SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
     

Instrukcja użytkownika

__

➤ Wersja demonstracyjna

➤ Opis programu

➤ Aktualizacje | Opis zmianProcedura instalacji polega na uruchomieniu zawartości pliku sogal_setup.zip, który zawiera plik uruchomieniowy exe.

Dla systemów operacyjnych, od wersji Windows 7/10/11 zaleca się uruchomienie instalatora z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszy nad ikoną pliku instalatora i wybór opcji Uruchom, jako Administrator.

Kolejne etapy instalacji prowadzone są w kreatorze.

W przypadku pracy w sieci, konieczne będzie ustawienie motoru bazy (opis znajduje się w punkcie Uruchomienie.)

Wymagania i informacje techniczne:

Minimalne wymagania programu SOGaL są takie same, jak minimalne dla systemu operacyjnego Windows.
Wszystkie urządzenia zewnętrzne: myszka, drukarka, skaner itp. - są obsługiwane przez program SOGaL, o ile są również obsługiwane przez posiadaną wersję Windows.

Program SOGaL NIE PRACUJE w innym niż Windows systemie.

Program SOGaL wymaga minimum Windows XP i pracuje z Windows 7, 8, 8.1, 10 w edycjach 32 i 64 bitowych.

Baza danych programu SOGaL może być zainstalowana na serwerze LINUX.

Komunikacja z bazą danych jest oparta o protokół TCP/IP i nie jest wymagane udostępnianie jakichkolwiek zasobów sieciowych.

Program SOGaL współpracuje z drukarkami fiskalnymi zgodnymi ze standardem POSNET.


Kartoteka pacjentów jest jedna - wspólna dla wszystkich osób pracujących z programem.

W programie SOGaL można zastosować podział na gabinety.

Podział taki skutkuje separowaniem zapisów z wizyt, dla każdego gabinetu osobno.

Lista i liczba gabinetów określana jest przez użytkownika lub administratora systemu.

Gabinet jest pojęciem umownym tzn. może oznaczać dosłownie pokój pracy lekarzy, gdzie przyjmuje się pacjentów lub w znaczeniu symbolicznym może służyć do oddzielania zapisów z wizyt dla różnych lekarzy pracujących przez współdzielenie tego samego pokoju.

Każdy użytkownik musi być przypisany do gabinetu zdefiniowanego w programie.

Nie ma ograniczeń w przypisaniach użytkowników do gabinetów, co oznacza, że do jednego gabinetu może być przypisanych więcej osób - widzą oni wówczas wprowadzone przez siebie wizyty.

Podobnie z przypisaniem pojedynczych osób do gabinetów: nie ma żadnych przeszkód, aby do gabinetu przypisani byli pojedynczo użytkownicy programu - każdy ma wówczas swoje wizyty wyłącznie dla siebie.

Podgląd danych z innych gabinetów możliwy jest dopiero po nadaniu odpowiednich uprawnień, które mogą ograniczać dostęp lub przyznawać go bez innych limitów.

Większość danych wymagających wsparcia słownikowego nie posiada ograniczeń z dowiązaniem bezpośrednim, co oznacza, że np. wprowadzając rozpoznanie można skorzystać z klasyfikacji ICD-10 albo wpisać treść rozpoznania bez związku z tą klasyfikacją. Powiązanie nie jest sztywne.


Usuwanie pacjentów z kartoteki dotyczy wszystkich związanych z usuwaną pozycją danych!

Aby utrudnić bezpowrotną utratę danych wprowadzono mechanizm usuwania pośredniego.

Po wybraniu opcji usuwania pacjenta z kartoteki i potwierdzeniu zamiaru usunięcia takich danych, wszystkie zgromadzone zapisy wizyt, dokumenty, recepty itd. przenoszone są do archiwum.

Usunięcie pacjenta z archiwum jest nieodwracalne.

Możliwe jest przywracanie danych przeniesionych do archiwum ponownie do kartoteki pacjentów.

Przywilej usuwania dwustopniowego (najpierw archiwum, a potem usunięcie) posiada TYLKO kartoteka pacjentów.

Dla pozostałych list stosowane jest usuwanie bezpośrednie.

