FX-Market  System obsługi sprzedaży
Aktualizacje - 2013

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

   Wróć do bieżącej 
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:   2013 2012

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.10.16 2013.10.5 091

Spis zmian. Opis i ilustracje znajdują się poniżej spisu.

1. Magazyn: wprowadzono wyszukiwanie sekwencyjne.

2. Biorytmy: zmieniono stylistykę okna oraz jego elementów edycyjnych.

3. Ewidencja: wprowadzono jednoznaczne powiązanie wpisanego tekstu w polu Towar, usługa z kodem.

 

 MAGAZYN


Wprowadzono sekwencyjne wyszukiwanie danych na liście magazynu.

Obecnie tekst wpisany w polu filtru dzielony jest na słowa, a następnie wyszukiwane są te pozycje magazynowe, których cechy są zgodne z każdym wpisanym wyrazem.

Na poniższym przykładzie po wpisaniu tekstu "Rę 2 cm" zastosowana została następująca procedura:
- zamiana wpisanych znaków na drukowane,
- podział wpisanego tekstu na słowa,
- wyszukanie tych towarów, których nazwa, kod, kod dodatkowy lub (jeśli jest stosowany) nr seryjny mają w dowolnym miejscu treść zgodną z wpisanym w polu filtrowania słowem.

 

 BIORYTMY


Zmieniono stylistykę okna oraz jego elementów edycyjnych.


 


INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.10.09 2013.10.4 091

Spis zmian. Opis i ilustracje znajdują się poniżej spisu.

1. Rozrachunki: uruchomiono listę należności/zobowiązań z filtrowaniem i wydrukiem.

2. Katalog towarów i usług: nowe pole Kod referencyjny, ilość w opakowaniu. Kontrola unikalności nazwy.

3. Katalog towarów i usług: wprowadzono programowanie kas fiskalnych przy pracy bez magazynu.

4. Parametry programu: wprowadzono możliwość eksportu i importu katalogu towarów.
    Importowane są tylko te pozycje, których jeszcze nie ma w bieżącym katalogu.

5. Wydruki, raporty: dodano możliwość wykonania raportu dla jednego typu dokumentu.

6. Wydruki, raporty: dodano raport poprawności remanentu.

7. Magazyn: dodano sterowanie widocznością kolumn: nr seryjny, cena sprzedaży netto, jedn.miary.

8. Magazyn: dodano dopasowywanie szerokości kolumn oraz sterowanie widocznością górnego panelu.

9. Magazyn: dodano do górengo menu przycisk Katalog, powodujący wywołanie okna katalogu wprost z magazynu.

10. Magazyn: dodano wyszukiwanie towaru po dowolnym fragmencie nazwy lub kodu.

11. Magazyn: dodano możliwość zmiany kodu towaru oraz funkcje weryfikacji poprawności.

12. Ewidencja: poprawiono sposób wybierania towaru z magazynu.

  

 ROZRACHUNKI

 


Sposoby filtrowania rozrachunków:

zakres dokumentów: należności, zobowiązania, wszystkie dokumenty,
zakres listy: wszystko, salda firm,
zakres stanu rozliczeń: wszystko, nierozliczone,
zakres kontrahentów: wszystko, 1 klient.

Bez względu na aktualne ustawienia filtrowania menu górnego, lista może być dodatkowo filtrowana wprowadzonym fragmentem nazwy kontrahenta lub jego numerem NIP.

Numer NIP może być wprowadzony ze spacjami, myślnikami w dowolnych miejscach. Przy wyszukiwaniu uwzględniane są jedynie cyfry:
wprowadzono: 7-5-425--894---58 -> wynik poszukiwań: 7542589458 -> w bazie kontrahent ma wpisane: 754-25-89-458
wyszukiwanie jest skuteczne pomimo niezgodności wpisanego tekstu z wprowadzonym do bazy.

Kontrola ewidencji jest opcją służącą ponownemu ustaleniu stanu rozrachunków w oparciu o rejestr dokumentów i rejestry towarzyszące: raporty kasowe, dowody bankowe.

Wydruk powoduje zastosowanie aktualnych filtrów okna rozrachunków w spisie dokumentów rozrachunkowych.

 


 

 

 KATALOG TOWARÓW I USŁUG


Podobnie, jak przy zmianie magazynowej również podczas edycji katalogu towarów i usług wprowadzono panel pokazujący skróconą część nazwy, która powinna być unikalna. Wprowadzenie dłuższej nazwy skutkuje jej stosowaniem na wydrukach na drukarce komputerowej: raport magazynowy, dokumenty zakupu, sprzedaży oraz podczas pracy z programem. Skrócona część nazwy stosowana jest w komunikacji z urządzeniami fiskalnymi.

Ponadto wprowadzono pole Kod referencyjny, który służy wprowadzeniu oznaczeń producenta, oznaczeń własnych. Pole to może pozostawać puste lub może mieć nieunikalną dla różnych towarów treść.
 

Jeżeli w paramatrach programu ustawiono pracę bez magazynów oraz wybrano współpracę z kasami fiskalnymi, to z poziomu katalogu towarów i usług dostępna jest opcja programowania kas fiskalnych.

W oknie głównym opcja Magazyn zamieniana jest na Katalog towarów i usług.Programowanie wykonywane jest dla zaznaczonych pozycji katalogu towarów.

Komunikacja z kasą nie dotyczy drukarek fiskalnych. Okno komunikacji z kasą fiskalną pozwala na pełną obsługę z wykonywaniem raportów włącznie.


 

 WYDRUKI RAPORTY

 

Po zaznaczeniu opcji Tylko wybrany rodzaj dokumentu raport może być ograniczony do wskazanego z listy typu dokumentu.

W zakładce Remanent dodano raport poprawności danych.

 

 

 MAGAZYN

 

Dodano możliwość sterowania widocznością kolumn listy oraz górnego panelu okna magazynu.

 

Dodano możliwość wywołania katalogu towarów wprost z okna magazynu.

Dodano panel filtrowania, dzięki któremu możliwe jest wyszukanie towaru po dowolnym fragmencie numeru kodu, nazwy.

Lista ograniczona jest do pierwszych stu pozycji lub tych, które spełniają warunki filtrowania.

Podczas edycji pozycji magazynowej możliwa jest obecnie zmiana kodu towaru.

Zapis zmiany poprzedzony jest sprawdzeniem poprawności kodu, a następnie wprowadzana jest do wszytskich rejestrów towarzyszących tj.: katalogu towarów oraz rejestru dokumentów. Stąd zmiana ta powinna być wykonywana tylko w uzasadnionych przypadkach i z należytą ostrożnością!

 

 

 EWIDENCJA


Zmieniono sposób wyszukiwania towaru w magazynie oraz wybierania pozycji z magazynu po wpisaniu znaków w polu Towar okna Ewidencja.

 

Na ilustracji obok przedstawiono przykład, w którym po wpisaniu cyfr 503 w polu Towar, usługa, po czym naciśnięto klawisz Enter.

 Efektem powyższego działania było wyświetlenie listy magazynowej z tymi pozycjami, które spełniają warunek filtrowania. W tym przypadku jest to liczba 503 zawarta w dowolnej części kodu (lub nazwy towaru).

Gdyby wpisane w oknie ewidencji cyfry wskazywały precyzyjnie tylko jeden towar, wówczas lista magazynowa nie byłaby wyświetlona, a sterowanie przeszłoby do pola ilość okna ewidencji bez wyświetlania magazynu. 


INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.08.22 2013.8.2 085


 PARAMETRY, SPRZEDAŻ, PRZYJĘCIE, MAGAZYN
 

Wprowadzono nową opcję trybu "Terminal".

Informacje z drukarki fiskalnej

Po kliknięciu w tą opcję program odczytuje aktualne wartości totalizerów drukarki fiskalnej tj. wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT.Wykonanie raportu dobowego poprzedza dodatkowe okno z informacją o liczbie paragonów w pamięci fiskalnej (od ostatniego raportu) oraz wartością sprzedaży brutto. 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.07.04 2013.7.0 082


 PARAMETRY, SPRZEDAŻ, PRZYJĘCIE, MAGAZYN
 

Wprowadzono nowe ustawienia w parametrach programu.

Kod dodatkowy (nr seryjny) przy przyjęciu towaru

Pozwala na wprowadzenie kodu dodatkowego dla towaru magazynowego (funkcja nie ma zastosowania do usług), który to kod jest właściwy konkretnej dostawie. Najprostszym zobrazowaniem mechanizmu jest stosowanie numerów fabrycznych np. aut. Pomimo wszystkich wspólnych cech typu np. cena, kod kreskowy, stawka vat itd., zachodzi konieczność szczególnego wyróżnienia pojedynczych towarów właśnie dodatkowym kodem.

Obecnie wyróżnikiem towaru tj. cechami niepowtarzalnymi są: nr PLU, kod kreskowy i (jeśli ma zastosowanie) wprowadzony właśnie kod dodatkowy (nr seryjny). Ponadto w przypadku pracy z urządzeniami fiskalnymi wyróżnikiem towaru jest również jego nazwa - nie może być powielona dla pozycji o różnych numerach PLU i/lub kodach kreskowych.

Wyliczanie marży rachunkiem 100

Jeśli zaznaczona zostanie ta opcja, to podczas wprowadzania towarów do magazynu wprowadzona wartość marży spowoduje przeliczenie ceny sprzedaży w oparciu o rachunek stu. Przykład:

cena zakupu = 100,- marża = 15%, cena sprzedaży = 115,-

po zastosowaniu rachunku 100:

cena zakupu = 100,- marża = 15%, cena sprzedaży = 117,65W oknie ewidencji, w zakładce przyjęcia magazynowego dodano opcję Dopasuj, której zastosowanie powoduje dopasowanie szerokości kolumn na liście pozycji tak, aby dane były wyświetlane w sposób czytelny.

Wczytaj dane z kolektora

Nowa opcja służąca odczytaniu z przenośnego kolektora danych do remanentu.

Zamknięcie remanentu

Opcja powoduje analizę wprowadzonych dokumentów do rejestru i w przypadku istnienia nowych dokumentów Remanent wykonywane jest zerowanie magazynu i wprowadzenie stanów magazynowych zgodnie z dokonanym spisem z natury.

 

 

 REJESRT DOKUMENTÓW

W rejestrze dokumentów wprowadzono możliwość określenia sposobu oznaczenia dokumentu.

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.05.13 2013.5.0 081


 MAGAZYN, EDYCJA POZYCJI

Wprowadzono opcje prawego klawisza myszy w oknie magazynu.
Dodano przycisk służący edycji przypisania towaru do grupy i podgrupy.

 

Pełna edycja nadal dostępna jest w opcji Zmiana z menu główngo okna Magazyn
 


 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.04.03 2013.4.0 078
 
 
 WYDRUKI, RAPORTY

W zakładce Dokumenty rozdzielono dane na dokumenty zakupu, sprzedaży, przyjęcia wewnętrzne i wydania wewnętrzne.

W części Ustawienia można zdecydować o rodzaju drukowanych kolumn:
Ceny i wartości nominalne - drukowane są kolumny wynikające ze sposobu działania dokumentu. Dla faktur sprzedaży drukowane będą kwoty sprzedaży, dla przyjęć magazynowych kwoty zakupu.

Ceny i wartości zakupu, sprzedaży oraz profit - drukowane kolumny zawierają wszystkie kwoty danego dokumentu. W przypadku faktury raport zawiera kwoty związane z kosztem sprzedaży, dla przyjęć magazynowych, drukowane są kwoty zaplanowanej marży i wartości sprzedaży.

Klasyfikacja dokumentu określana jest na podstawie definicji dokumentu (Okno główne - opcja Katalog - podopcja Definicje dokumentów).

Obecnie wszystkie dokumenty na raporcie są grupowane i podsumowywane ze względu na rodzaj, a nie jak dotychczas ze względu na przypisanie dokumentu do ewidencji.

 

 KATALOG - Definicje dokumentów

Okno definicji dokumentów uzupełniono o kolumny informujące wprost na liście dokumentów o przypisaniu do grupy oraz uwzględnianiu dokumentu w rozrachunkach:

 

 DEFINICJE DOKUMENTÓW - Edycja

 Wprowadzono możliwość przypisania dokumentu do grupy rozrachunkowej. Dla tak oznaczonego dokumentu będzie można prowadzić rejestr rozliczeń.

Zakładka Klasyfikacja dokumentu decyduje o uwzględnianiu w określonej grupie na raporcie drukowanym z opcji Wydruki, raporty okna głównego.

Uwzględnianie dokumentu w rozrachunkach jest zależne od rodzaju, jaki został przypisany dokumentowi. Jeśli dokument przypisany zostanie do ewidencji wydań wewnętrznych, ewidencji przyjęć wewnętrznych lub do grupy Brak przypisania do ewidencji, to znacznik Uwzględniać w rozrachunkach nie ma znaczenia i dokument w należnościach/zobowiązaniach nie będzie brany pod uwagę.

 

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.03.20 2013.3.4 078
 
 
 MAGAZYN - Klasyfikacja

Wprowadzono możliwość filtrowania listy magazynu na grupy i podgrupy. W szczególnym przypadku, można wskazać pozycje, które nie są przypisane do żadne grupy/podgrupy.

 

 MAGAZYN - Korekta pozycji magazynowej

Okno edycji pozycji magazynowej (Magazyn->Zmiana) pozwala na modyfikację grupy, podgrupy, stanu magazynowego, ceny i stawki VAT.

Obecnie edycja danych wrażliwych poprzedzona jest koniecznością kliknięcia w wybraną opcję i wymaga zatwierdzenia.


 

 MAGAZYN - Klasyfikacja

Z poziomu opcji Widok można zdecydować o miejscu występowania wyboru grupy i podgrupy:


W przypadku wybrania opcji Klasyfikacja w osobnej zakładce liczba opcji okna głównego jest zmieniona do postaci pokazanej na poniższej ilustracji:

 

 

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.02.28 2013.2.28 077
 

 EWIDENCJA - LIMIT ILOŚCI

Wprowadzono możliwość edycji limitu ilości maksymalnej dla transakcji:

 

EKRAN TRYBU TERMINAL

Przebudowano ekran trybu terminal (ilustracja ze względu na rozmiar została przeskalowana):

 

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.02.25 2013.2.4 074

 
Katalog towarów

Dodano możliwość klasyfikacji na grupy i podgrupy, pozycji katalogu towarów i usług:

Z poziomu okna głównego, po wybraniu opcji Katalog i podopcji Grupy towarów i usług, lub po kliknięciu opcji Edycja katalogu (ilustracja powyżej) możliwe jest edytowanie listy grup i podgrup:

Ponadto przypisanie do grupy/podgrupy może być modyfikowane również z poziomu magazynu:

 

Ewidencja - ustawienia
Przebudowano okno sprzedaży, zbierając główne ustawienia do osobnej zakładki.


Zmiana waluty jeśli opcja ta jest aktywna, to dostępna jest możliwość przestawienia waluty:

Symbol waluty na liście jeśli opcja ta jest aktywna, to na liście pozycji wyświetlany jest symbol waluty.

Opisy nazw buforów jeśli opcja ta jest aktywna, to dostępna jest możliwość edytowania nazw buforów (koszyków):

 

Część ustawień zebranych w grupie Boczny pasek pozwala na zarządzanie paskiem szybkiego wyboru:


Wyzeruj pasek wykonanie tej opcji powoduje skasowanie wszystkich przypisań paska bocznego i powrót do stanu zerowego.

Ukryj opcję " ? " / Pokaż opcję " ? " jeśli znak zapytania bocznego paska jest ukryty, to nie ma możliwości zdefiniowania kolejnej pozycji cennika na bocznym pasku.

Kod towaru: Widoczny pozwala na ukrycie kodu kreskowego paska bocznego:

    

Podczas wprowadzania danych w oknie ewidencji można wykorzystać klawiaturę ekranową, która może być obsługiwana z wykorzystaniem myszki komputerowej lub panelu dotykowego.
Każde poprawne kliknięcie może być sygnalizowane dźwiękiem wyraźnym (Standard), o niższej częstotliwości (Cichy) lub z pominięciem sygnalizacji (Bez dźwięku).
Jeśli klawiatura ekranowa jest zbędna, to można ją wyłączyć:

Powrót z zakładki ustawień do edycji może być wykonany przez kliknięcie w jedną z zakładek: Sprzedaż, Przyjęcie magazynowe lub po kliknięciu w opcję Gotowe:


Zmiany archiwalne w roku: 2013 2012


  Wróć do bieżącej listy zmian


Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.