Rejestracja | Ewidencja medyczna
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

Data 15.09.2023 | Wersja 2020.9.0.51 | Baza 309

• Interfejs użytkownika wprowadzono nowy schemat graficzny

• Harmonogram panel nawigacyjny, kopiowanie

• Laboratorium zmiany edycyjne

• Szczepienia uruchomiono ewidencję szczepień

Nowy interfejs graficzny obejmuje okno startowe, okno logowanie oraz okno główne programu. Pozostałe zmiany interfejsu pozostają wspólne dla wszystkich schematów.

Poprzednie wersje również są dostępne po użyciu przełącznika z okna głównego.

Znacząco przyspieszono uruchamianie programu dzięki optymalizacji analizy struktury bazy danych.

Przełącznik w każdym z wybranych stylów interfejsu użytkownika, to ikona z piktogramem monitora (na ilustracji znajduje się w prawym dolnym narożniku okna).
Okno startowe


Okno główne


Nowy interfejs - edycja kartoteki pacjentów


Nowy interfejs - edycja ewidencji medycznej


Nowy interfejs - edycja harmonogramu

(Dane na ilustracjach zamazano celowo).Harmonogram

W prawej części okna wprowadzono panel pozwalający na szybkie przełączanie do żądanej poradni.

Lista tego panelu udostępnia wyłącznie te poradnie, które są dostępne w wybranym dniu.

Panel może być ukryty lub przywołany po kliknięciu ikony z piktogramem czerwonej strzałki na tle folderu.


Harmonogram - panel nawigacyjny


Każda pozycja harmonogramu może być skopiowana do podręcznego schowka, a nastepnie przeniesiona lub skopiowana do nowego terminu.

Harmonogram - kopiowanie lub przenoszenie terminówLaboratorium

Wprowadzono liczne zmiany dotyczące edycji oraz listy wykonanych badań.

Edycja wyniku dostępna jest obecnie w sposób płynny z dokładnością przewijania co do piksela, zyskując tym samym na płynności podczas wprowadzania wielu złożonych wyników badań.

Okno edycyjne pakietu badań podzielone zostało na dwie części: dotyczącą całego pakietu i wybranego badania w ramach tego pakietu.Laboratorium - listaLaboratorium - edycja


Szczepienia

Szczepienia rejestrowane są w bazie danych w sposób odpowiadający wykonywanym czynnościom:

  • najpierw należy zarejestrować pacjenta określając rodzaj szczepienia,
  • potem przeprowadzić kwalifikację do zabiegu,
  • w przypadku pozytywnej kwalifikacji zarejestrować zaszczepienie pacjenta oraz określić dalszy etap, jeśli występuje.Wszystkie opisane powyżej czynności zapisywane są w JEDNYM REKORDZIE (jednej pozycji) rejestru szczepień.

Do edycji w powyższym zakresie udostępniane jest jedno okno – dla każdego etapu osobna zakładka (ilustracja).


Szczepienie - edycja

Zakładki edycyjne szczepień:

1. Nowe szczepienie

Należy wybrać z listy pacjenta, określić rodzaj szczepionki (na ilustracji górna strzałka) oraz dawkę w cyklu (na ilustracji strzałka środkowa).

Lista w tej zakładce (na ilustracji pusta) wskazywana przez dolną strzałkę ma za zadanie wyświetlać wszystkie wykonane szczepienia wybranej szczepionki wskazanego pacjenta. Jeśli nigdy nie wykonywano danego szczepienia w placówce, lista jest pusta.

2. Kwalifikacja

Określa wynik kwalifikacji oraz czas jej przeprowadzenia i osobę kwalifikującą.

3. Szczepienie

Określa informacje o wykonywanym szczepieniu oraz kolejny etap dla szczepień realizowanych w kolejnych dawkach, o ile w danym rodzaju szczepienia występują.


Etapy szczepienia – wyświetlane w ostatnim pasku okna edycyjnego („Do kwalifikacji”, „BRAK kwalifikacji”, „Do zaszczepienia”, „Wykonane”) ustawiają się zależnie od wprowadzonych danych. Można również nimi zmienić etap na kolejny, ale nie ma szczególnych powodów, żeby miałaby to być funkcjonalność ułatwiająca – zwyczajnie należy kolejno rejestrować faktycznie wykonywane czynności, w opisanym powyżej cyklu.

WAŻNE| Jeśli w bazie zostanie zarejestrowane szczepienie, którego etap będzie inny, niż „Wykonane” lub „Brak kwalifikacji” , to program nie pozwoli na zarejestrowanie nowego szczepienia tej samej szczepionki. Najpierw należy zakończyć rozpoczęty.

WAŻNE| Jeśli w bazie zostanie zarejestrowane szczepienie, które przewiduje kolejne dawki do wykonania w późniejszym czasie, a status będzie ustawiony na „Cykl szczepień będzie kontynuowany”, to program nie pozwoli na zarejestrowanie innej dawki, niż ta wskazywana w poprzednim szczepieniu. Jeśli z różnych przyczyn szczepienie ma rozpocząć się mimo wszystko od pierwszej dawki, to należy wrócić do poprzedniego zapisu i zmienić w zakładce „Szczepienie” ustawienie cyklu na „Cykl zakończony”.Lista szczepień


Zakres udostępnia wszystko w wybranym czasie. Czas ograniczony może być do wybranego dnia, miesiąca lub roku.

Filtr nie ma ograniczeń czasowych tylko zależny jest od etapu zaszczepienia.

Wyjątek stanowi opcja „Wszystkie”, która udostępnia całą zawartość rejestru.

Pozostałe przypadki powinny być pomocne dla osób wykonujących poszczególne etapy szczepienia.

Pierwsza kolumna listy posiada oznaczenia:
VCC – do zaszczepienia,
DIS – brak kwalifikacji,
KW – nowe szczepienie oczekujące na kwalifikację,
ZAK – przyjęte do realizacji, zakwalifikowane i wykonane szczepienie.

Kolumna „Status cyklu” oznacza:

„W trakcie” - pacjent oczekuje na następne szczepienie w cyklu, jeśli definicja szczepienia przewiduje więcej, niż jedną dawkę,

„Zamknięte” - pacjent zakończył cykl szczepień.


faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458