Zalecana jest ostrożność przy usuwaniu danych, ponieważ nawet wykwalifikowany serwis programu nie będzie w stanie pomóc w odzyskaniu usuniętych danych.

Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby pozycji na listach dostępnych w programie (kartoteka pacjentów, wizyty, lekospis itp. itd.)

SOGaL współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

Obsługuje e-Recepty, e-Skierowania oraz repozytorium EDM.

Po zainstalowaniu programu SOGaL na pulpicie monitora powinna być dostępna ikonka programu.

W przypadku jej braku, w menu Windows  Start należy wyszukać pozycję  SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego i uruchomić.

Po okienku startowym informującym o etapach uruchmieniowych wyświetlone zostaje okno identyfikacji użytkownika - okno logowania:

Okno logowania programu Sogal


W okienku tzw. logowania należy wprowadzić:

identyfikator (po instalacji jest on pusty - wystarczy nacisnąć  Enter),

hasło (po instalacji jest ono puste - wystarczy nacisnąć Enter)
i potwierdzić przez naciśnięcie kolejny raz klawisza Enter lub kliknięcie w przycisk Zaloguj.

UWAGA:  jeśli jedynemu użytkownikowi programu odebrane zostanie uprawnienie pełne, to nie będzie możliwy ponowny dostęp do listy użytkowników lub parametrów programu. Zmiana uprawnień powinna nastąpić dopiero po wprowadzeniu kolejnych osób tak, aby przynajmniej jedna z nich miała pełny dostęp do programu.

PARAMETRY TECHNICZNE URUCHOMIENIA
(wskazówki dla informatyków):

Program pracuje w oparciu o bazy danych SQL Firebird.

Dostęp do bazy danych zdefiniowany jest w pliku konfiguracyjnym server.set znajdującym się w lokalizacji pliku sogal.exe (zwykle jest to: c:\faxon\sogal\server.set).

Przykładowa zawartość tego pliku, przy założeniu, że dostęp do baz jest sieciowy, a serwer ma adres 192.168.207.1:

   [FX_MAIN]
   192.168.207.1:c:\bazy\

   [FXBAZA]
   192.168.207.1:c:\bazy\

   [FXCONFIG]
   192.168.207.1:c:\bazy\

   [FXPRINT]
   192.168.207.1:c:\bazy\

Sposób zapisu ścieżki dostępu jest standardowy w połączeniach lokalnych. Dla połączeń sieciowych konieczny jest dwukropek po adresie IP i pełna ścieżka dostępu.

UWAGA: miejsce położenia baz danych NIE POWINNO BYĆ UDOSTĘPNIANE. Komunikacja z bazą danych odbywa się poprzez mechanizm Client-Server motoru bazy SQL Firebird.

Nie ma powodu, aby użytkownicy mieli dostęp do zasobu sieciowego inny niż poprzez aplikację SOGaL.


Po prawidłowym zalogowaniu użytkownika program wyświetla okno główne:

Okno główne programu Sogal

Kartoteka pacjentów to najważniejsza (w bieżącej pracy) opcja.

Przechowuje dane osobowe pacjentów i zabezpiecza ona dostęp do wszystkich danych z przebiegu wizyt.

Kartoteka pacjentów jest jedna dla wszystkich osób pracujących z programem oraz dla wszystkich zdefiniowanych w programie gabinetów, które mogą służyć podziałowi zgodnemu z pomieszczeniami w placówce lub w sposób symboliczny dzielić dane z wizyt w oparciu o inne kryterium, np. specjalizację przyjmujących lekarzy.

Kartoteka pacjentów jest jedynym miejscem wprowadzenia nowego pacjenta lub edycji danych osobowych osób już do kartoteki wprowadzonych.

Harmonogram wizyt jest uproszczoną wersją harmonogramu terminów wizyt i planu zabiegów.

Pełna i rozbudowana wersja harmonogramu: z podziałem na poradnie, filtrowaniem, wyszukiwaniem i raportami dostępna jest w programie Rejestracja, który współpracuje z systemem SOGaL.

Harmonogram wizyt i plan zabiegów wspomagany jest Generatorem dnia, który pozwala na utworzenie przedziałów czasowych w godzinach pracy lekarza.

