Rejestracja Program ewidencji medycznej
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
 • Archiwum:  2015 
Data Wersja programu Wersja bazy
22.09.2015 2015.9.0.8 135


Spis zmian:

1. Faktury
Kompleksowe zmiany: wyglądu, działania, szybkości, kontroli danych itp.

2. Wydruki, raporty - Faktury zbiorcze, raport
Kompleksowe zmiany: wyglądu, działania, szybkości, kontroli danych oraz wydruków.

3. Badania pracownicze
Opcja Faktura, prezentująca pozycje dokumentu jest tożsama z opcją menu głównego Faktury, podopcją  Pozycje.

 

Faktury 


 • Zmienione menu główne
  Przełączenie rodzaju ewidencji można wykonywać w szybki sposób z wykorzystaniem klawiszy funkcyjnych (F3 do F9).
  Przy czym obecnie pełne menu dostępne jest również po wciśnięciu klawisza F1 (przesuwanie podświetlenia w rozwiniętym menu rodzajów ewidencji odbywa się przy pracy bez myszki: z użyciem klawiszy kierunkowych. Zatwierdzenie wyboru: klawisz Enter):


 • Zmienione wyszukiwanie danych
  Obecnie wyszukiwanie działa w dwóch wersjach:
  - jeśli podświetlenie (aktywność/kursor) znajduje się na liście dokumentów, to działa wyszukiwanie przyrostowe w bieżącej kolumnie:


  - jeśli podświetlenie (aktywność/kursor) znajduje się w polu wyszukiwania w dolnej części okna, to wyszukiwanie może być prowadzone dla dowolnego fragmentu nazwy firmy lub pacjenta. Wyszukiwaniu podlega również numer faktury. W tym przypadku nie ma znaczenia, która kolumna listy była ostatnio podświetlona:

 • Zmieniony sposób obsługi faktur korygujących
  Dotychczas w celu wystawienia faktury korygującej należało skorzystać z dodatkowej opcji, dodatkowej listy i wydawało się, że w zasadniczym oknie Faktury opcja ta w zasadzie nie działa.
  Obecnie wszystkie te zawiłości obsługi zostały zniwelowane.
  Program sam przełącza ewidencję na właściwą - zależnie od wybranej pozycji z menu Nowa bez konieczności korzystania z dodatkowych, zbędnych okien i opcji:

 • Sterowanie zakresem listy
  Poza rodzajem ewidencji zakres listy może być sterowany również okresem:

  Działanie jest następujące:

  Miesiąc bazowy - decyduje o miejscu zapisu nowych dokumentów.
  Miesiąc wyświetlany obok (niebieską czcionką) może być ustawiany dowolnie - steruje on tylko zakresem obejmowanym przez listę faktur.

  Opcja Ustaw bazowy powoduje przełączenie zakresu listy na zgodny z miesiącem bazowym (który może być - zależnie od potrzeb - inny niż wynikający z bieżącej daty).

  Opcja Zmień- pozwala na przełączenie miesiąca bazowego na dowolny wskazany - o ile posiadane przez użytkownika uprawnienia nie ograniczają tej możliwości
  Opcja Dzisiaj - powoduje przestawienie miesiąca bazowego na zgodny z bieżącą datą.

  JEDYNIE ISTOTNYM USTAWIENIEM, NA JAKIE MUSI ZWAŻAĆ UŻYTKOWNIK
  JEST MIESIĄC BAZOWY, BO TO ON DECYDUJE, DO JAKIEGO OKRESU ZALICZONE
  ZOSTANĄ NOWO WPROWADZANE DANE.

   

 • Zmieniony dostęp do opcji POZYCJE
  Po wybraniu z okna faktur opcji Pozycje obecnie lista wyświetlana jest w tym samym oknie w następującej, ujednoliconej postacji:


  - w panelu (pomarańczowe tło) tuż pod menu głównym wyświetlana jest informacja o dokumencie, którego pozycje znajdują się na liście poniżej,

  - w tej wersji programu można wydrukować fakturę również z tego poziomu (opcja Wydruk). Dotychczas wydruk dostępny był wyłącznie z poziomu listy faktur,

  - dane dostępne do podglądu uzupełnione zostały o wykonawcę, asystę, datę zapisu, osobę zapisującą itd.,

  - klawisz ESC powoduje powrót do okna z listą faktur.

