SAPC System Analizy Postawy Ciała
     

Opis programu

__Zastosowanie

 • Przesiewowe badania
  wad postawy

 • Tylko w zestawie
  z podoskopem

System

 • Komputery
  przenośne

 • System
  sieciowy

 • Baza SQL
  Firebird

 • Windows
  32/64 | min. XP

Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka.

Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka.

W przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

System Analizy Postawy Ciała wraz z programem komputerowym SAPC pozwala na prowadzenie przesiewowych badań postawy ciała w placówkach edukacyjnych przez przeszkolone pielęgniarki i/lub nauczycieli gimnastyki korekcyjnej.

System pozwala na szybkie wyodrębnienie dzieci wymagających zajęć profilaktyczno-korekcyjnych, bądź wymagających dalszej konsultacji lekarskiej.

Umożliwia rejestrację postawy ciała badanych pozwalając na kontrolę zmian w postawie ciała i ocenę efektów ewentualnego postępowania korekcyjnego.

Oparty jest on na tradycyjnych, uznanych metodach diagnostycznych jak fotograficzna rejestracja sylwetek badanego, fotopodoskopowa rejestracja i ocena wysklepienia stóp, jak również poglądowej ocenie postawy badanego w oparciu o uproszczony schemat badania ortopedycznego.


Zadania realizowane przez program SAPC

1. Gromadzenie danych osobowych pacjentów (Kartoteka pacjentów).

2. Gromadzenie wyników badań przesiewowych (Pomiar).

3. Wykonywanie opisów wyników badania sylwetki (Analiza sylwetki).

4. Wykonywanie opisów wyników badania stóp (Analiza stóp).

5. Przeglądanie badań i wydruk opisów (Badania).

6. Eksport danych statystycznych (Eksport danych).

7. Raportowanie z wprowadzonych danych (Wydruki, raporty).

Najważniejsze cechy programu


 • wspólna dla wszystkich gabinetów kartoteka pacjentów z opcją szybkiego wyszukiwania oraz filtrowania listy,

 • dowolna liczba gabinetów medycznych zdefiniowanych w programie,

 • dowolna liczba użytkowników, których uprawnienia określone są odpowiednim poziomem dostępu,

 • kreator badania dla pomiarów stóp i sylwetki,

 • podgląd badań poprzednich, wydruk protokołów z badań,

 • wsparcie słownikami,

 • możliwość gromadzenia, katalogowania i przeglądania zdjęć i dokumentów pobieranych wprost ze skanera lub wczytywanych z dowolnego pliku graficznego w formacie png, jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf,

 • raporty: wystawionych protokołów badań, listy pacjentów,

 • alarm - opcja przypominająca w określonym dniu o wprowadzonym przez użytkownika zdarzeniu, notatnik, kalendarz, kalkulator, biorytmy itp.,


Zawartość zestawu


 • aparat cyfrowy ze statywem,
 • rozkładana tablica z nadrukowaną siatką posturograficzną,
 • podoskop z wbudowaną kamerą cyfrową,
 • komputer z drukarką,
 • program komputerowy SAPC,
 • podręczny przyrząd pomiarowy: Duometr i Pochyłomierz AMI.


Program nie wymaga żadnej specyficznej wiedzy informatycznej, ani specjalizowanych szkoleń.
Instalacja jest wyjątkowo łatwa i szybka - prowadzona przez kreator.

Dla samodzielnych stanowisk komputerowych wszystkie czynności związane z rozpoczęciem pracy, każdy lekarz może wykonać samodzielnie bez wsparcia informatycznego.

Jedynie instalacje sieciowe wymagają fachowych umiejętności związanych ze środowiskiem pracy i nie mogą być wykonane bez odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

Na serwerze należy zainstalować motor bazy Firebird, skopiować pliki baz danych z folderu faxon/bazy.

Folder na swerze nie wymaga udostępniania.
Adres IP serwera nie może być dynamiczny.

Na stacjach klienckich instaluje się program w standardowym trybie, choć zalecane jest, aby usunąć z nich pliki bazy danych (faxon/bazy).

Warunkiem koniecznym prawidłowej pracy jest poprawne ustawienie w pliku server.set. Jego zawartość musi wskazywać ścieżkę dostępu do bazy w zapisie zgodnym z instrukcją w nim zawartą.W instalacjach sieciowych zaleca się wdrożenie repozytorium automatycznych aktualizacji, dzięki któremu stacje klienckie nie będą wymagały dodatkowych prac związanych z utrzymaniem.


Kartoteka pacjentów jest wspólna dla wszystkich użytkowników bez względu na zakres i wielkość instalacji.

Po instalacji programu skrót uruchamiający znajduje się w menu Windows lub na pulpicie.

Dostęp do programu SAPC chroniony jest danymi dostępowymi.

Dane te ustala użytkownik o uprawnieniach administratora.

Tuż po instalacji programu identyfikator oraz hasło są puste.
Ustalanie hasła dostępne jest w opcji Parametry programu, zakładce Użytkownicy, podopcji Zmiana.

Po zalogowaniu udostępniane jest okno główne systemu:Program SAPC gromadzi dane w dwóch obszarach: analizy sylwetki oraz analizy stóp.

Dane dla obydwu rodzajów analizy gromadzone są poprzez opcję menu głównego Pomiar.

Przeglądanie danych już zgromadzonych możliwe jest po wybraniu opcji Badania.


Czynności, standardowo wykonywane podczas prowadzenia badania są następujące:

1. Wykonanie pomiaru
(opcja menu głównego Pomiar).

2. Wybór zdjęć i przypisanie ich do wyniku.

3. Zapis pomiaru.

4. Wykonanie opisów do zdjęć.W celu rozpoczęcia badania wybieramy opcję menu głównego Pomiar.

Wszystkie kolejne czynności po wybraniu tej opcji prowadzone są aż do wydruku karty informacyjnej badania.

KROK  1 Informacja o czynnościach do wykonania.

W tym kroku należy wybrać opcję Dalej.


KROK  2 Wybór pacjenta.

Wybór pacjenta polega na ustawieniu podświetlenia na żądanym nazwisku i wybraniu opcji Dalej.

Nowy pacjent może być dopisany do listy z poziomu menu głównego lub po wybraniu opcji Nowy pacjent w dolnej części okna.


KROK  3 Badanie przedmiotowe, opis sylwetki.

W tym kroku – o ile dalsze badanie przewiduje badanie sylwetki, należy uzupełnić pola edycyjne związane z masą, wzrostem pacjenta oraz treścią wywiadu.


KROK  4 Wykonanie zdjęć sylwetki i/lub stóp.

W dolnej części okna – o ile podłączone są w systemie kamery – będą dostępne opcje oznaczone kolejnymi numerami od 1 do 4 oznaczające kamery.

Etykieta informuje o przeznaczeniu kamery (Sylwetka, Stopy, Niepom.).

Oznaczenie Niepom. oznacza kamerę niepomiarową np. wbudowaną w komputer.

Zgodnie z instrukcją należy wykonać serię zdjęć.KROK  5 Wybór zdjęć do dalszej analizy.

W prawej części okna znajduje się lista wykonanych zdjęć.

Wybór polega na ustawieniu podświetlenia na żądanym zdjęciu, wciśnięciu przycisku Wczytaj zdjęcie, a następnie należy kliknąć pusty obszar typu lub przycisk z jego nazwą w górnej części okna.

Dokonany wybór może być zmieniony, ale jedynie do momentu wybrania opcji Dalej lub Zapis badania.

Wczytane zdjęcie przypisuje się do jednej z kategorii:

 • PRZÓD – sylwetka przodem
 • TYŁ – sylwetka tyłem
 • PRAWY – pozycja strzałkowa (boczna)
 • PRAWY M – pozycja boczna z wyciągniętymi przed siebie rękami
 • STOPY
 • PIĘTY


Po wykonaniu serii zdjęć wybór do wyniku wykonywany jest poprzez opcję Pokaż wybór zdjęć.

Po jej wybraniu, należy ustawić podświetlenie na żądanym zdjęciu z listy wcześniej wykonanych i wybrać opcję Wczytaj zdjęcie.

Udostępniany jest wówczas panel umożliwiający przypisanie wybranego zdjęcia do określonej kategorii. Wczytane zdjęcie usuwane jest z listy zdjęć wykonanych.
W celu wczytania przypisanego zdjęcia do podglądu należy kliknąć w miniaturę zdjęcia wynikowego lub kliknąć ikonę z żółtym piktogramem pod miniaturą.

Anulowanie wyboru i przywrócenie zdjęcia do listy wykonanych dokonywane jest przez kliknięcie ikony znajdującej się pod miniaturą, po prawej stronie u dołu.

Nie ma konieczności wybierania wszystkich zdjęć.

Można pozostawić badanie bez zdjęć sylwetki lub tylko z wybranymi lub też bez zdjęcia stóp.

UWAGA WAŻNE!

Wszystkie zdjęcia, które pozostały na liście zdjęć do wyboru (nie przypisano ich do wyniku) z chwilą zapisu są kasowane!

KROK  6 Potwierdzenie wyboru zdjęć.

Po kliknięciu opcji Dalej w poprzednim kroku.

Rezygnacja z zapisu nie powoduje utraty danych, a jedynie wraca do kroku poprzedniego.


KROK  7 Analiza zdjęć.

W tym kroku można wybrać rodzaj analizy, po wykonaniu której możliwy będzie wydruk karty informacyjnej.


KROK  8 Analiza sylwetki.

 

Analiza sylwetki również oparta jest o kreator, który prowadzi przez kolejne etapy badania.

Po wykonaniu niezbędnych czynności można przejść do edycji wniosków i/lub zapisu wyników badania.KROK  9 Wnioski i zalecenia badania sylwetki.

Treść edytowana na zasadach identycznych, jak w przypadku badania przedmiotowego. Możliwe jest wczytywanie gotowej treści z zewnętrznych plików tekstowych.


KROK  10 Zakończenie analizy sylwetki.

Po wprowadzeniu wszystkich danych w oknie analizy, potwierdzenie zapisu spowoduje powrót do okna, z którego wywołany został kreator. Rezygnacja z zapisu nie powoduje utraty danych, a jedynie wraca do okna poprzedniego celem kontynuacji zmian.


KROK  11 Wydruk karty informacyjnej badania sylwetki.

O ile w poprzednim kroku przeprowadzono analizę sylwetki i zapisano dane, to w oknie uruchomieniowym kreatora dostępna jest opcja wydruku karty informacyjnej.


Przed wykonaniem wydruku udostępniany jest jego podgląd z możliwością eksportu.


KROK  12 Analiza stóp.

Podobnie, jak w przypadku sylwetki, w tym przypadku również udostępniany jest kolejny kreator.


Po wykonanych pomiarach udostępniany jest edytor opisu i wniosków.

Po zakończeniu edycji - podobnie, jak w przypadku badań sylwetki umożliwiony zostaje wydruk protokołu.


Funkcje realizowane w opcji menu głównego Badania, Analiza sylwetki, Analiza stóp:

1.Przeglądanie wykonanych badań.

2.Wprowadzanie opisów i wykonywanie pomiarów.

3.Wydruk kart informacyjnych.

4.Usuwanie badań.

Jedna pozycja ewidencji badań odpowiada jednemu badaniu, jednego pacjenta.

Wybór zdjęć wynikowych nie może być zmieniony.

Badania usunięte z listy przenoszone są do archiwum.

Badania usunięte z archiwum tracone są bezpowrotnie.

W celu przeglądania wykonanych badań z menu głównego należy wybrać opcję Badania.


Funkcje udostępniane w oknie listy badań:

1. Analiza sylwetki.
Przejście do opisu wyniku badania sylwetki bez konieczności powrotu do głównego menu. Opcja wczytuje dane aktualnie podświetlonej pozycji listy.

2. Analiza stóp.
Przejście do opisu wyniku badania stóp bez konieczności powrotu do głównego menu. Opcja wczytuje dane aktualnie podświetlonej pozycji listy.

3. Archiwum badań.
Przeglądanie badań usuniętych z listy bez możliwości ich edycji.

4. Usunięcie.
Przeniesienie podświetlonej pozycji listy badań do archiwum - skasowanie.

5. Wydruk
Wydruk dla podświetlonej pozycji listy karty informacyjnej badania sylwetki, karty informacyjnej badania stóp lub niezależnie od pozycji podświetlenia na liście wydruk raportu wykonanych badań.

6. Dopasowanie kolumn.
Jeśli kolumny listy mają zbyt małe szerokości, to wybranie tej opcji powoduje wykonanie przeliczenia ich szerokości tak, aby w danych warunkach ich czytelność była możliwie największa.

7. Wielkość czcionki.
Opcja pozwala na ustawienie rozmiaru czcionki odpowiedniej dla danego użytkownika.

Wyszukiwanie danych z listy możliwe jest przez stosowanie filtru znajdującego się u dołu okna badań.

Wyświetlenie kompletnej listy i wyłączenie filtru możliwe jest po wybraniu opcji Odśwież listę.