Salomon Kadry i płace
     

Opis programu

__

➤ Wersja demonstracyjna

➤ Aktualizacje | Opis zmian
Zastosowanie | Model konfiguracji

 • Firmy o dowolnym
  profilu działalności

 • Placówki medyczne
  (Specjalne opcje rozliczeń)

 • Biura rachunkowe
  (Dowolna liczba podmiotów)

System

 • Komputery
  przenośne

 • System
  sieciowy

 • Baza SQL
  Firebird

 • Windows
  32/64 | min. XP

Kartoteki pracowników przypisywane są w programie Salomon do działów.

Dział może reprezentować dowolny element organizacyjny firmy: grupę pracowniczą, filię firmy, podmiot gospodarczy itp.

Podstawowa lista płac tworzona jest w oparciu o zarejestrowane umowy.

Wszystkie pozostałe rozliczenia mogą być prowadzone o nielimitowaną liczbę list dodatkowych.


Program nie wymaga żadnej specyficznej wiedzy informatycznej, ani specjalizowanych szkoleń.
Instalacja jest wyjątkowo łatwa i szybka - prowadzona przez kreator.

Dla samodzielnych stanowisk komputerowych wszystkie czynności związane z rozpoczęciem pracy, każdy użytkownik może wykonać samodzielnie bez wsparcia informatycznego.

Jedynie instalacje sieciowe wymagają fachowych umiejętności związanych ze środowiskiem pracy i nie mogą być wykonane bez odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

Na serwerze należy zainstalować motor bazy Firebird, skopiować pliki baz danych z folderu faxon/bazy.

Folder na swerze nie wymaga udostępniania.
Adres IP serwera nie może być dynamiczny.

Na stacjach klienckich instaluje się program w standardowym trybie, choć zalecane jest, aby usunąć z nich pliki bazy danych (faxon/bazy).

Warunkiem koniecznym prawidłowej pracy jest poprawne ustawienie w pliku server.set. Jego zawartość musi wskazywać ścieżkę dostępu do bazy w zapisie zgodnym z instrukcją w nim zawartą.W instalacjach sieciowych zaleca się wdrożenie repozytorium automatycznych aktualizacji, dzięki któremu stacje klienckie nie będą wymagały dodatkowych prac związanych z utrzymaniem.


Po instalacji programu skrót uruchamiający znajduje się w menu Windows lub na pulpicie.

Dostęp do programu Salomon chroniony jest danymi dostępowymi (przy pierwszym uruchomieniu login i hasło są puste).

Dane te ustala użytkownik o uprawnieniach administratora.
Dane identyfikacyjne ustalane są w opcji Parametry programu, w zakładce Użytkownicy, podopcji Zmiana.

Po zalogowaniu udostępniane jest okno główne systemu:Program oparty jest o podział pracowników na Działy.

Dla każdego działu prowadzone są osobne listy podstawowe.
Lista podstawowa może być tylko jedna w danym miesiącu, dla danego działu.

Pozostałe przypadki mogą być obsłużone z wykorzystaniem list dodatkowych, których ilość w miesiącu jest nielimitowana.

Aby pracownik mógł znaleźć się na podstawowej liście płac, musi mieć wprowadzone dane o umowie o pracę!

Opcja: Kartoteka pracowników -> Nowy lub Korekta -> zakładka Umowy.

Do wprowadzenia listy dodatkowej, umowa nie jest wymagana.

Uzupełnieniem danych z umowy o pracę, gdzie znajduje się kwota stałego wynagrodzenia oraz stałe składniki wynagrodzenia jest Ewidencja, gdzie wprowadzane są zmienne składniki wynagrodzenia takie, jak np.: L4, urlop, dodatki, premie itp.

Zmiana danych źródłowych wymaga przeliczenia listy płac tzn. po wprowadzonych zmianach w danych o umowach lub ewidencji należy przeliczyć podstawową listę płac.

Program prowadzi wszystkie wyliczenia w oparciu o Parametry obliczeń dostępne z opcji okna głównego: Parametry programu

Dane udostępniane przez program zależne są od aktualnie ustawionego miesiąca.

Kartoteka pracowników

Przechowuje dane osobowe pracowników. Dane o zasadach przeprowadzania obliczeń, wynikające z umowy o pracę.

W ramach umowy o pracę definiowane są również stałe składniki wynagrodzenia.

Ewidencja

Opcja służy wprowadzaniu tych składników wynagrodzenia, które są zmienne w każdym miesiącu.

Składniki wprowadzane w ewidencji wspomagane są definicją składników, których definicja wskazuje na wpływ wyliczeń.

Lista płac

Wszystkie wprowadzone dane w kartotece pracowników oraz ewidencji skutkują przeliczeniem podstawowej listy płac.

W miesiącu wystąpić może tylko jedna lista podstawowa.

Separacja danych z listy obejmuje: dział, formę zatrudnienia oraz formę płatności.

Dodatkowe listy płac

Opcja ta grupje dwa kolejne rodzaje list: dodatkowe, czyli niepowiązane z kwotowymi danymi źródłowymi kartoteki pracowników oraz ewidencji (te służą wyłącznie wyliczaniu podstawowej listy płac) oraz listy ryczałtów za użytkowanie aut prywatnych do celów służbowych.

Ryczałty za użytkowanie aut prywatnych traktowane są podobnie, jak lista podstawowa tzn. może wystąpić tylko raz w miesiącu i generowana jest na podstawie danych wprowadzonych w kartotece pracowników.

Liczba dodatkowych list płac nie podlega ograniczeniom.

Eksport do płatnika

Efekty wszystkich list płac (podstawowej i dodatkowych) przesyłane są do programu płatnik w formie pliku, który po wczytaniu pozwala na wysłanie deklaracji ZUS.

Przelewy

Na bazie podstawowej listy płac (dla poszczególnych działów) tworzone są pliki z kwotami wynagrodzeń. Pliki te są zgodne z formatem ELIXIR i mogą być wczytane w systemie bankowym.

Wydruki, raporty

Opcja grupuje wydruki kadrowe, raporty za wybrany okres, również te związane z rozdzielnikiem kosztów. Ponadto udostępnia pakiet opcji dotyczących dokumentów PIT.

Rejestr czasu pracy

Opcja służy prowadzeniu rejestru RCP (rejestr czasu pracy),

Księgowanie

To rozbudowana opcja pozwalające na definicję dekretacji list płac w sposób zgodny z polityką księgową firmy.

Katalog

W tej opcji menu głównego zgrupowane są wszystkie słowniki służące wprowadzaniu danych w pozostałych opcjach.

Parametry programu

Najważniejsza opcja programu z punktu widzenia dokonywanych obliczeń.

Parametry muszą być tak wprowadzone, aby data ich obowiązywania była zgodna ze stanem prawnym danego okresu.

Przeliczanie list płac z dowolnego okresu powoduje wczytanie parametrów opisanych datą, która temu okresowi odpowiada.

Nie ma możliwości, aby w jednym miesiącu możliwe było zastosowanie dwóch różnych szablonów obliczeń - stąd wprost wynika właściwość BRAKU MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA DWÓCH SYSTEMÓW PODATKOWYCH JEDNOCZEŚNIE!

Program Salomon NIE BĘDZIE DOSTOSOWYWANY DO WYMOGÓW LEGISLACYJNYCH SPRZECZNYCH Z FUNDAMENTALNYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI.Dane osobowe pracownika oraz warunki jego zatrudnienia związane z umową wprowadzane są w opcji menu głównego Kartoteka pracowników.

Każda zmiana danych, mająca wpływ na listę płac wymaga jej przeliczenia.


Usuwanie danych pracownika jest dwuetapowe. Najpierw dane trafiaja do archiwum. Dopiero usunięcie z archiwum powoduje utratę danych bezpowrotnie.

Edycja danych podzielona jest na 4 części.

Pierwsza, to dane osobowe.Druga zakładka obejmuje rejestr zmian w danych osobowych tak, aby dane historyczne prezentowane były przez program w sposób zgodny ze stanem faktycznym w dniu ich obowiązywania.Trzecia zakładka, to umowy o pracę. Opcja pozwala na sterowanie wszystkimi istotnymi danymi płacowymi pracownika.Czwarta część danych pracownika, to archiwum dokumentów zewnętrznych. Mogą to być cyfrowe kopie dokumentów w postaci pliku o dowolnym formacie.UWAGA

Zapis danych o umowie o pracę jest warunkiem koniecznym
uwzględnienia na podstawowej liście płac.

Listy dodatkowe mogą być wprowadzane niezależnie od umów.
Umowy nie są warunkiem utworzenia list dodatkowych.

Umów zakończonych nie wolno usuwać!

Umowy w programie Salomon NIE SĄ ODWZOROWANIEM DOKUMENTÓW!
Umowy są nośnikiem danych do wyliczania listy podstawowej, co oznacza, że jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w obliczeniach od momentu, w którym takie zmiany zajdą, to użytkownik programu MUSI zamknąć umowę i utworzyć nową. Dane są kopiowane z poprzedniej, dzięki czemu wystarczy wprowadzić tylko zmianę, która właśnie zaszła.


Dane podstawowe

 • Etat, okres próbny
 • Etat, czas określony
 • Etat, czas nieokreślony
 • Umowy-zlecenie
 • Umowy o dzieło
 • Własna działalność gospodarcza
 • Wspólnik spółki cywilnje/jawnej
 • Kontrakt menedżerski
 • Rada nadzorcza
 • Umowa o zastępstwo

Wszystkie realizowane formy zatrudnienia mogą być opisane rodzajowo, przez oznaczenie zapisu, jako: Umowa, Aneks, Zmiana.

Dane podstawowe obejmują również okres zatrudnienia, stanowisko, wymiar czasu pracy.

Wynagrodzenie może być wypełnione kwotowo lub uzależnione od współczynnika przeliczeniowego średniej krajowej. Kwota wynagrodzenia pozostawiona bez wypełnienia oznacza, że każdorazowo będzie musiała być określona poprzez ewidencję. Może też wynikać z innych rejestrów zależnych, np. w placówkach medycznych od liczby wykonanych procedur medycznych i zapisanych pracownikowi warunków wynagrodzenia.

Wynagrodzenie może być wypełnione kwotowo lub uzależnione od współczynnika przeliczeniowego średniej krajowej.

ZUS

Zakładka określa sposób wyliczeń związanych z ZUS.Podatek

Zakładka określa sposób wyliczeń związanych z podatkiem dochodowym.Stałe składniki

Lista obejmuje składniki wynagrodzenia, które obowiązują przez okres dłuższy, niż miesiąc ponieważ w innym przypadku powinny być one wprowadzane w opcji Ewidencja.

Składnik wynagrodzenia może być określony czasowo.

Zakładka: Inne, zamknięcie umowy

W tej grupie danych o umowie określone są dane pojazdu służące wyliczaniu ryczałtu za użytkownanie aut prywatnych do celów służbowych.

Zamknięcie umowy określane jest datą i opisem powodu rozwiazania. W przypadkach zmiany warunków wynagradzania lub obliczeń umowę należy zamknąć i zdefiniować nowe warunki.

Możliwe podziały podstawowej listy płac

 • Wg działów

 • Wg formy
  zatrudnienia

 • Wg formy
  płatności

Wydruki, opcje podstawowej listy płac

 • Lista
  płac

 • Raport
  księgowy

 • Dane do
  PIT 4

 • "Paski"

 • Przelewy
  Elixir

 • Rozdzielnik
  kosztów

 • Eksport
  do Płatnika

Okno opcji Lista płac pozwala na sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych. Każda kolumna listy może być posortowana rosnąco/malejąco.

Zaawansowany system filtrowania danych pozwala na samodzielne definiowanie rozbudowanych definicji, ich zapis w pliku na dysku i ponowne wczytanie w chwili potrzeby ich zastosowania.

Jedynym sposobem zmian na liście płac jest odpowiednie przygotowanie danych pochodzących z innych rejestrów i ponowne przeliczenie listy. Nie ma możliwości edycji bezpośredniej.


UWAGA

Parametry obliczeń muszą być zapisane tak,
aby data ich zapisu wskazywała początkowy okres ich obowiązywania.

Wszystkie prowadzone przez program obliczenia, bez względu na okres jakich dotyczą
oparte są o dane tej tabeli - korekty powinny być prowadzone tylko w uzasadnionych przypadkach i ze świadomością, że po przeliczeniu listy kwoty mogą ulec zmianie.

Z powyższych powodów parametrów obliczeń nie wolno usuwać!

Zakładka "Dni wolne i święta" decyduje o wyznaczaniu liczby dni pracujących!
Wszelkie zmiany w tym zakresie należy wprowadzać na bieżąco.

Święta, o których wiadomo, że są stałe
wprowadzane są na listę przez program automatycznie.

Parametry programu, oprócz obliczeń udostępniają również definicje działów wg których podzieleni są pracownicy, spis użytkowników programu oraz znaczniki decydujące o konfiguracji programu.

Jeśli działy dotyczą jednej firmy, to należy je zdefiniować tak, aby jeden z nich był nośnikiem danych o firmie. Służy do tego znacznik "Dział zawiera dane o płatniku". W przypadku, gdy każdy z działów reprezentuje samodzielną firmę - żaden nie może mieć tego znacznika aktywnego.