Rejestracja Program ewidencji medycznej
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
  • Archiwum:  2016 
  • 2015
Data Wersja programu Wersja bazy
24.11.2016 2016.11.0.73 157

 
Spis zmian:

1. Wydruki, raporty - Analiza danych
Zmieniony algorytm wyliczania liczby pacjentów.

2. Promocje
Wprowadzono mechanizm okresowych promocji dla wybranych pozycji cennika.

3. Laboratorium - podgląd z poziomu programu SOGaL
Zablokowano podgląd wyników roboczych (niezatwierdzonych).

4. Sprawdzanie pisowni
Wprowadzono kontrolę poprawności pisowni wprowadzanych danych.

 


Wydruki, raporty - Analiza danych

Zmieniony algorytm wyliczania liczby pacjentów:

- zakładka Dni miesiąca;
obecnie prezentowana jest tu liczba unikalnych w ciągu JEDNEGO dnia pacjentów.
Jeśli pacjent był np. w medycynie pracy, a następny paragon ma za usługi prywatne, to wykazywany jest teraz jako jedna osoba.

- zakładka Miesiące;
raport tej zakładki uwzględnia obecnie liczbę unikalnych pacjentów w ciągu jednego miesiąca.
Jeśli jeden pacjent był w Placówce więcej niż raz w miesiącu, to łączna liczba unikalnych pacjentów będzie z oczywistych względów inna w obydwu zakładkach, bo raz określana jest w obrębie dnia, a raz miesiąca.

W obydwu opcjach liczba pacjentów została odłączona od paragonów - teraz to faktyczna liczba osób, liczonych tylko raz w obrębie dnia lub miesiąca zależnie od wariantu.

Wprowadzono nową zakładkę: Ranking pacjentów.
Z powodu liczby danych należy pamiętać o czasochłonności generowania tego raportu.

Opcja Ranking pacjentów pozwala na podgląd pozycji wchodzących do wyliczenia: Pokaż szczegóły.
Dane zbiorcze i szczegółowe mogą być wydrukowane.

Promocje  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W opcji Katalog - Promocje okresowe definiuje się akcje promocyjne.

Przypisanie promocji do określonych pozycji cennika przeprowadza się w opcji:
Katalog - Cennik - Korekta - Promocja okresowa
.

Korzystanie z promocji podczas obsługi pacjenta:
Ewidencja - Nowy/Korekta - znacznik Promocja okresowa.

Jeśli skorzystano z promocji - czyli wybrano taką pozycję cennika, która ma ustawioną promocję, to paragon wydrukuje rabat w pozycji.

Promocje wygasają same po upływie czasu, na jaki je zaplanowano lub gasną wszystkie z chwilą usunięcia z opcji Promocje w menu Katalog.

 

Laboratorium - podgląd z programu SOGaL  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Wydruk zleceń bez akceptacji ma nadruk informujący o wydruku roboczym.

Usunięcie akceptacji, następnie ponowna edycja wyniku i kolejne zatwierdzenie skutkuje zastąpieniem wydruku widocznego dla lekarza tylko w bieżącym dniu!

Dla wyników, które nigdy nie były wydrukowane zniesiono limit 3 dni na wydruk.
Dotychczas, jeśli wynik nie został wydrukowany do 3 dni od wykonania, to nie był udostępniany lekarzom wcale.
Teraz nie ma tego ograniczenia, ale tylko dla tych wyników, które nie były drukowane nigdy.

UWAGA: wyłączono wydruk określenia płci dla wyników laboratoryjnych.

 

Sprawdzanie pisowni  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Uruchomiono mechanizm sprawdzania pisowni.

Działa w tych opcjach, które już zostały dostosowane do nowych komponentów FAXON.

Mechanizm znany z Word'a - powoduje podkreślanie błędnych słów.

Opcję tą wyłączono podczas edycji wyników badań laboratoryjnych.


Data Wersja programu Wersja bazy      
31.08.2016 2016.8.0.59 151

 
Spis zmian:

1. Usprawnienia, błędy
Wprowadzono szerego usprawnień oraz usunięto błędy programu.

2. Laboratorium - statystyka
Wprowadzono dodatkową zakładkę z informacją o wykonanych badaniach.

3. Nowe oświadczenia pacjenta
Wprowadzono nowe druki oświadczeń dla pacjenta.

 

Usprawnienia, błędy   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

FAKTURY, NUMERACJA - wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie numeracji faktur tak, aby zachować ciągłość w obrębie jednego miesiąca bez wpływu na miesiące poprzednie.

MEDYCYNA PRACY
FAKTURY, załączniki - poprawiono wydruk załączników dla pacjentów zarejestrowanych więcej niż raz w miesiącu. Dotychczas w takich przypadkach załącznik zawierał wszystkie pozycje w miesiącu.
- poprawiony format numeru dla zaświadczeń (NR/ROK),
- przywrócono wydruk miejsca pracy z danych kartoteki pacjentów,
- na wydrukach (6 formularzy) rozszerzono miejsce dla pola zawód,
- zamknięcie okna bez danych nie usuwało pustego rekordu - błąd poprawiono,
- lista dokumentów archiwum wyświetla najnowsze dokumenty, jako pierwsze,
- załączniki drukują datę następnego badania - o ile ją wprowadzono,
- załączniki mają wyróżnione nazwiska pacjentów. Dane o karcie i procedurze wraz z opisem drukowane jest tylko jeśli dane te nie są puste.

ZMIANA MIESIĄCA wprowadzono informację na ekranie o kontroli bazy danych przy przełączaniu miesiąca.

LABORATORIUM poprawiono na wydruku grupowanie tych samych badań w jednym zleceniu.

FAKTURA Z EWIDENCJI. Zabezpieczono wystawianie faktur z poziomu ewidencji. Obecnie nie ma możliwości wystawienia faktury w innym miesiącu niż bieżący. Nawet zmiana daty komputera będzie nieskuteczna - bieżąca data podawana jest przez serwer. Dotychczas, jeśli wskazano datę z innego miesiąca, to faktura zgodnie z zasadą memoriałową dopisywana była przez program do miesiąca bieżącego, ale numer faktury ustalany był w oparciu o wskazany miesiąc wynikający z wybranej daty faktury.

NOWY PACJENT. Dotychczas po wprowadzeniu danych nowego pacjenta po kliknięciu w przycisk "Zapisz dane nowego pacjenta i przejdź do oświadczeń" następowała edycja osób upoważnionych do dostępu do informacji medycznych. Po wydruku oświadczenia okno danych było zamykane. Obecnie edycja pozostaje w danych osobowych, a panel z oświadczeniami przełączany jest do zakładki "Dane os."

FAKTURY KORYGUJĄCE - wprowadzono edycję i wydruk osoby wystawiającej dokument.

HARMONOGRAM - wybór pacjenta z listy - poprawiono błąd w wyszukiwaniu dla nazwisk o liczbie liter krótszej niż 5 (np. Król).
Jeśli nie korzystano z rozwijanej listy pacjentów, to mogło dochodzić do problemów z prawidłową lokalizacją pacjenta (tzn. po wpisaniu w polu dowolnego pacjenta (poniżej listy rozwijanej) szukanego nazwiska i wciśnięciu F2 w celu wyświetlenia kartoteki).
Obecnie, po aktualizacji liczba nazwisk na liście jest ograniczana tylko dla pierwszych 3 liter (wpisanie 4tej powoduje wyświetlenie listy pacjentów bez względu na ich liczbę - podobny problem kiedyś dotyczył popularnych nazwisk np. Kowalski, Nowak). Lista nazwisk nie jest ograniczana również wówczas, gdy z listy pacjentów naciśnięty zostanie klawisz Enter lub kliknięta opcja Wybierz - wtedy liczba liter w nazwisku również nie ma już znaczenia, bo pacjent lokalizowany jest przez program po numerze kartoteki.

KARTOTEKA PACJENTÓW - panel wyszukiwania w dolnej części okna obecnie wyświetla klucz poszukiwań, jako czerwony tekst opisu przycisku pozwalającego na jego przełączanie. Zmiana klucza może być obecnie wykonana przez skrót klawiaturowy Ctrl+Tab,
- dodano przycisk dopasowania kolumn do dostępnego obszaru tak, aby zwiększyć czytelność rekordów,
- dodano przycisk "Odśwież", którego kliknięcie powoduje wyczyszczenie pola wyszukiwania i ponowne wczytanie listy pacjentów z bazy,
- po otrzymaniu fokusu (wejście kursora w pole wyszukiwania) miejsce edycji oznaczone jest czerwonym obramowaniem, co ułatwia lokalizację kursora na ekranie.

Laboratorium - statystyka  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Po wybraniu opcji menu głównego Laboratorium należy wybrać opcje wskazane na ilustracji strzałkami 1 (Statystyka) i 2 (Badania). Korzystając z filtrowania w lewym górnym rogu okna (strzałka 3) oraz filtrowania kolumn (strzałka 4) można dowolnie ograniczać dane do oczekiwanego zakresu. Wyłączenie opcji "Jeden miesiąc" grupuje usługi w ramach wszystkich miesięcy wskazanego roku. Analiza za inne okresy (inne lata) wymaga zmiany daty bazowej.


 

Nowe oświadczenia pacjenta  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Wprowadzono dwa nowe oświadczenia: "Dane os." oraz "Koszty".
"Dane os.", to oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
"Koszty", to oświadczenie o pokryciu kosztów spoza zakresu ubezpieczenia.

Obydwa formularze po wydrukowaniu wymagają uzupełnienia danych w programie.
Znacznik SPRZECIW/ZGODA/BRAK oraz ZGODA/BRAK nie przestawia się sam bez względu na to, czy dokument wydrukowano.
Ponadto w oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych "Dane os." należy poinformować pacjenta, że na podpisywanym przez niego formularzu powinien zaznaczyć trzy kratki precyzujące zakres zgody.

Pacjent ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych - ponad miejscem na podpis dopisuje klauzulę "Wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania danych" i nie zaznacza żadnej z kratek, składając podpis.
W takim przypadku należy w programie ustawić znacznik na "Sprzeciw". Jeśli jakiekolwiek dane uzupełniane są przez pacjenta ręcznie, to należy je wprowadzić do danych osobowych w programie.

W związku z tym wprowadzono nowe pola: "stacj." - telefon stacjonarny, "dokument tożsamości" - seria i numer dowodu osobistego.
W oświadczeniu "Koszty" nazwa centrum medycznego oraz nazwa badania/zabiegu nie są wprowadzane do programu.
Należy uzupełnić serię i numer dowodu osobistego przed wydrukiem lub po nim.

Jeśli pacjent wpisuje nr dowodu ręcznie, to zgodnie z powyższym zaleceniem, numer ten należy wpisać do programu.
Dotychczasowy formularz o dostępie do informacji medycznej nie wymaga żadnych zmian w obsłudze.
Jak dotąd, po wydrukowaniu w programie zapisuje się data podpisania i domyślnie uznawane jest, że pacjent oświadczenie podpisał.
W nowym formularzu tego oświadczenia, po jego wydrukowaniu pacjent dodatkowo powinien zaznaczyć kratkę opisaną, jako "Zgoda na świadczenie medyczne". Znacznik ten nie jest wprowadzany do programu.

 

 


Data Wersja programu Wersja bazy    
11.03.2016 2016.3.6.31 143


Spis zmian:

1. Nowy motor wydruków
Wprowadzono nowy mechanizm drukowania dokumentów.

2. Laboratorium - optymalizacja obsługi, jakości i szybkości działania
Wprowadzono szereg zmian, dzięki którym opcja Laboratorium stała się niezawodna, łatwiejsza w obsłudze, bardziej intuicyjna.

3. Faktury, faktury korygujące
Wszystkie możliwe warianty wydruku obecnie obsługiwane są jednym formularzem i sprawnym, niezawodnym mechanizmem kontroli danych, spójności kwot, poprawności wyliczeń.

 

Nowy motor wydruków   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Wprowadzenie nowego mechanizmu obsługi wydruków (przykładowy podgląd poniżej) obecnie pozwala na eksport każdego dokumentu do formatu PDF, XLS, XML, ODS, RTF, DOCX, PPT, JPG, HTML.
Ponadto każdy dokument może być obecnie wysłany pocztą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów wprost z okna podglądu wybranego dokumentu, bez konieczności posiadania programu pocztowego.


Możliwe do wyboru formaty plików
PDF - Adobe Acrobat Reader,
XLS - Microsoft Excell w dowolnej wersji,
XML - format pliku możliwy do wczytania w dowolnym programie potrafiącym przetwarzać ten język opisu dokumentów,
ODS - format OpenDocument - Libre Office,
RTF - Microsoft Word w dowolnej wersji,
DOCX - Microsoft Word od wersji 2007,
PPT - Microsoft Power Point,
JPG - plik graficzny,
HTML - specyfikacja opisu stron internetowych.

Dodatkowa funkcjonalność
Wskutek wprowadzenia nowego motoru wydruków obecnie z poziomu okna poprzedzającego wydruk można np. włączyć Duplex (druk dwustronny, o ile jest obsługiwany przez urządzenie).
Obecnie program Rejestracja, dzięki maksymalnej integracji z systemem operacyjnym udostępnia samodzielnie większość funkcji dotychczas dostępnych z preferencji sterownika drukarki.

Udostępniono podgląd miniatur stron - może być wyłączony.

WSZYSTKIE FORMULARZE WYDRUKÓW ZOSTAŁY UDOSKONALONE pod względem szybkości wykonania, wyglądu, oznaczenia, co do nagłówków z logo graficznym, stopek z numerowaniem stron itp.

Wprowadzono ułatwione sterowanie okresem, jakim objęty będzie wybrany raport:
Laboratorium - optymalizacja   WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W zasadzie przybudowano każdy aspekt, opcję i funkcję tej opcji. Udoskonalenia dotyczyły stabilności i niezawodności działania, jakości danych, samokontroli poszczególnych etapów pracy itp.

Poniższy przykład (dane zamazano celowo) prezentuje tylko jeden, wybrany element opcji Laboratorium. W prezentowanym przykładzie przedstawiono okno dzielone na listę badań i przypisanych aktualnie podświetlonej pozycji elementów składowych.


 

Faktury, faktury korygujące  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Usprawniono mechanizm obsługi faktur i faktur korygujących.
Zastosowano jeden formularz dla wszystkich wariantów wydruku tych dokumentów, dzięki czemu wprowadzanie zmian w ich postaci jest obecnie możliwe wyjątkowo szybko i skutecznie.  
Wprowadzono znaczną liczbę mechanizmów kontrolujących poprawność kwot, powiązań i odniesień do innych ewidencji programu.
Obecnie opcja ta jest stabilna, niezawodna i pewnie działająca w każdym możliwym przypadku.

 

 Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny