FX-Market  System obsługi sprzedaży
Aktualizacje - 2012

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

   Wróć do bieżącej 
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:   2013 2012

 

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2012.12.17 2012.12.2 (067) Współpraca z urządzeniami fiskalnymi
Opcje ustawień dla urządzeń fiskalnych rozdzielono na część dla drukarek fiskalnych oraz kas fiskalnych:

W przypadku kas fiskalnych wprowadzono osobny panel dla kas Posnet NEO.


 

Komunikacja z kasami prowadzona jest z poziomu opcji Magazyn:


 

Parametry programu - Użytkownicy
Wprowadzono system uprawnień, określający dla każdego użytkownika poziom dostępu do danych i opcji.

Ponadto wprowadzony został parametr Tryb pracy.

Jeżeli w opcji powyżej zaznaczono Tryb pracy - Terminal/POS, to program przebudowuje ekran główny i pozostałe funkcje do współpracy z panelem dotykowym:

W trybie pracy ustawionym, jako: Tryb pracy - Pełny, wygląd ekranu głównego pozostaje niezmieniony.

W oknie sprzedaży wprowadzono ustawienia wyświetlania i klawiaturę dla ekranów dotykowych (może być ona obsługiwana również przy pomocy myszki komputerowej):

 

Obecnie można określić m.in. wielkość czcionki zastosowanej do wyświetlania listy danych:

 

Parametry programu - Logo firmowe
Wprowadzono możliwość określenia graficznego znaku firmowego. Dotychczas zmiana logo możliwa była wyłącznie poprzez edycję formularza danego dokumentu. Obecnie zmiany logo zapamiętywane są w bazie danych i po aktualizacji programu nie ulegają zmianie.

Wczytany znak graficzny może być dopasowany do rozmiaru przewidzianego w programie lub odpowiednio pomniejszony selektorem szerokości obrazu (opcja poniżej podglądu, na przykładzie zawierająca wartość 339).

Obszar znaku graficznego: szerokość x wysokość: 339 x 124. Każdy inny rozmiar wczytywanego pliku jest dostosowywany do przewidzianego obszaru.
Firmowy znak graficzny jest wspólny dla wszystkich użytkowników programu.

 

 

 

2012.11.23 2012.11.7 (064) Katalog - Definicje dokumentów

Jeśli znacznik Zaznaczać pozycje w magazynie jest aktywny, to zapisywane do magazynu pozycje zostają zaznaczone (jak klawisz F4)

Magazyn - zaznaczanie pozycji magazynowych (klawisz F4)
Wprowadzono zmianę działania opcji przypisanej do klawisza F4 (zaznaczanie lub odznaczanie).
Obecnie podświetlenie przemieszcza się po liście zgodnie z porządkiem w jakim jest ona wyświetlana.
Magazyn

Opcje ustawień zebrano do grupy Widok oraz dodano wyświetlanie marży.
W prawym rogu panelu jest przycisk umożliwiający jego wyłączenie.


 
2012.11.21 2012.11.6 (063) Instalacja programu w Windows 7
Z powodu systemu zabezpieczeń, w niektórych konfiguracjach Windows, program Market mógł nie działać.
Obecnie wprowadzono zmiany w programie instalacyjnym programu Market, dzięki którym problem został rozwiązany.
2012.11.20 2012.11.5 (063) Magazyn

Wprowadzono modyfikacje funkcji Zmiana oraz dodano parametry do wydruku raportu magazynowego:


Obecnie można korygować również nazwę pozycji w magazynie:


2012.11.15 2012.11.4 (063) Katalog towarów i usług

Wprowadzono możliwość anulowania pozycji słownika towarów i usług.
Te pozycje słownika, których nie można usunąć z powodu wcześniejszego ich wykorzystania do wystawianych dokumentów można obecnie anulować tj. spowodować, aby nie były dostępne podczas wprowadzania nowych dokumentów.

Nie jest możliwe dopisanie nowej pozycji o kodzie znajdującym się w słowniku nawet, jeżeli przypisany jest on do anulowanej pozycji.

W oknie katalogu wprowadzono kolumnę stanu aktywności/anulowania. W prawym dolnym rogu okna znajduje się opis.


Działanie przycisku Usuń pozwala na wykonanie jednej z dwóch operacji:

USUNIĘCIE - kasowana pozycja nie może być wprowadzona w żadnym dokumencie, ani (jeśli jest używany) w magazynie:

Usuniętej pozycji nie można już przywrócić do słownika. Należy ją wprowadzić ponownie.

ANULOWANIE - pozycja słownika związana z dokumentem lub magazynem nie może być usunięta:

Po wyświetleniu powyższego komunikatu, następuje przejście do anulowania (poniżej):

 

Ustawienie podświetlenia na anulowanej pozycji powoduje zmianę funkcji przycisku Usuń na Przywróć:

Przywrócona pozycja ponownie może uzyskać status aktywnej.

2012.11.13 2012.11.3 (062) Sprzedaż - faktury w euro

Wprowdzono możliwość wystawienia faktury w euro.

W oknie ewidencji sprzedaży w grupie "Waluta dokumentu" można przełączyć na euro.
Wyświetlane kolumny i wartości oznaczone są symbolem waluty.W rejestrze dokumentów dodana została kolumna informująca o wybranej dla danego dokumentu walucie:Wydruk dokumentu, dla którego wybrano Euro, zawiera tłumaczenia poszczególnych elementów:2012.11.02 2012.11.0 (060) Magazyn - zaznaczanie pozycji
Przy zaznaczaniu towarów w magazynie stosując klawisz F4 lub przycisk "Przełącz (F4)" podświetlenie przechodzi na następną pozycję magazynu.
2012.10.24 2012.10.2 (059) Sprzedaż

Wprowdzono możliwość zapisu paragonu z określeniem formy płatności.2012.10.17 2012.10.1 (059) Wyszukiwanie kontrahentów i towarów
Wprowadzono zmiany w filtorwaniu listy. W niektórych przypadkach filtrowanie mogło nie działać: np. przy stosowaniu kodów alfanumerycznych w katalogu towarów.
W przypadku katalogu kontrahentów wpisany fragment nazwy w polu wybieranej firmy, zatwierdzony klawiszem Enter powodował komunikat o błędzie SQL.
2012.06.15 2012.6.0 (058) Kontrola wersji
Usunięto błąd polegający na informowaniu o nieautoryzowanej aktualizacji pomimo, że program nigdy wcześniej nie był instalowany.
Rejestr dokumentów - środek transportu

Po wybraniu opcji Katalog, następnie opcji Definicje dokumentów należy podświetlenie ustawić na żądanym dokumencie i wybrać z górnego menu opcję Korekta.

               .

Uaktywnienie znacznika Środek transportu powoduje otwarcie do edycji pola Środek transportu w oknie zapisu nowego dokumentu.


2012.05.22 2012.5.2 (056) Rejestr dokumentów
Wprowadzając pasek wyszukiwania umożliwiono filtrowanie listy dokumentów.

SZUKANIE; pozwala na znalezienie dokumentów, których kontrahent ma nazwę rozpoczynającą się od wprowadzonych w tym polu znaków lub o numerze NIP zgodnym z wpisanymi cyframi lub w przypadku paragonów o numerze dokumentu zgodnym z szukaną wartością.

Przy wyszukiwaniu wg numeru NIP rozdzielające myślniki nie mają wpływu na wynik szukania.

FILTR; pozwala na znalezienie dokumentów, których kontrahent ma w dowolnym miejscu nazwy tekst zgodny z wprowadzoną w polu filtru wartością. Wyszukiwanie wg numeru NIP jest identyczne, jak w przypadku opcji szukania. Dodatkowo w obszarze filtru w polu "Wartość brutto od" można wyszukać dokumenty, których wartość brutto jest wyższa lub równa wprowadzonej kwocie. Jeżeli w polu filtrowania wpisany zostanie szukany fragment tekstu i jednocześnie w polu wartości wpisana zostanie kwota, to lista wyświetlanych dokumentów musi spełniać obydwa warunki.

Dodatkowe parametry linii wyszukiwania można określić po kliknięciu w ikonę znajdującą się w lewym dolnym rogu:

Można zdecydować, które warunki filtrowania mają być dostępne.

W przypadku dużej liczby wprowadzanych dokumentów zaleca się wyłącznie parametru Lista w pełnej postaci. Lista wczytywanych wówczas dokumentów jest ograniczona do wartości wprowadzonej w polu Liczba wczytywanych pozycji. Przy tak ustawionych parametrach odnalezienie dokumentu wymaga wprowadzenia danych w polach filtru lub skorzystania z pola szukania, ale jednocześnie skraca się czas niezbędny na wczytanie danych.
Czas ten, nawet przy bazach danych zawierających kilkadziesiąt tysięcy dokumentów nie jest znaczący (rzędu kilku sekund), jednak przy częstym przełączaniu rodzaju dokumentu komfort pracy może być niezadowalający - stąd zalecenie wyłączenia parametru Lista w pełnej postaci.

Ponadto zgrupowano parametry wyświetlania danych do opcji Widok2012.05.10 2012.5.1 (055) Eksport do PDF
Wydruki eksportowane do pliku PDF mogły mieć niepoprawnie wyświetlane czcionki na podglądzie ekranowym.
Wszystkie formularze wydruków zostały zmienione tak, aby bez względu na wersję Windows oraz przeglądarki PDF wydruki eksportowane do PDF miały prawidłową postać.
Rejestr dokumentów - ponowne ufiskalnienie
Jeżeli z przyczyn technicznych np. wskutek braku papieru lub odłączonego zasilania transakcja sprzedaży została zapisana do rejestru dokumentów bez przesłania do drukarki fiskalnej, to ponowna próba ufiskalnienia takiego dokumentu może być przeprowadzona z poziomu opcji Rejestr dokumentów (ilustracja poniżej).


2012.04.26 2012.4.6 (054) Katalog kontrahentów
Zmodyfikowano wyszukiwanie po numerze NIP. Obecnie położenie myślników w szukanym fragmencie nie ma znaczenia.

Ponadto zoptymalizowano wyszukiwanie kontrahentów we wszystkich opcjach programu, które wykorzystują ten katalog.


2012.04.24 2012.4.5 (053) Rejestr dokumentów
W rejestrze dokumentów, pozycje anulowane są obecnie widoczne i dostępne do wydruku.
2012.04.06 2012.4.1 (052) Rejestr dokumentów
Wprowadzono możliwość edycji dokumentów korygujących.

Edycja dokumentu korygującego wykonywana jest na podstawie dokumentu źródłowego:

Zmiany wprowadzane są w pozycjach "Winno być / Po korekcie":


 

 

2012.03.06 2012.3.2 (047) Sprzedaż, Kasa, Dokumenty
Wprowadzono 2 sposoby wyliczania dokumentów (jak dla hurtowni: od netto do brutto oraz jak dla sklepu: od brutto do netto).
W oknie sprzedaży wprowadzono opcję "Raport dobowy", umożliwiającą wykonanie raportu w urządzeniu fiskalnym.

W opcji kasa wprowadzono wydruk raportu kasowego.

Wprowadzono sekwencje w prefiksie i sufiksie numeru dokumentu:
(MM) - powoduje wydruk dwucyfrowego oznaczenia miesiąca, wynikającego z daty wystawienia dokumentu
(RR) - wydruk dwucyfrowego oznaczenia roku
(RRRR) - wydruk roku w pełnym zapisie

Stopka dokumentu może być obecnie tworzona z użyciem prostego edytora (ilustracja poniżej) pozwalającego na dowolne formatowanie.

Rozszerzono listę typów dokumentów o pozycję "Dokument bez VAT", dzięki czemu można wystawiać faktury eksportowe bez dodatkowych czynności związanych ze zmianą stawki VAT.

Wprowadzono wydruk faktury VAT wprost na drukarce fiskalnej.

Magazyn
Wprowadzono opcję "F2 Kartoteka", prezentującą historię towaru oraz opcję "Zmiana", dzięki której można korygować pozycje magazynowe. Wprowadzone zmiany zapisywane są w rejestrze dokumentów w pozycji "Korekta magazynowa".
 
2011.07.14 2011.7.0 (033) Przyjęcie, rejestr dokumentów, sprzedaż
Wprowadzono opcję przyjęcia magazynowego.
Podzielono pozycje słownika towarów na: towary, usługi i opakowania.
Usprawniono wybór kontrahenta podczas końca transakcji.
Ujednolicono opcję menu głównego: katalog.
 
2011.03.30 2011.3.1 (033) Katalog kontrahentów
Wprowadzono znacznik sterujący sposobem edycji kodu pocztowego.

Jeśli znacznik jest aktywny, to kod pocztowy jest w formacie dwóch cyfr, myślnika i trzech cyfr.
Jeśli znacznik jest nieaktywny, to kod pocztowy jest w formacie sześciu kolejnych cyfr bez separatorów.
Katalog towarów
Usunięto błąd polegający na usuwaniu spacji podczas edycji.
2011.03.01 2011.3.0 (033) Sprzedaż
Wprowadzono bufory sprzedaży pozwalające na równoczesne prowadzenie kilku (do 10) transakcji.
       
 

Zmiany archiwalne w roku: 2013 2012


  Wróć do bieżącej listy zmianSposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.