SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 

 •     1. INSTALACJA 

Procedura instalacji polega na uruchomieniu zawartości pliku sogal_setup.zip, który zawiera plik uruchomieniowy np.sogal_2017.5.0.19.exe.

Dla systemów operacyjnych, od wersji Windows 7/10 zaleca się uruchomienie instalatora z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszy nad ikoną pliku instalatora i wybór opcji Uruchom, jako Administrator.

Okno kreatora poprowadzi przez kolejne etapy instalacji.


W przypadku pracy w sieci, konieczne będzie ustawienie motoru bazy (opis znajduje się w punkcie Uruchomienie.)

WYMAGANIA I INFORMACJE TECHNICZNE:

Minimalne wymagania programu SOGaL są takie same, jak minimalne dla systemu operacyjnego Windows.
Wszystkie urządzenia zewnętrzne: myszka, drukarka, skaner itp. - są obsługiwane przez program SOGaL, o ile są również obsługiwane przez posiadaną wersję Windows.

Program SOGaL NIE PRACUJE w innym niż Windows systemie.

Program SOGaL wymaga minimum Windows XP i pracuje z Windows 7, 8, 8.1, 10 w edycjach 32 i 64 bitowych.

Baza danych programu SOGaL może być zainstalowana na serwerze LINUX.

Komunikacja z bazą danych jest oparta o protokół TCP/IP i nie jest wymagane udostępnianie jakichkolwiek zasobów sieciowych.

Program SOGaL współpracuje z drukarkami fiskalnymi zgodnymi ze standardem POSNET.


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     2. SPOSÓB DZIAŁANIA 

Informacje podane w tym punkcie są bardzo zwięzłe, ale również ogromnie istotne.

Kartoteka pacjentów jest jedna - wspólna dla wszystkich osób pracujących z programem.

W programie SOGaL można zastosować podział na gabinety.

Podział taki skutkuje separowaniem zapisów z wizyt, dla każdego gabinetu osobno.

Lista i liczba gabinetów określana jest przez użytkownika lub administratora systemu.

Gabinet jest pojęciem umownym tzn. może oznaczać dosłownie pokój pracy lekarzy, gdzie przyjmuje się pacjentów lub w znaczeniu symbolicznym może służyć do oddzielania zapisów z wizyt dla różnych lekarzy pracujących przez współdzielenie tego samego pokoju.

Każdy użytkownik musi być przypisany do gabinetu zdefiniowanego w programie.

Nie ma ograniczeń w przypisaniach użytkowników do gabinetów, co oznacza, że do jednego gabinetu może być przypisanych więcej osób - widzą oni wówczas wprowadzone przez siebie wizyty.

Podobnie z przypisaniem pojedynczych osób do gabinetów: nie ma żadnych przeszkód, aby do gabinetu przypisani byli pojedynczo użytkownicy programu - każdy ma wówczas swoje wizyty wyłącznie dla siebie.

Podgląd danych z innych gabinetów możliwy jest dopiero po nadaniu odpowiednich uprawnień, które mogą ograniczać dostęp lub przyznawać go bez innych limitów.

Większość danych wymagających wsparcia słownikowego nie posiada ograniczeń z dowiązaniem bezpośrednim, co oznacza, że np. wprowadzając rozpoznanie można skorzystać z klasyfikacji ICD-10 albo wpisać treść rozpoznania bez związku z tą klasyfikacją. Powiązanie nie jest sztywne.

Usuwanie pacjentów z kartoteki dotyczy wszystkich związanych z usuwaną pozycją danych!

Aby utrudnić bezpowrotną utratę danych wprowadzono mechanizm usuwania pośredniego.

Po wybraniu opcji usuwania pacjenta z kartoteki i potwierdzeniu zamiaru usunięcia takich danych, wszystkie zgromadzone zapisy wizyt, dokumenty, recepty itd. przenoszone są do archiwum.

Usunięcie pacjenta z archiwum powoduje bezpowrotną utratę danych.

Możliwe jest przywracanie danych przeniesionych do archiwum ponownie do kartoteki pacjentów.

Przywilej usuwania dwustopniowego (najpierw archiwum, a potem usunięcie) posiada TYLKO kartoteka pacjentów.

Dla pozostałych list stosowane jest usuwanie bezpośrednie.

Zalecana jest ostrożność przy usuwaniu danych, ponieważ nawet wykwalifikowany serwis programu nie będzie w stanie pomóc w odzyskaniu usuniętych danych.

Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby pozycji na listach dostępnych w programie (kartoteka pacjentów, wizyty, lekospis itp. itd.)

Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     3. URUCHOMIENIE 

Jeśli program SOGaL zainstalowano z wykorzystaniem ustawień standardowych, to na pulpicie monitora powinna być dostępna ikonka programu.

W przypadku jej braku, w menu Windows Start należy wyszukać pozycję SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego i uruchomić.

Po okienku startowym informującym o etapach uruchmieniowych wyświetlone zostaje okno identyfikacji użytkownika - okno logowania:

Okno logowania programu Sogal

W okienku tzw. logowania należy wprowadzić:

identyfikator (po instalacji jest on pusty - wystarczy nacisnąć Enter),

hasło (po instalacji jest ono puste - wystarczy nacisnąć Enter)
i potwierdzić przez naciśnięcie kolejny raz klawisza Enter lub kliknięcie w przycisk Zaloguj.

UWAGA:  jeśli jedynemu użytkownikowi programu odebrane zostanie uprawnienie pełne, to nie będzie możliwy ponowny dostęp do listy użytkowników lub parametrów programu. Zmiana uprawnień powinna nastąpić dopiero po wprowadzeniu kolejnych osób tak, aby przynajmniej jedna z nich miała pełny dostęp do programu.

PARAMETRY TECHNICZNE URUCHOMIENIA - wskazówki dla informatyków:

Program pracuje w oparciu o bazy danych SQL Firebird.

Wykorzystywane są dwa rodzaje dostępu:

- pośredni: BDE Borland Database Engine,

- bezpośredni: dbExpress (program łączy się bezpośrednio z klientem SQL).

Program SOGaL stopniowo, sukcesywnie jest przełączany do dbExpress, ale do zakończenia tego procesu ustawienia połączenia do bazy danych określane są w dwóch miejscach:

1) Panel sterowania Windows - ikonka BDE Administrator (32-bitowy)

Okno administracyjne dostępu do bazy danych BDE

Program SOGaL pracuje z wykorzystaniem następujących aliasów:

fx_main (opcjonalny - występuje, jeśli SOGaL współpracuje z programem Rejestracja),
fxbaza,
fxconfig,
fxprint.

UWAGA SERVER NAME musi zawierać nazwy plików baz nie tylko ścieżkę dostępu!

2) Plik konfiguracyjny server.set znajdujący się w lokalizacji pliku sogal.exe
(zwykle jest to: c:\faxon\sogal\server.set)

Przykładowa zawartość tego pliku, przy założeniu, że dostęp do baz jest sieciowy, a serwer ma adres 192.168.207.1:
         [FX_MAIN]
         192.168.207.1:c:\bazy\
         [FXBAZA]
         192.168.207.1:c:\bazy\
         [FXCONFIG]
         192.168.207.1:c:\bazy\
         [FXPRINT]
         192.168.207.1:c:\bazy\

UWAGA W przeciwieństwie do ustawień BDE w pliku server.set są TYLKO ścieżki dostępu bez nazw plików baz danych!

Sposób zapisu ścieżki dostępu jest taki sam dla BDE i pliku server.set. W połączeniach lokalnych zapis jest standardowy. Dla połączeń sieciowych konieczny jest dwukropek po adresie IP i pełna ścieżka dostępu.

UWAGA: miejsce położenia baz danych NIE POWINNO BYĆ UDOSTĘPNIANE. Komunikacja z bazą danych odbywa się poprzez mechanizm Client-Server motoru bazy SQL Firebird.

Nie ma powodu, aby użytkownicy mieli dostęp do zasobu sieciowego inny niż poprzez aplikację SOGaL.


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4. Menu główne 

Po prawidłowym zalogowaniu użytkownika program wyświetla okno główne:

Okno główne programu Sogal

Kartoteka pacjentów to najważniejsza do bieżącej pracy opcja.

Przechowuje dane osobowe pacjentów i zabezpiecza ona dostęp do wszystkich danych z przebiegu wizyt.
Kartoteka pacjentów jest jedna dla wszystkich osób pracujących z programem oraz dla wszystkich zdefiniowanych w programie gabinetów, które mogą służyć podziałowi zgodnemu z pomieszczeniami w placówce lub w sposób symboliczny dzielić dane z wizyt w oparciu o inne kryterium, np. specjalizację przyjmujących lekarzy.

Kartoteka pacjentów jest jedynym miejscem wprowadzenia nowego pacjenta lub edycji danych osobowych osób już do kartoteki wprowadzonych.

Harmonogram wizyt jest uproszczoną wersją harmonogramu terminów wizyt i planu zabiegów.

Pełna i rozbudowana wersja harmonogramu: z podziałem na poradnie, filtrowaniem, wyszukiwaniem i raportami dostępna jest w programie Rejestracja, który współpracuje z systemem SOGaL.

Harmonogram wizyt i plan zabiegów wspomagany jest Generatorem dnia, który pozwala na utworzenie przedziałów czasowych w godzinach pracy lekarza.

Sprzedaż opcja rejestrowania przychodów gabinetu również z uwzględnieniem współpracy z drukarkami fiskalnymi.

W opcji sprzedaży oprócz paragonów dostępna jest możliwość wystawiania faktur.
Działanie opcji wspomaga cennik oraz dane kartoteki pacjentów.

Cennik to lista usług i procedur medycznych, które wybierane są w opcji Sprzedaż.

Finanse uproszczona wersja przychodów i kosztów gabinetu. Opcja przeznaczona jest dla pojedynczych gabinetów lekarskich.

Książka telefoniczna pozwala na prowadzenie spisu kontaktów indywidualnie dla każdego użytkownika niezależnie od kartoteki pacjentów.

Wydruki, raporty opcja pozwala na emisję dokumentów bez rejestrowania wizyty. Zapewnia też raportowanie na podstawie zapisów w bazach danych.

Parametry programu opcja przechowuje ustawienia decydujące o zakresie wprowadzanych danych, sposobie pracy programu i ważne informacje np. identyfikujące placówkę, czy ustawienia wydruku dokumentów.

Katalog pozwala na bezpośredni dostęp do tzw. słowników tj. spisu danych wybieranych podczas edycji np. jednostek chorobowych, grupy krwi itp. bez konieczności wpisywania pełnego zapisu.

Dla przyspieszenia wprowadzania danych można korzystać z katalogu tj. spisu pogrupowanych tematycznie informacji. Zmiany w opcji Katalog skutkują na te już wprowadzone - stąd wszelkie modyfikacje powinny być przeprowadzane z uzasadnionych powodów.

Wygląd pozwala na personalizację programu tj. określenie kolorów elementów programu, określenie czcionki użytej do wyświetlania i edycji danych.

Kopia danych po wskazaniu nośnika danych program wykona pełną (nie przyrostową) kopię danych.

Istotne dla niedoświadczonych użytkowników: odtworzenie z kopii spowoduje bezpowrotną utratę obecnych danych i przywrócenie do stanu zapisanego w kopii! Stąd zalecana jest szczególna ostrożność w stosowaniu tej opcji.

Pomoc uruchamia przeglądarkę i wczytuje niniejszą instrukcję.

Wylogowanie uruchomienie tej opcji powoduje zamknięcie otwartych okien i przełączenie programu do okna identyfikacji użytkownia - logowania.

Wyjście z programu po potwierdzeniu zamiaru zakończenia pracy program odłącza się od bazy danych, zamyka otwarte okna i wraca do pulpitu Windows.


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.1 Kartoteka pacjentów 

Kartoteka pacjentów jest jedyną opcją, z poziomu której dostępne są wizyty.

Kartoteka pacjentów

W zależności od sposobu filtrowania (zmiana tego ustawienia jest w Parametrach programu) listy pacjentów dostępne są wszystkie zarejestrowane osoby lub pierwszych 500 osób.

W dolnym panelu okna kartoteki pacjentów jest pole wyszukiwania.

W miarę wpisywanych znaków lista jest zawężana do tych osób, których nazwisko jest zgodne z wpisanym ciągiem liter.

Po ustawieniu podświetlenia na właściwej pozycji listy możliwa jest edycja danych osobowych lub przejście do wizyt wybranego pacjenta.

Edycja danych osobowych kartoteki pacjentów

Zakres edytowanych danych ustalany jest w opcji Parametry programu - Parametry systemu:

Parametry programu

Parametry programu - Parametry systemu - Ustawienia

Zakres edytowanych danych ustalany może być również z poziomu Kartoteki pacjentów:

Kartoteka pacjentów - Opcje

Usunięcie pacjenta z listy przenosi jego dane osobowe i wszystkie inne z nim związane do Archiwum.

Usunięcie pacjenta z Archiwum powoduje BEZPOWROTNE skasowanie wszystkich jego danych z bazy.


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.1.1 Nowa wizyta 

Po wskazaniu pacjenta w kartotece pacjentów należy wybrać opcję Wizyty.

Kartoteka pacjentów - Wizyty

Okno wyświetla wszystkie wizyty pacjenta, jakie zarejestrowano w wybranym gabinecie.

Z tego poziomu możliwe jest tylko przeglądanie - każde dopisywanie danych lub edytowanie dostępne jest po wybraniu właściwych opcji np.:

 • Nowa - dopisanie nowej wizyty,
 • Korekta rozpoznania - zmiana rozpoznania i określenie typu wizyty,
 • Edycja wizyty - zmiana treści z przebiegu wizyty.
 • Ponadto mogą być prowadzone dodatkowe rejestry związane z wizytą:

 • Zalecenia - lista specyficznych zaleceń dla pacjenta - innych niż te, które wprowadzono w treści wizyty,
 • Zabiegi - lista przeprowadzonych zabiegów,
 • Recepty - lista przepisanych leków.
 • Z poziomu wizyt można prowadzić rónież rejestry nie związane z wybraną, aktualnie wyświetlaną wizytą:

 • Leki stale zażywane - lista dostępna jest później podczas wprowadzania recept,
 • Zdjęcia - dokumentacja fotograficzna uzyskana przez wczytanie plików dyskowych lub pobranych ze skanera,
 • Archiwum dokumentów - lista wszystkich dotychczas wystawionych dokumentów.

KREATOR WIZYT

Kreator wizyt: Kartoteka pacjentów - Wizyty - Nowa

Okno nowej wizyty zapewnia podgląd poprzednich - w górnej części okna.

Edycję segmentów treści - środkowa część okna

Przełączanie pomiędzy segmentami oraz zapis i anulowanie - w dolnej części okna.

Dane do bieżącego wpisu mogą pochodzić z tekstu wizyt poprzednich metodą Drag&Drop (Przenieś&Upuść), lub wczytane z wcześniej zapisanego szablonu albo wczytane z plików dyskowych.

W trakcie edycji dostępne jest pełne formatowanie tekstu, które zachowane będzie również na wydruku.

Ostatnia część kreatora pozwala na wprowadzenie rozpoznań:

Kreator wizyt: Kartoteka pacjentów - Wizyty - Nowa - Rozpoznania

Klasyfikacja wizyty ma charakter informacyjny lub w przypadku stosowania e-maili do pacjentów decyduje o zastosowanym szablonie wysyłanej treści.

RECEPTA

Po zakończeniu pracy z kreatorem tj. zapisaniu nowej wizyty możliwe jest tworzenie dokumentów medycznych, w tym recept:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Recepta

Każda recepta ograniczona jest do pięciu pozycji. Nie ma ograniczeń, co do liczby wystawianych recept.

Przycisk Wydruki udostępnia zgrupowane opcje wydruków:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Wydruki

Wydruki tworzone są w oparciu o stałe, zdefiniowane w programie szablony podzielone na grupy:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Wydruki - Wybór dokumentu

Każdy dokument zapisywany jest w Archiwum:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Archiwum dokumentów


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.1.2 Panel stomatologa 

Po przełączeniu w oknie wizyt na zakładkę Panel stomatologa udostępniany jest obraz uzębienia pacjenta:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Panel stomatologa

Obszar każdego zęba reprezentowany jest schematycznie:

Obszary schematycznego oznaczania

Inne opcje dostępne są w zakładce Pozostałe opcje edycji szczęki:


Obrazowanie zębów mlecznych


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.2 Paragony i faktury 

Opcja okna głównego Sprzedaż pozwala na rejestrowanie przychodów z wizyt tj. wprowadzanie paragonów - również fiskalnych oraz faktur:

Sprzedaż

Największa, środkowa część okna jest listą wprowadzonych dla jednego pacjenta pozycji, jakie znajdą się na jego dokumencie sprzedaży. Lista nie jest czyszczona nawet po wyjściu z programu.

Z lewej części okna dostępny jest pasek szybkiego wyboru, którego zawartość ustalana jest samodzielnie przez użytkownika

Środkowa, dolna część okna służy do wprowadzania kolejnych pozycji na listę. Przycisk Zatwierdź dostępny jest dopiero po prawidłowym wypełnieniu pól edycyjnych tego obszaru.

Pozycje wybierane do dokumentu sprzedaży muszą pochodzić z cennika - stąd konieczne jest wcześniejsze jego zbudowanie lub dopisanie nowej pozycji w trakcie wprowadzania bieżącej sprzedaży.

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych pozycji listy należy wybrać opcję Koniec transakcji.

Można również w polu Towar, usługa nie wpisując nic - nacisnąć klawisz Enter program przeniesie wówczas kursor do pola gotówka. Po wpisaniu otrzymanej kwoty wyliczona zostanie reszta do wydania pacjentowi.

Sprzedaż - obliczanie reszty

Koniec transakcji poprzedza okno wyboru rodzaju dokumentu, formy płatności, danych do faktury itp.:

Sprzedaż - koniec transakcji

W przypadku przełączenia na fakturę konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych.

Jeśli system jest wyposażony w drukarkę fiskalną, to wydruk wyprowadzony jest bezpośrednio do niej, w przeciwnym przypadku paragon drukowany jest na zwykłej drukarce podłączonej do komputera:

Paragon niefiskalny - podgląd wydruku


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.3 Harmonogram 

Opcja okna głównego Harmonogram służy rejestrowaniu umawianych wizyt oraz planowanych zabiegów:

Harmonogram wizyt

Harmonogram wizyt jest uproszczoną wersją planu wizyt. Najbardziej zaawansowana postać harmonogramu, z podziałem na poradnie, wyszukiwaniem wolnych terminów itp. dostępna jest w programie Rejestracja.

Opcje dopisywania, edycji i kasowania dostępne są w dwóch miejscach okna: w górnym menu i w dolnej, lewej części okna. Nie ma znaczenia, z której części korzysta użytkownik.

Harmonogram pracuje w oparciu o siatkę terminów, którą określa się poprzez opcję Generuj harmon.

Harmonogram wizyt - generator dnia

Opis działania generatora jest dostępny wprost w oknie dialogowym.

Plan zabiegów jest bliźniaczo podobny do harmonogramu wizyt. Również pracuje w oparciu o siatkę terminów tworzonych przez generator.

Harmonogram - plan zabiegów

UWAGA usunięcie dnia kasuje dane bez możliwości odzyskania!


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     4.4 Parametry programu 

Parametry programu - Parametry systemu

Zmiany w parametrach programu nie skutkują na dane już wprowadzone - zwłaszcza na zapisane w Archiwum dokumenty.

Parametry programu - Dokumenty - Parametry dokumentów


     

 
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja

2. Sposób działania

3. Uruchomienie

4. Menu główne

      4.1 Kartoteka pacjentów

             4.1.1 Nowa wizyta

             4.1.2 Panel stomatologa

      4.2 Paragony i faktury

      4.3 Harmonogram

      4.4 Parametry programu

5. Praca z drukarką fiskalną

 

 


 •     5. Praca z drukarką fiskalną 

Parametry programu - Urządzenie fiskalne

Samodzielne określanie portu drukarki fiskalnej,
jeśli opcja Wyszukaj urządzenie nie odszuka podłączonej drukarki fiskalnej:

Z menu głównego Windows należy wybrać opcję: Start -> Panel sterowania -> System

Następnie należy przełączyć na zakładkę Sprzęt i wybrać opcję Menedżer urządzeń .

W oknie Menedżera urządzeń należy rozwinąć grupę Porty (COM i LPT):

Jeżeli na liście portów nie ma podłączonego urządzenia, to trzeba sprawdzić poprawność łącza z komputerem i/lub zainstalować sterowniki dostarczane przez producenta drukarki fiskalnej.

Kliknięcie prawego przycisku myszy, po wcześniejszym zaznaczeniu urządzenia na liście, pozwala na wybranie opcji Właściwości - okno po wybraniu przedstawiono poniżej:

W kolejnym kroku należy przełączyć się na zakładkę Ustawienia portu i wybrać opcję Zaawansowane.

U dołu okna zaawansowane ustawienia dla: COMXX można odczytać (lub ustawić) żądany port COM.

Przedstawiona na ilustracji wartość COM18 nie jest wartością wzorcową!

W przypadku konkretnego komputera wartość tego ustawienia zapewne będzie inna.

Odczytana wartość w tym oknie musi być tożsama z ustawieniem portu w programie SOGaL.


     

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny