychczas można było wyfiltrować listę co do jednej pozycji/lub jednego kryterium, obecnie można już na etapie ustawiania filtru wybrać ich kilka.
2008.01.09 2008.1.6.28 (027) Kartoteka Pacjentów - Wizyty
Kolejna kompletna przebudowa okna - tym razem okno wizyt.  
Obecnie szerokość kolumny daty, wysokość pola na rozpoznanie oraz wysokość listy leków mogą być ustalane przez użytkownika i są zapamiętywane do następnej zmiany. Podobnie ze schematem kolorów okna wizyt.
2008.01.04 2008.1.6.28 (026) Kontrola bazy danych
Przebudowane okno kontroli bazy danych - pod względem wyglądu i działania.
Obecnie możliwa jest aktualizacja programu z nawet najstarszych jego wersji.
"Uszczelniono" program w przypadku ewentualnego wystąpienia błędu w strukturze bazy danych. Program kończy wykonywanie dalszego sprawdzania przy pierwszej napotkanej trudności informując w oknie podglądu o rodzaju trudności. Dzięki temu możliwa jest ponowna automatyczna kontrola bazy przy następnym uruchomieniu (właściwość ta jest szczególnie użyteczna przy pracy w sieci i braku możliwości zmian w strukturze wskutek zajęcia jednej z tabel).
Zwiększono liczbę etapów kontroli z 38 do ponad 100 (ilość kroków kontroli zależy od wielkości bazy).
2008.01.04 2008.1.5.25 (025) Kartoteka pacjentów - Szukanie
Okno wyświetlające wyniki wyszukiwania wyposażono w nowe funkcje:
- ukrywanie kolumn (dostępne po kliknięciu w pole z kropkami w nagłówku kolumn - przy lewej krawędzi okna),
- ukrywanie grup danych (dostępne po kliknięciu w pole z kropkami w nagłówku grup - przy lewej krawędzi okna),
- wyszukiwanie w kolumnie, w której znajduje się podświetlenie - wystarczy rozpocząć wpisywanie znaków,
- przycisk przejścia do pacjenta (dotychczas tylko klawisz Enter),
- przycisk zamknięcia okna (dotychczas tylko Esc),
- zapamiętywanie ustawionej szerokości kolumn i ich widoczności oraz położenia i wielkości okna na ekranie
2008.1.5.24 (025) Kartoteka pacjentów - Szukanie
Jeżeli w parametrach systemu ustawiono filtrowanie listy pacjentów (duże kartoteki powyżej 8000 pacjentów), to w wyniku wyszukiwania otwierana była cała lista (czasochłonne), zamiast ograniczona do wskazanego pacjenta (jak obecnie).
Przebudowano okno wyszukiwania tak, aby możliwe było bardzo szybkie wyszukiwanie poprzez ograniczenie liczby kryteriów.
Wyszukiwanie jest również bardziej precyzyjne, ponieważ żądany fragment tekstu szukany był (dotychczas) zawsze we wszystkich możliwych polach. Przez to nie było możliwe np. wyszukanie pacjentów z określonej miejscowości, ponieważ lista wynikowa zawierała również osoby zatrudnione we wskazanej miejscowości.
Zmieniono okno wyników wyszukiwania tak, aby można było sortować listę wynikową (kliknięcie w nagłówek listy) lub dodatkowo filtrować listę (kliknięcie w przycisk strzałki w dół obok nazwy nagłówka listy).
Zmieniono również wygląd okna wyszukiwania
2008.01.03 2008.1.5.23 (025) Wizyty - wydruk dokumentów
Czcionki pól opisowych na wydruku (wywiad, rozpoznanie, opis itp.) zostały powiększone z 8 do 10 punktów - wydruki powinny być teraz znacznie bardziej czytelne.
Wizyty - Archiwum dokumentów
Przebudowane okno archiwum. Można je sortować lub filtrować wg dowolnej kolumny (kliknięcie w nagłówek kolumny). Pozycja okna i jego rozmiar jest zapamiętywany dla każdego użytkownika
2008.01.02 2008.1.5.22 (025) Wizyty
Przy edycji danych archiwalnych (zmiana rozpoznania, leków, wizyty itp.) mógł pojawić się błąd "BLOB NOT FOUND" podczas zapisu do bazy. Problem został rozwiązany.
Wizyty - Leki
Lista leków (recept) została przebudowana - obecnie wyświetla oprócz nazwy: dawkę, jednostkę i postać. Lista może być dowolnie sortowana (po kliknięciu w żądanych nagłówek) oraz ustawiana, co do szerokości kolumn (sterowanie nagłówkiem). Wprowadzane ustawienia są zapamiętywane dla każdego użytkownika.
Wizyty - Edycja recepty
Poprawiony błąd przy przechodzeniu pomiędzy polami edycyjnymi za pomocą klawisza TAB - przejścia były nieskoordynowane.
Wizyty - Edycja zaleceń
Przy korekcie danych nie były widoczne przyciski graficzne.
Wizyty - Stałe leki
Po przejściu do listy leków - po klawiszu F9 udostępniana jest lista stałych leków zażywanych przez pacjenta. Lista została przebudowana i obecnie wyświetla oprócz nazwy: dawkę i jednostkę. Lista może być dowolnie sortowana (po kliknięciu w żądanych nagłówek) oraz ustawiana, co do szerokości kolumn. Wprowadzane ustawienia są zapamiętywane dla każdego użytkownika.

Lista zmian roku 2009

Lista zmian roku 2007

Bieżąca lista zmian

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V.RR, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu
RR - kolejna kompilacja programu

Zapis 2008.01.3.62 oznacza, że prace nad tą wersją zakończono w styczniu 2008 (lub planowane jest wydanie programu na styczeń 2008),
ponadto oznaczając program wersją nr 3, po wykonaniu 62 pełnych kompilacji.

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.