Sprzedaż opcja rejestrowania przychodów gabinetu również z uwzględnieniem współpracy z drukarkami fiskalnymi.

W opcji sprzedaży oprócz paragonów dostępna jest możliwość wystawiania faktur.

Działanie opcji wspomaga cennik oraz dane kartoteki pacjentów.


Cennik to lista usług i procedur medycznych, które wybierane są w opcji Sprzedaż.

Finanse uproszczona wersja przychodów i kosztów gabinetu. Opcja przeznaczona jest dla pojedynczych gabinetów lekarskich.

Książka telefoniczna pozwala na prowadzenie spisu kontaktów indywidualnie dla każdego użytkownika niezależnie od kartoteki pacjentów.

Wydruki, raporty opcja pozwala na emisję dokumentów bez rejestrowania wizyty. Zapewnia też raportowanie na podstawie zapisów w bazach danych.

Parametry programu opcja przechowuje ustawienia decydujące o zakresie wprowadzanych danych, sposobie pracy programu i ważne informacje np. identyfikujące placówkę, czy ustawienia wydruku dokumentów.

Katalog pozwala na bezpośredni dostęp do tzw. słowników tj. spisu danych wybieranych podczas edycji np. jednostek chorobowych, grupy krwi itp. bez konieczności wpisywania pełnego zapisu.

Dla przyspieszenia wprowadzania danych można korzystać z katalogu tj. spisu pogrupowanych tematycznie informacji. Zmiany w opcji Katalog skutkują na te już wprowadzone - stąd wszelkie modyfikacje powinny być przeprowadzane z uzasadnionych powodów.

Wygląd pozwala na personalizację programu tj. określenie kolorów elementów programu, określenie czcionki użytej do wyświetlania i edycji danych.


Kopia danych po wskazaniu nośnika danych program wykona pełną (nie przyrostową) kopię danych.

Istotne dla niedoświadczonych użytkowników: odtworzenie z kopii spowoduje bezpowrotną utratę obecnych danych i przywrócenie do stanu zapisanego w kopii! Stąd zalecana jest szczególna ostrożność w stosowaniu tej opcji.

Pomoc uruchamia przeglądarkę i wczytuje niniejszą instrukcję.

Wylogowanie uruchomienie tej opcji powoduje zamknięcie otwartych okien i przełączenie programu do okna identyfikacji użytkownia - logowania.

Wyjście z programu po potwierdzeniu zamiaru zakończenia pracy program odłącza się od bazy danych, zamyka otwarte okna i wraca do pulpitu Windows.


Kartoteka pacjentów jest jedyną opcją, z poziomu której dostępne są wizyty.

Kartoteka pacjentów

W zależności od sposobu filtrowania (zmiana tego ustawienia jest w Parametrach programu) listy pacjentów dostępne są wszystkie zarejestrowane osoby lub pierwszych 500 osób.

W dolnym panelu okna kartoteki pacjentów jest pole wyszukiwania.

W miarę wpisywanych znaków lista jest zawężana do tych osób, których nazwisko jest zgodne z wpisanym ciągiem liter.

Po ustawieniu podświetlenia na właściwej pozycji listy możliwa jest edycja danych osobowych lub przejście do wizyt wybranego pacjenta.


Edycja danych osobowych kartoteki pacjentów

Zakres edytowanych danych ustalany jest w opcji Parametry programu - Parametry systemu:

Parametry programu

Parametry programu - Parametry systemu - Ustawienia

Zakres edytowanych danych ustalany może być również z poziomu Kartoteki pacjentów:

Kartoteka pacjentów - Opcje

Usunięcie pacjenta z listy przenosi jego dane osobowe i wszystkie inne z nim związane do Archiwum.

Usunięcie pacjenta z Archiwumpowoduje BEZPOWROTNE skasowanie wszystkich jego danych z bazy.


Po wskazaniu pacjenta w kartotece pacjentów należy wybrać opcję Wizyty.

Kartoteka pacjentów - Wizyty

Okno wyświetla wszystkie wizyty pacjenta, jakie zarejestrowano w wybranym gabinecie.

Z tego poziomu możliwe jest tylko przeglądanie - każde dopisywanie danych lub edytowanie dostępne jest po wybraniu właściwych opcji np.:

  • Nowa - dopisanie nowej wizyty,
  • Korekta rozpoznania - zmiana rozpoznania i określenie typu wizyty,
  • Edycja wizyty - zmiana treści z przebiegu wizyty.

Ponadto mogą być prowadzone dodatkowe rejestry związane z wizytą:

  • Zalecenia - lista specyficznych zaleceń dla pacjenta - innych niż te, które wprowadzono w treści wizyty,
  • Zabiegi - lista przeprowadzonych zabiegów,
  • Recepty - lista przepisanych leków.

Z poziomu wizyt można prowadzić rónież rejestry nie związane z wybraną, aktualnie wyświetlaną wizytą:

  • Leki stale zażywane - lista dostępna jest później podczas wprowadzania recept,
  • Zdjęcia - dokumentacja fotograficzna uzyskana przez wczytanie plików dyskowych lub pobranych ze skanera,
  • Archiwum dokumentów - lista wszystkich dotychczas wystawionych dokumentów.

Kreator wizyt

Kreator wizyt: Kartoteka pacjentów - Wizyty - Nowa

Okno nowej wizyty zapewnia podgląd poprzednich - w górnej części okna.

Edycję segmentów treści - środkowa część okna

Przełączanie pomiędzy segmentami oraz zapis i anulowanie - w dolnej części okna.

Dane do bieżącego wpisu mogą pochodzić z tekstu wizyt poprzednich metodą Drag&Drop (Przenieś&Upuść), lub wczytane z wcześniej zapisanego szablonu albo wczytane z plików dyskowych.

W trakcie edycji dostępne jest pełne formatowanie tekstu, które zachowane będzie również na wydruku.

Ostatnia część kreatora pozwala na wprowadzenie rozpoznań:

Kreator wizyt: Kartoteka pacjentów - Wizyty - Nowa - Rozpoznania

Klasyfikacja wizyty ma charakter informacyjny lub w przypadku stosowania e-maili do pacjentów decyduje o zastosowanym szablonie wysyłanej treści.

Recepta

Po zakończeniu pracy z kreatorem tj. zapisaniu nowej wizyty możliwe jest tworzenie dokumentów medycznych, w tym recept:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Recepta

Każda recepta ograniczona jest do pięciu pozycji. Nie ma ograniczeń, co do liczby wystawianych recept.

Przycisk Wydrukiudostępnia zgrupowane opcje wydruków:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Wydruki

Wydruki tworzone są w oparciu o stałe, zdefiniowane w programie szablony podzielone na grupy:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Wydruki - Wybór dokumentu

Każdy dokument zapisywany jest w Archiwum:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Archiwum dokumentów


Po przełączeniu w oknie wizyt na zakładkę Panel stomatologa udostępniany jest obraz uzębienia pacjenta:

Kartoteka pacjentów - Wizyty - Panel stomatologa

Obszar każdego zęba reprezentowany jest schematycznie:

Obszary schematycznego oznaczania

Inne opcje dostępne są w zakładce Pozostałe opcje edycji szczęki:


Obrazowanie zębów mlecznych


Opcja okna głównego Sprzedaż pozwala na rejestrowanie przychodów z wizyt tj. wprowadzanie paragonów - również fiskalnych oraz faktur:

Sprzedaż

Największa, środkowa część okna jest listą wprowadzonych dla jednego pacjenta pozycji, jakie znajdą się na jego dokumencie sprzedaży. Lista nie jest czyszczona nawet po wyjściu z programu.

Z lewej części okna dostępny jest pasek szybkiego wyboru, którego zawartość ustalana jest samodzielnie przez użytkownika

Środkowa, dolna część okna służy do wprowadzania kolejnych pozycji na listę. Przycisk Zatwierdźdostępny jest dopiero po prawidłowym wypełnieniu pól edycyjnych tego obszaru.

Pozycje wybierane do dokumentu sprzedaży muszą pochodzić z cennika - stąd konieczne jest wcześniejsze jego zbudowanie lub dopisanie nowej pozycji w trakcie wprowadzania bieżącej sprzedaży.

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych pozycji listy należy wybrać opcję Koniec transakcji.

Można również w polu Towar, usługa nie wpisując nic - nacisnąć klawisz Enterprogram przeniesie wówczas kursor do pola gotówka. Po wpisaniu otrzymanej kwoty wyliczona zostanie reszta do wydania pacjentowi.

Sprzedaż - obliczanie reszty

Koniec transakcji poprzedza okno wyboru rodzaju dokumentu, formy płatności, danych do faktury itp.:

Sprzedaż - koniec transakcji

W przypadku przełączenia na fakturę konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych.

Jeśli system jest wyposażony w drukarkę fiskalną, to wydruk wyprowadzony jest bezpośrednio do niej, w przeciwnym przypadku paragon drukowany jest na zwykłej drukarce podłączonej do komputera:

Paragon niefiskalny - podgląd wydruku


Opcja okna głównego Harmonogramsłuży rejestrowaniu umawianych wizyt oraz planowanych zabiegów:

Harmonogram wizyt

Harmonogram wizyt jest uproszczoną wersją planu wizyt. Najbardziej zaawansowana postać harmonogramu, z podziałem na poradnie, wyszukiwaniem wolnych terminów itp. dostępna jest w programie Rejestracja.

Opcje dopisywania, edycji i kasowania dostępne są w dwóch miejscach okna: w górnym menu i w dolnej, lewej części okna. Nie ma znaczenia, z której części korzysta użytkownik.

Harmonogram pracuje w oparciu o siatkę terminów, którą określa się poprzez opcję Generuj harmon.

Harmonogram wizyt - generator dnia

Opis działania generatora jest dostępny wprost w oknie dialogowym.

Plan zabiegów jest bliźniaczo podobny do harmonogramu wizyt. Również pracuje w oparciu o siatkę terminów tworzonych przez generator.

Harmonogram - plan zabiegów

UWAGA usunięcie dnia kasuje dane bez możliwości odzyskania!


Parametry programu - Parametry systemu

Zmiany w parametrach programu nie skutkują na dane już wprowadzone - zwłaszcza na zapisane w Archiwumdokumenty.

Parametry programu - Dokumenty - Parametry dokumentówParametry programu - Urządzenie fiskalne

Samodzielne określanie portu drukarki fiskalnej,
jeśli opcja Wyszukaj urządzenienie odszuka podłączonej drukarki fiskalnej:

Z menu głównego Windows należy wybrać opcję: Start -> Panel sterowania -> System

Następnie należy przełączyć na zakładkę Sprzęt i wybrać opcję Menedżer urządzeń .

W oknie Menedżera urządzeń należy rozwinąć grupę Porty (COM i LPT):

Jeżeli na liście portów nie ma podłączonego urządzenia, to trzeba sprawdzić poprawność łącza z komputerem i/lub zainstalować sterowniki dostarczane przez producenta drukarki fiskalnej.

Kliknięcie prawego przycisku myszy, po wcześniejszym zaznaczeniu urządzenia na liście, pozwala na wybranie opcji Właściwości -okno po wybraniu przedstawiono poniżej:

W kolejnym kroku należy przełączyć się na zakładkę Ustawienia portui wybrać opcję Zaawansowane.

U dołu okna zaawansowane ustawienia dla: COMXX można odczytać (lub ustawić) żądany port COM.

Przedstawiona na ilustracji wartość COM18 nie jest wartością wzorcową!

W przypadku konkretnego komputera wartość tego ustawienia zapewne będzie inna.

Odczytana wartość w tym oknie musi być tożsama z ustawieniem portu w programie SOGaL.Program SOGaL przechowuje dane we własnej bazie SQL - nigdy nie są udostępniane na zewnątrz, ani tym bardziej do tzw. chmury, bez wiedzy użytkownika.

Przesyłanie do systemu P1 prowadzone jest zabezpieczonym łączem SSL. Dane podpisane są cyfrowymi certyfikatami. Od tego momentu za dane dotyczące e-Recept odpowiada CSiOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

Osoba odpowiedzialna za pomoc użytkownikom programu SOGaL w przeprowadzeniu przez procedurę związaną z e-Receptą (dostęp do P1, certyfikat ZUS i konfiguracja): Piotr Piaseczny tel.kom. +48 605 206 707.

Konfiguracja e-Recepty

E-Recepty obsługiwane są poprzez system centralny: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (System P1)”.

Warunki konieczne do rozpoczęcia pracy z e-Receptą w programie SOGaL:

1. Dostęp do systemu P1- dotyczy placówek medycznych, praktyk lekarskich i praktyk pielęgniarskich (nie osób). Dostęp ten jest możliwy poprzez rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: https://rpwdl.csioz.gov.pl

Po uzyskaniu dostępu Świadczeniodawca otrzyma niezbędne pliki certyfikatów TLS i WSS, hasła do tych plików oraz numer węzła OID - unikalny numer, który stanowi adres przechowywanych w systemie P1 recept.

2. Bezpłatny certyfikat ZUS- procedura jego uzyskania jest opisana na stronach ZUS.

3. REGON oraz dane adresowe - dla placówek medycznych musi to być 14-sto znakowy numer REGON oraz 9-cio znakowy dla praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Program SOGaL zapewnia obsługę eRecepty dla placówek medycznych oraz wielu praktyk lekarskich jednocześnie, jeśli program jest współdzielony przez kilku lekarzy.

Numery recept nadawane są przez program SOGaL. Pakiety numerów recept są konieczne tylko w przypadku recept wystawianych w wersji papierowej.

Wdrożenie

Ustawienia wspólne dla podmiotu medycznego tj. wszystkich osób wystawiających recepty wprowadzane są w opcji:
Parametry programu - Parametry systemu- zakładka Placówka

Ustawienia indywidualne tj. dotyczące osób wystawiających recepty wprowadzane są przez nie same z poziomu okna e-Recepty:
Kartoteka pacjentów - Wizyty - obszar recept Dopisz lub Edycja - opcja Ustawienia.
Zmiany dokonywane z tego poziomu dotyczą wyłącznie osoby aktualnie zalogowanej w programie SOGaL.

Te same ustawienia, ale dla dowolnego użytkownika (wymagane uprawnienia administratora):
Parametry programu - Parametry systemu - zakładka Użytkownicy - opcja Zmień lub Dopisz

Wdrożenie - ustawienia wspólne dla podmiotu medycznego

Parametry programu - Parametry systemu

Parametry obejmują:

OID- numer nadawany Świadczeniodawcy z chwilą uzyskania dostępu do systemu P1.
W polu OID należy wpisać otrzymany z systemu P1 numer tj. trzy ostatnie segmenty (tutaj oznaczone, jako X.Y.ZZZZZ: 2.16.840.1.113883.3.4424.X.Y.ZZZZZ

ROOT- numer wypełniany z listy udostępnianej w programie SOGaL.
Dla placówek medycznych powinien mieć wartość 2.3.1
Dla praktyk lekarskich należy z listy rozwijanej wybrać pozycję określającą właściwą Izbę Lekarską.
Dla praktyk pielęgniarskich i położniczych z listy rozwijanej wybrać pozycję określającą właściwą Izbę Pielęgniarek i Położnych

Extension- numer określany, jako numer księgi, uzupełniony zerami z lewej strony do długości 12 znaków.
Numer ten można ustalić na podstawie rejestru RPWDL (np. po wpisaniu imienia i nazwiska lekarza).
Znajduje się w pozycji: Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej:

Wyszukiwanie praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów


Wyszukiwanie podmiotów leczniczych

Numery księgi rejestrowej RPWDL- określenie typu jednostki.
Dla większości podmiotów medycznych parametr ten powinien być ustawiony na wartość Jednostki organizacyjne (cz.I i V kodu resortowego).Błędnie ustawiona wartość zablokuje połączenie z systemem P1.

Identyfikator miejsca pracy. Identyfikator OID miejsca użytkownika w strukturze organizacyjnej Usługodawcy.
Wartość ta powinna wynosić 1. Tylko w przypadku rozległych placówek należy stosować numer określający miejsce w strukturze organizacyjnej Świadczeniodawcy.

Adres serwera P1- dopóki nie zostanie ogłoszona zmiana, obowiązującym adresem jest:
https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS

Certyfikaty P1 (pliki PFX - P12)
Pliki certyfikatów (rozszerzenie p12) otrzymuje się po uzyskaniu dostępu do systemu P1.
Należy je skopiować do folderu c:\faxon\sogal\system_p1\cert.

W przypadku pracy z wieloma gabinetami pliki te należy skopiować do zasobu dostępnego ze wszystkich komputerów gabinetowych i taką ścieżkę dostępu wprowadzić w parametrach. Poprawność wpisów można sprawdzić opcją Test certyfikatów.

Podmiot medyczny
Placówka medyczna - obejmuje przychodnie i placówki wielogabinetowe, Praktyka lekarska, Praktyka pielęgniarska.

Konfiguracja ustawień systemu P1
Zawsze z parametrów- oznacza, że każdy z komputerów pracujących w sieci będzie korzystał z ustawień parametrów systemu.

Zezwalaj na niezależne konfiguracje dla każdego użytkownika- to ustawienie otworzy pola edycyjne z poziomu okna e-Recepty (Kartoteka pacjentów- Wizyty- panel recept: Dopisz).
To ustawienie zalecane jest tylko dla tych instancji programu SOGaL, które są współdzielone przez kilka praktyk lekarskich - i tylko w takim przypadku powinno być stosowane, ponieważ każdy z użytkowników będzie miał wówczas ustawienia prywatne - zapisywane tylko dla niego.

W żadnym przypadku nie należy zezwalać na niezależne konfiguracje dla praktyk samodzielnych oraz placówek medycznych (przychodnia).

Nazwa i dane adresowe- wypełnione zgodnie z opisem.

UWAGA

Przy wpisywaniu danych adresowych konieczna jest ich ZGODNOŚĆ Z RPWDL!

Ponadto numer telefonu jest konieczny i musi być poprzedzony napisem tel:
Przykładowy, poprawny wpis (koniecznie bez spacji):

tel:123456789

Nie spełnienie warunku zgodności wpisów adresowych z RPWDL
spowoduje zablokowanie (do momentu dokonania poprawnych wpisów)
możliwości wysłania recepty z komunikatem:

"Co najmniej jeden dokument nie spełnia reguł biznesowych dotyczących swojej klasy dokumentu (szczegóły błędu zawarte są w wyniku weryfikacji)."

REGON - dla placówek medycznych numer powinien być 14-sto cyfrowy, dla praktyk lekarskich 9-cio cyfrowy.

Nr umowy z NFZ
brak wpisu w tym polu zablokuje możliwość wystawienia e-Recepty na Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia oraz wyrób medyczny. W przypadku braku kontraktu z NFZ pole to należy pozostawić puste.

Wdrożenie - ustawienia indywidualne dla każdej osoby wystawiającej e-Receptę

Ustawienia indywidualne mogą być wprowadzane samodzielnie z poziomu okna e-Recepty:

opcja: Kartoteka pacjentów- Wizyty- obszar recept Dopisz- opcja Ustawienia.

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko zalogowanej osoby. Ta funkcjonalność nie jest zalecana i wymaga zezwolenia w parametrach programu na niezależną konfigurację. Powinna być stosowana wyłącznie w przypadku współdzielenia gabinetu przez kilka osób wystawiających recepty w ramach prowadzonych przez siebie praktyk lekarskich.

Ustawienia indywidualne (bez względu na tryb dostępu do ustawień) dla dowolnego użytkownika może być przeprowadzona przez osobę o uprawnieniach administratora z poziomu opcji (ten tryb edycji jest zalecany):
Parametry programu - Parametry systemu - zakładka Użytkownicy - opcja Dopiszlub Zmień

Ustawienia indywidualne z poziomu listy użytkowników

Wystawianie recept

Recepty (bez względu na typ: papierowe, elektroniczne) wprowadzane są w programie SOGaL w ten sam sposób.

Kartoteka pacjentów - ustawienie podświetlenia na żądanym nazwisku - Wizyty - Nowa - po zapisaniu danych do karty informacyjnej okno recepty wyświetla się automatycznie, a kolejne recepty w ramach tej samej wizyty: opcja Dopisz lub Zmień

UWAGA! program nie blokuje dopisania nowej recepty do starych wizyt.
Odpowiedzialnością lekarza jest właściwe wprowadzenie danych.

Reguły ogólne:

1. Każda recepta powiązana jest z jedną wizytą

2. Każda wizyta może mieć dowolną liczbę recept.

3. Każda recepta może mieć do pięciu pozycji.

4. Każda pozycja recepty może mieć inne ustawienia typu (Rp/Rpz/Rpw), uprawnień i odpłatności.

5. Numer recepty elektronicznej nadawany jest przez program SOGaL (nie ma związku z przydzielaną pulą do wykorzystania).

6. Recepta zapisana, jako papierowa może być w tym samym dniu wysłana do systemu P1, jako postać elektroniczna.

UWAGA! jeśli wydrukowano receptę, jako papierową,
to jej późniejsze wysłanie do P1 jest równoznaczne
z wystawieniem kolejnej, niezależnej recepty!

Wysłanie recepty do systemu P1, wcześniej zapisanej, jako papierowej może być przeprowadzone tylko w przypadku, gdy nie wydano jej pacjentowi, a poprzedzenie wysłania zapisem w wersji papierowej wynikało np. z chwilowego braku dostępu do Internetu.

7. Recepta w formie elektronicznej (wysłana do systemu P1) nie może być już edytowana. Jedyna opcja zmiany dotyczy anulowania. Anulować można całą receptę lub dowolną z jej pozycji.

8. Jedynym warunkiem realizacji e-Recepty jest przekazanie pacjentowi czterocyfowego kodu dostępu.
Pacjent otrzyma powiadomienie SMS o wystawionej recepcie z kodem dostępowym, o ile ma profil na portalu pacjent.gov.pl oraz podał numer telefonu komórkowego do powiadomień, w przeciwnym razie lekarz jest zobowiązany do przekazania tego kodu pacjentowi.
W praktyce, program SOGaL każdy zapis e-Recepty kończy podglądem wydruku ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji recepty.

Reguły edycji:

1. Okno edycyjne dotyczy jednej recepty mogącej zawierać do pięciu pozycji.

2. Wszystkie pola edycyjne, łącznie z ustawieniami typu, odpłatności itd. dotyczą jednej pozycji recepty.

3. Po wypełnieniu pól edycyjnych należy dopisać pozycję do recepty (samo ich wypełnienie nie stanowi recepty).

4. Wszystkie pola edycyjne mogą być wypełnione "ręcznie".

5. Pozycja recepty może być wypełniona automatycznie na podstawie listy leków refundowanych lub lekospisu.

6. Wszystkie pozycje recepty jednocześnie mogą być wypełnione na podstawie listy recept wystawionych. Jeżeli przed wybraniem pozycji z listy recept wystawionych wprowadzono zmiany w recepcie, to zostaną one utracone bez dodatkowych ostrzeżeń.

7. Bez względu na sposób wypełnienia pól edycyjnych, każde z nich może być zmienione przed zapisaniem.

8. Pozycje już dopisane do recepty mogą być usunięte lub zmienione.

9. Zapis recepty decyduje o jej formie. Wersja elektroniczna, to opcja: "Zapisz receptę & wyślij do P1", wersja tradycyjna, to opcja Zapisz, jako receptę papierową.

Edycja recepty

Po prawidłowym zapise recepty program SOGaL wyświetla podgląd wydruku dla pacjanta:

Okno po zapisie e-Recepty

Wydruk może być powtórzony po zamknięciu powyższego okna z pociomu opcji w panelu recept okna wizyt: Drukuj.


Anulowanie pozycji recepty


Wszystkie recepty, które zostały wysłane do systemu P1 nie podlegają edycji.

Pozycje e-Recepty mogą być tylko anulowane: z poziomu okna wizyt opcja: Zmień lub Usuń. Tylko dla recept nie wysłanych do P1 możliwa jest ich pełna edycja z usunięciem całej włącznie.

Anulowanie pozycji recepty

Po anulowaniu kod dostępowy recepty nie ulega zmianie, ale pozycja anulowana nie będzie mogła być zrealizowana przez pacjenta.

Anulowana pozycja recepty

Anulowanie całej e-Recepty wymaga anulowania, kolejno wszystkich jej pozycji.

Pozycje anulowane są drukowane i odpowiednio oznaczone.

Wydruk e-Recepty z anulowaną pozycją