  UWAGA obecna postać listy pozycji dokumentu wprowadzona została dla faktur tzw. pojedynczych (KW, MPP).
  Kolejne aktualizacje programu wprowadzą ten sposób obsługi dla kolejnych ewidencji.

 • Zmieniona opcja WYDRUK
  Po wybraniu z okna faktur opcji Wydruk dostępne jest następujące menu:  Wprowadzono możliwość sterowania opisem faktur na wydruku: bez oznaczenia, oryginał, kopia oraz duplikat.
  Wprowadzono wersje językowe faktury: PL- polska, DE - niemiecka, EN - angielska.

Wydruki, raporty - Faktury zbiorcze, raport  WRÓĆ DO SPISU

Zasadnicze zmiany zaznaczono na poniższej ilustracji (opis znajduje się w dalszej części):


 • Rodzaje ewidencji przełączane w jednym oknie
  Ewidencja, Badania pracownicze i Ryczałty - dane pochodzą odpowiednio z faktur zbiorczych dla firm z umowami, faktur dla pacjentów, badań pracowniczych i opcji menu głównego Faktury.

 • Pozycje faktury
  Opcja ujednolicona zgodnie z powyższym opisem dla opcji menu główngo Faktury

 • Wyszukiwanie
  Podobnie, jak dla faktur wyszukiwanie może być przyrostowe na liście lub w panelu w dolnej części okna z uzupełnieniem wyszukiwania po dowolnym fragmencie nazwy firmy lub pacjenta.

 • Faktura, Załącznik, Eksport (CSV)
  Poprawione określanie dat dokumentów. Jednolity formularz faktury w nowej wersji.
  Dla opcji Eksport (CSV) wprowadzono możliwość samodzielnego definiowania szablonów (opcja udostępniona zostanie w następnej wersji programu).
  Nazwy szablonów zamazano celowo. Określane są one indywidualnie przez użytkownika:


  Liczba szablonów nie jest ograniczona.

 • Wydruk faktur zaznaczonych
  Jeżeli na liście faktur zaznaczonych zostanie więcej niż jedna pozycja (klikanie lewym przyciskiem myszy, przy równoczesnym wciśnięciu z klawiatury klawisza CTRL lub SHIFT, to po wybraniu opcji z górnego menu Faktura możliwy jest wydruk wskazanych zaznaczeniem dokumentów:  Powyższe okno poprzedza wydruk faktur zbiorczych.  Do zakończenia wydruku lub jego przerwania opcje menu górnego są niedostępne.

  Podpcje:

  PODGLĄD WYDRUKU & przejdź dalej
  - powoduje wyświetlenie faktury z możliwością wydruku. Po zamknięciu okna - bez względu na to, czy fakturę wydrukowano, czy tylko zamknięto podgląd program powraca do powyższego okna ustawiając gotowość wydruku na następną pozycję listy zaznaczonych dokumentów

  BEZ PODGLĄDU & przejdź dalej
  - opcja powoduje skierowanie wydruku wybranej faktury wprost do drukarki bez dodatkowych potwierdzeń

  BEZ PODGLĄDU WSZYSTKO
  - po wybraniu tej opcji wszystkie niewydrukowane jeszcze w danym cyklu faktury skierowane zostaną wprost do drukarki bez potwierdzania.

 

Badania pracownicze  WRÓĆ DO SPISU     WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY   PRZEJDŹ DO BIEŻĄCEJ LISTY ZMIAN

Zmienono boczne menu opcji Badania pracownicze.
Dla podopcji Faktura wprowadzono okno listy pozycji opisane powyżej tj. jak dla opcji menu głównego Faktury.  

Ponadto wprowadzono dodatkowe możliwości sterowania wydrukiem faktur: język faktury PL-polski, DE-niemiecki, EN-angielski oraz oznaczenie faktury: Bez oznaczeń, Oryginał, kopia, Duplikat.
Po wybraniu opcji Duplikat konieczne jest potwierdzenie wydruku.

 

 


Data Wersja programu Wersja bazy      
10.07.2015 2015.7.0.6 130

Spis zmian:

1. Ewidencja
Usunięte błędy odczytu/zapisu numeru fiskalnego.

2. Dane pacjenta - Edycja osób upoważnionych.
Przebudowany sposób obsługi edycji osób upoważnionych.

3. Wydruki, raporty.
Data wykonania, jako bazowa dla raportu lekarza i asysty. Przebudowa raportu.

 

Ewidencja 

 • Ponowienie próby odczytu numeru fiskalnego
  Usunięto komunikat o ponowieniu próby odczytu numeru fiskalnego.
  Numer ten jest obecnie skutecznie zapisywany do bazy.

 • Błąd zapisu pacjenta
  Usunięto błąd podczas wypełniania danych o osobach upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną.
  Błąd skutkował jedynie koniecznością ponownego wyboru pacjenta podczas edycji ewidencji.


Dane pacjenta - Edycja osób upoważnionych  WRÓĆ DO SPISU

Zlikwidowano osobne okno do edycji danych. Obecnie edycja ta wygląda tak:


Wydruki, raporty  WRÓĆ DO SPISU

Przebudowany raport lekarzy i asysty.

   

 


Data Wersja programu Wersja bazy    
05.07.2015 2015.7.0.2 130

Spis zmian:

1. Ewidencja
Karta dużej rodziny, zapis rabatów, kolumny listy, usunięte błędy filtrowania itp.

2. Kasa.
Optymalizacja wyboru stanowiska kasowego.

3. Wydruki, raporty.
Przeniesiono podmenu Raporty dla firm do listy głównej.

 

Ewidencja   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Notatka

Wprowadzono obsługę notatek dla wszystkich pozycji. W widoku standardowym, ze względu na liczbę informacji wyświetlanych na oknie ewidencji, notatka może być edytowana tylko w oknie edycyjnym.
W celu zachowania dotychczasowego sposobu pracy okna edycyjnego ewidencji podczas pracy z klawiaturą Notatka jest pomijana przy przechodzeniu pomiędzy polami klawiszami Enter, strzałek. Rozpoczęcie jej edycji wymaga kliknięcia w obszarze notatki.

Karta dużej rodziny

Wprowadzono dodatkową opcję Karta dużej rodziny. Znacznik ten dostępny jest podczas wprowadzania danych do ewidencji.
Jego uaktywnienie powoduje naliczenie rabatu 10%. Zastosowanie limitowane jest tylko w przypadku korzystania z rabatów dedykowanych danej firmy (promocje nie mogą być łączone).

Lista ewidencji

 • Widok rozszerzony
  Wprowadzono nowe kolumny: Promocje oraz Rabat firmy.
  Kolumna Promocje wyświetla rodzaj zastosowanego rabatu (Karta dużej rodziny, rabat firmy)
  Kolumna Rabat firmy wyświetla zastosowany rabat procentowy, który dla wybranej firmy wprowadzony został w jej danych (tj. w opcji: Katalog - Cennik dla firm - Rabaty).
  Ponadto kolumna Promocje od bieżącej wersji programu Rejestracja będzie umożliwiała filtrowanie listy do tych pozycji, którym zastosowano Rabat firmy lub Kartę dużej rodziny.

 • Widok podwykonawców
  Usunięto błąd wydruku filtrowanej listy w widoku podwykonawców:
  opcja: Ewidencja - Widok - Widok podwykonawców, następnie po ustaleniu filtrowania listy opcja: Lista.

  Nazwy kolumn w informacji o filtrze na wydruku zamienione zostały obecnie na nazwy naturalne np.: zamiast "KW_NAZWA_KONTRAH" wyświetlany jest napis "Firma".

 • Opcja Lista w Ewidencji
  Zmieniono postać raportu: dodano marginesy strony, zwiększono czcionkę nagłówka, dopasowanie pola filtru (jeśli występuje) do jego zawartości, wprowadzono numerowanie stron, gdy jest ich więcej niż jedna.

 • Błąd zapisu
  Usunięto błąd podczas zapisu pozycji, dla której zastosowano rabat procentowy (Field 'ROZNICA' not found).
  Występowanie błędu nie skutkowało utratą danych.


Kasa  WRÓĆ DO SPISU

Zmieniono zakres wyświetlanej listy stanowisk kasowych do wyboru.
Obecnie dostępne są na tej liście tylko te stanowiska, które zarejestrowały jakikolwiek obrót gotówkowy w danym miesiącu.
Filtrowanie listy zoptymalizowano pod względem szybkości działania; obecnie działanie filtrowania jest niezauważalne w chwili otwarcia okna opcji Kasa.

 


Wydruki, raporty  WRÓĆ DO SPISU

Przeniesiono podemnu Raporty dla firm do listy głównej.
Techniczna opcja Edytor raportów obecnie dostępna jest tylko dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia administracyjne z poziomu Parametrów programu.

 

 


Data Wersja programu Wersja bazy    
22.06.2015 2015.6.0.11 128

Spis zmian:

1. Kartoteka pacjentów - edycja danych
Zmieniono i poprawiono działanie opcji edycji.

2. Wydruki, raporty - Analiza danych.
Wprowadzono raporty miesięczne i okresowe dla danych o sprzedaży oraz ilościowych dla usług i liczby pacjentów z możliwością ich wydruku.

 

Kartoteka pacjentów - edycja danych   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Kontrola ponownego wpisania danych

Dotychczasapo wprowadzeniu nazwiska oraz imienia pacjenta następowała kontrola powielonych danych.po wprowadzeniu nazwiska oraz imienia pacjenta następowała kontrola powielonych danych.
Obecnie kontrola ta dokonywana jest po wprowadzeniu daty urodzenia. Jeśli pozostanie ona pusta - działanie funkcji kontrolnej działa, jak dotychczas, jeśli jednak data urodzenia zostanie wpisana - kontrola ogranicza się do osób o tym samym roku urodzenia i tych pacjentów, którym data urodzenia nie została wprowadzona, a mają zgodne imię i nazwisko. Dla PESEL kontrola pozostaje bez zmian.

Usprawnienia, usunięte błędy

 • Po wpisaniu zawodu/profesji, której nie ma jeszcze w słowniku wywołanie słownika obecnie zostało zablokowane.
  Obecnie wybranie pozycji ze słownika nie jest wymagane i dostępne poprzez przycisk graficzny obok pola Wykonywany zawód.

 • Usunięto błąd wyświetlania informacji o podpisanym Oświadczeniu o dostępie do danych. Dla niektórych pacjentów informacja ta mogła być dotychczas wyświetlana nieprawidłowo.

 • Po wybraniu opcji kopiowania danych o zatrudnieniu do pola Notatka podczas edycji nowych pacjentów pjawiał się błąd. Usunięto jego przyczynę.

 • Usunięto blokowanie wyjścia z pola Imię.

 • Obecnie komunikaty o błędach w danych wyświetlane są nie w dodatkowych oknach (co wymagało dodatkowego kliknięcia przez użytkownika), a w panelu informacyjnym w dolnej części okna.


Wydruki raporty - Analiza danych  WRÓĆ DO SPISU

Z poziomu okna głównego, opcji Wydruki, raporty wprowadzono opcję Analiza danych.

Dane zamazano celowo
 

 


Data Wersja programu Wersja bazy    
25.03.2015 2015.3.0.10 125

Spis zmian:

1. Kartoteka pacjentów - kontrola danych
Zmieniono funkcje kontroli danych pacjentów przy próbie dopisania pacjentów już istniejących.

2. Zmiana okna logowania.
Obecnie data bazowa określana jest na jednym oknie bez konieczności dotatkowych zatwierdzeń.

3. Harmonogram opcje dodatkowe.
Dostosowano opcje dodatkowe harmonogramu do aktualnego standardu pracy programu.

4. Zmiana sposobu wyboru zakresu dat w różnych opcjach programu.

5. Przełączanie widoku w ewidencji.
Wprowadzono nowy widok ewidencji, który pozwala na stosowanie złożonego filtrowania danych i wyszukiwania.

 

Kartoteka pacjentów - kontrola danych   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Po wprowadzeniu Nazwiska, imienia (oraz jeśli wypełniony zostanie PESEL) program uruchamia kontrolę poprawności danych.
W przypadku odnalezienia pacjentów o tych samych danych wyświetlane jest okno (ilustracja poniżej) pozwalające na podjęcie przez użytkownika odpowiedniej decyzji dotyczącej przełączenia z trybu nowego pacjenta na tryb edycji (czas oczekiwania na wyświeltenie listy nie przekracza 2 sekund):


Jeśli użytkownik zdecyduje się na wybranie jednej z pozycji pacjentów istniejących już w kartotece (Opcja WYBIERZ Z LISTY), to program wraca do okna z danymi podświetlonego pacjenta, zmieniając tryb na korektę danych.
W przypadku wybrania opcji " WRÓĆ, to nowy pacjent" następuje powrót do okna edycji z zachowaniem trybu nowego pacjenta.


Zmiana okna logowania  WRÓĆ DO SPISU

Określanie daty bazowej jest obecnie możliwe wprost w oknie logowania. W przypadku braku odpowiednich uprawnień możliwość zmiany jest blokowana.Harmonogram - opcje dodatkowe  WRÓĆ DO SPISU

Działanie i wygląd opcji dodatkowych został dostosowany do obecnie obowiązującego standardu aplikacji FAXON. Dane na ilustracji zamazano celowo.Zmiana sposobu wyboru zakresu dat w różnych opcjach programu  WRÓĆ DO SPISU

Obecnie zakres dat można określać na trzy sposoby:
a) przez przyciski graficzne w górnej części okna,
b) przez kliknięcie w obszarze kalendarza, odpowiednio dla daty początkowej i końcowej - w środkowej części okna lub
c) przez wpisanie żądanych dat w polach edycyjnych w dolnej części okna.
Bieżąca data zaznaczana jest czerwonym obramowaniem. Kalendarz w pierwszej kolumnie wyświetla kolejny tydzień roku.Przełączanie widoku w ewidencji  WRÓĆ DO SPISU

Wprowadzono nowy widok ewidencji, który pozwala na stosowanie złożonego filtrowania danych i wyszukiwania.
Na poniższej ilustracji strzałką wskazano obszar, do którego można przenieść nagłówek dowolnej kolumny w celu pogrupowania całej listy.Kolumny z prawej strony okna oraz z lewej jego części - mieszczące się w obszarze od krawędzi listy do pogrubionej, pionowej linii pozostają stale widoczne na ekranie. Kolumny mieszczące się pomiędzy pogrubionymi liniami przewijane są w poziomie przez poruszanie kursorem listy z klawiatury lub z wykorzystaniem poziomego suwaka tuż poniżej listy (obok tzw. nawigatora - opisanego poniżej).

Opcja Dopasuj kolumny powoduje automatyczne dopasowanie szerokości kolumn tak, aby dane wyświetlane były w spójny sposób. Opcja ta w żaden sposób nie wpływa na zawartość listy z punktu widzenia bazy danych - może być stosowana w dowolnym momencie, dowolną ilość razy. Aktualna szerokość kolumn oraz aktualnie wybrany widok (dotychczasowy i prezentowany na ilustracji) jest zapamiętywany do następnej zmiany.

Nawigator listy danych


Listy danych - kolejno dostosowywane do nowych standardów - w lewej dolnej części wyposażone są w tzw. Nawigator - ilustracja powyżej.
Znaczenie kolejnych ikon:

Przejście do pierwszej pozycji listy
Wyświetlenie listy o jedną zawartość okna wcześniej
Przejście o jeden wiersz wyżej
Pozycja na której aktualnie ustawione jest podświeltenie z ogólnej liczby wszystkich pozycji listy
Przejście o jeden wiersz niżej
Wyświetlenie listy o jedną zawartość okna niżej
Przejście do ostatniej pozycji listy
tzw. Bookmark - Znacznik - powoduje zapamiętanie aktualnego położenia podświetlenia na liście
powoduje powrót z bieżącego miejsca listy do ostatnio zapamiętanej opcją znacznika (Bookmark)
Wywołuje okno zaawansowanego filtrowania zawartości listy. Opcja powinna być stosowana wyłącznie przez zaawansowanych użytkowników, ze względu na stosowane elementy języka baz danych SQL. Dla mniej doświadczonych osób zalecane jest korzystanie z możliwości filtrowania listy przez przyciski list rozwijanych dostępnych w nagłówkach kolumn.

Ponadto:

Każde kliknięcie w nagłówek listy powoduje jej sortowanie wg kolejności rosnącej - lub po ponownym kliknięciu w ten sam nagłówek - malejącej.

O ile podświetlenie danej listy pozwala na przesuwanie podświetlenia po poszczególnych polach listy (przeciwny przypadek pozwala jedynie na przesuwanie podświetlenia w górę i dół, a podświetlenie obejmuje zawsze cały rekord), to rozpoczęcie wpisywania znaków powoduje wyszukiwanie w obszarze bieżącej kolumny.

Zwykle jednak listy udostępniane przez program Rejestracja mają pole edycyjne w dolnej części okna, które odpowiedzialne jest za wyszukiwanie.

 

 
Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny