SAPC System Analizy Postawy Ciała
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     


Informacje wstępne.

 


Program komputerowy SAPC jest elementem pakietu obsługi placówki medycznej.
SAPC wchodzi w skład zestawu do badań przesiewowych analizy postawy ciała. Zestaw oferowany jest przez firmę OPIW Opole.

Zadania realizowane przez program SAPC (w nawiasach podano opcje menu głównego):

1. Gromadzenie danych osobowych pacjentów (Kartoteka pacjentów).

2. Gromadzenie wyników badań przesiewowych (Pomiar).

3. Wykonywanie opisów wyników badania sylwetki (Analiza sylwetki).

4. Wykonywanie opisów wyników badania stóp (Analiza stóp).

5. Przeglądanie badań i wydruk opisów (Badania).

6. Eksport danych statystycznych (Eksport danych).

7. Raportowanie z wprowadzonych danych (Wydruki, raporty).

W celu usprawnienia obsługi i uporządkowania gromadzonych danych program udostępnia również tzw. katalogi tj. osobne rejestry wykorzystywane do wprowadzania danych w pozostałych miejscach programu.

Wprowadzanie danych do rejestrów pomocniczych (katalogów) może być wykonywane w opcjach wyłącznie im dedykowanych lub w trakcie wprowadzania danych, które z nich korzystają

Przykładowo: aby wprowadzić nową pozycję do kartoteki pacjentów można wybrać z menu głównego opcję Kartoteka pacjentów, podopcję Nowy albo np. w trakcie wprowadzania nowego pomiaru: opcja menu głównego Pomiar, po wypełnieniu pola Pacjent wystarczy kliknąć w opcję Dopisz, jeśli pacjenta jeszcze nie wprowadzano do systemu.


Rozpoczęcie pracy.

 


Po instalacji programu skrót uruchamiający znajduje się w menu Windows lub na pulpicie.

Dostęp do programu SAPC chroniony jest danymi dostępowymi.

Dane te ustala użytkownik o uprawnieniach administratora.

Tuż po instalacji programu identyfikator oraz hasło są puste.

Ustalanie hasła dostępne jest w opcji Parametry programu, zakładce Użytkownicy, podopcji Zmiana.

Po zalogowaniu udostępniane jest okno główne systemu:
Praca z programem.

 


Program SAPC gromadzi dane w dwóch obszarach: analizy sylwetki oraz analizy stóp.

Dane dla obydwu rodzajów analizy gromadzone są poprzez opcję menu głównego Pomiar.

Przeglądanie danych już zgromadzonych możliwe jest po wybraniu opcji Badania.

Czynności, standardowo wykonywane podczas prowadzenia badania są następujące:

1. Wykonanie pomiaru (opcja menu głównego Pomiar).

2. Wybór zdjęć i przypisanie ich do wyniku.

3. Zapis pomiaru.

4. Wykonanie opisów do zdjęć.


POMIAR. Krok 1

 


W celu rozpoczęcia badania wybieramy opcję menu głównego Pomiar.

Wszystkie kolejne czynności po wybraniu tej opcji prowadzone są aż do wydruku karty informacyjnej badania w kreatorze.

KROK 1. Informacja o czynnościach do wykonania.

W tym kroku należy wybrać opcję Dalej.POMIAR. Krok 2

 


KROK 2. Wybór pacjenta.

Wybór pacjenta polega na ustawieniu podświetlenia na żądanym nazwisku i wybraniu opcji Dalej.

Nowy pacjent może być dopisany do listy z poziomu menu głównego lub po wybraniu opcji Nowy pacjent w dolnej części okna.POMIAR. Krok 3

 


KROK 3. Badanie przedmiotowe, opis sylwetki.

W tym kroku – o ile dalsze badanie przewiduje badanie sylwetki, należy uzupełnić pola edycyjne związane z masą, wzrostem pacjenta oraz treścią wywiadu.POMIAR. Krok 4

 


KROK 4. Wykonanie zdjęć sylwetki i/lub stóp.

W dolnej części okna – o ile podłączone są w systemie kamery – będą dostępne opcje oznaczone kolejnymi numerami od 1 do 4 oznaczające kamery.

Etykieta informuje o przeznaczeniu kamery (Sylwetka, Stopy, Niepom.).
Oznaczenie Niepom. oznacza kamerę niepomiarową np. wbudowaną w komputer.
Zgodnie z instrukcją należy wyko-nać serię zdjęć.POMIAR. Krok 5

 


KROK 5. Wybór zdjęć do dalszej analizy.

W prawej części okna znajduje się lista wykonanych zdjęć.

Wybór polega na ustawieniu podświetlenia na żądanym zdjęciu, wciśnięciu przycisku Wczytaj zdjęcie, a następnie należy kliknąć pusty obszar typu lub przycisk z jego nazwą w górnej części okna.

Dokonany wybór może być zmieniony, ale jedynie do momentu wybrania opcji Dalej lub Zapis badania.

Wczytane zdjęcie przypisuje się do jednej z kategorii:

  • PRZÓD – sylwetka przodem,

  • TYŁ – sylwetka tyłem,

  • PRAWY – pozycja strzałkowa (boczna),

  • PRAWY M – pozycja boczna z wyciągniętymi przed siebie rękami,

  • STOPY,

  • PIĘTY.Po wykonaniu serii zdjęć wybór do wyniku wykonywany jest poprzez opcję Pokaż wybór zdjęć.

Po jej wybraniu, należy ustawić podświetlenie na żądanym zdjęciu z listy wcześniej wykonanych i wybrać opcję Wczytaj zdjęcie.

Udostępniany jest wówczas panel umożliwiający przypisanie wybranego zdjęcia do określonej kategorii. Wczytane zdjęcie usuwane jest z listy zdjęć wykonanych.
W celu wczytania przypisanego zdjęcia do podglądu należy kliknąć w miniaturę zdjęcia wynikowego lub kliknąć ikonę z żółtym piktogramem pod miniaturą.

Anulowanie wyboru i przywrócenie zdjęcia do listy wykonanych dokonywane jest przez klik-nięcie ikony znajdującej się pod miniaturą, po prawej stronie u dołu.

Nie ma konieczności wybierania wszystkich zdjęć.

Można pozostawić badanie bez zdjęć sylwetki lub tylko z wybranymi lub też bez zdjęcia stóp.

UWAGA WAŻNE: Wszystkie zdjęcia, które pozostały na liście zdjęć do wyboru (nie przypisano ich do wyniku) z chwilą zapisu są kasowane!


POMIAR. Krok 6.

 


KROK 6. Potwierdzenie wyboru zdjęć

Po kliknięciu opcji Dalej w poprzednim kroku.

Rezygnacja z zapisu nie powoduje utraty danych, a jedynie wraca do kroku poprzedniego.


POMIAR. Krok 7.

 


KROK 7. Analiza zdjęć

W tym kroku można wybrać rodzaj analizy, po wykonaniu której możliwy będzie wydruk karty informacyjnej.POMIAR. Krok 8.

 


KROK 8. Analiza sylwetki

Analiza sylwetki również oparta jest o kreator, który prowadzi przez kolejne etapy badania. Po wykonaniu niezbędnych czynności można przejść do edycji wniosków i/lub zapisu wyników badania.
POMIAR. Krok 9.

 


KROK 9. Wnioski i zalecenia badania sylwetki

Treść edytowana na zasadach identycznych, jak w przypadku badania przedmiotowego. Możliwe jest wczytywanie gotowej treści z zewnętrznych plików tekstowych.
POMIAR. Krok 10.

 


KROK 10. Zakończenie analizy sylwetki.

Po wprowadzeniu wszystkich danych w oknie analizy, potwierdzenie zapisu spowo-duje powrót do okna, z którego wywołany został kreator. Rezygnacja z zapisu nie powoduje utraty danych, a jedynie wraca do okna poprzedniego celem kontynuacji zmian.
POMIAR. Krok 11.

 


KROK 11. Wydruk karty informacyjnej badania sylwetki.

O ile w poprzednim kroku przeprowadzono analizę sylwetki i zapisano dane, to w oknie uruchomieniowym kreatora dostępna jest opcja wydruku karty informacyjnej.Przed wykonaniem wydruku udostępniany jest jego podgląd z możliwością eksportu.
POMIAR. Krok 12.

 


KROK 12. Analiza stóp.

Podobnie, jak w przypadku sylwetki, w tym przypadku również udostępniany jest kolejny kreator.


POMIAR. Krok 13.

 


KROK 13. Wydruk karty informacyjnej badania stóp.

Zapisane dane w poprzednim kroku otwierają możliwość wydruku karty informacyjnej.


Edycja wyniku badania.

 


Funkcje realizowane w opcji menu głównego Badania, Analiza sylwetki, Analiza stóp:

1. Przeglądanie wykonanych badań.

2. Wprowadzanie opisów i wykonywanie pomiarów.

3. Wydruk kart informacyjnych.

4. Usuwanie badań.

Jedna pozycja ewidencji badań odpowiada jednemu badaniu, jednego pacjenta.

Wybór zdjęć wynikowych nie może być zmieniony.

Badania usunięte z listy przenoszone są do archiwum.

Badania usunięte z archiwum tracone są bezpowrotnie.


Lista badań.

 

W celu przeglądania wykonanych badań z menu głównego należy wybrać opcję Badania.

Funkcje udostępniane w oknie listy badań:

1. Analiza sylwetki.
Przejście do opisu wyniku badania sylwetki bez konieczności powrotu do głównego menu. Opcja wczytuje dane aktualnie podświetlonej pozycji listy.

2. Analiza stóp.
Przejście do opisu wyniku badania stóp bez konieczności powrotu do głównego menu. Opcja wczytuje dane aktualnie podświetlonej pozycji listy.

3. Archiwum badań.
Przeglądanie badań usuniętych z listy bez możliwości ich edycji.

4. Usunięcie.
Przeniesienie podświetlonej pozycji listy badań do archiwum - skasowanie.

5. Wydruk
Wydruk dla podświetlonej pozycji listy karty informacyjnej badania sylwetki, karty informacyjnej badania stóp lub niezależnie od pozycji podświetlenia na liście wydruk raportu wykonanych badań.

6. Dopasowanie kolumn.
Jeśli kolumny listy mają zbyt małe szerokości, to wybranie tej opcji powoduje wykonanie przeliczenia ich szerokości tak, aby w danych warunkach ich czytelność była możliwie największa.

7. Wielkość czcionki.
Opcja pozwala na ustawienie rozmiaru czcionki odpowiedniej dla danego użytkownika.

Wyszukiwanie danych z listy możliwe jest przez stosowanie filtru znajdującego się u dołu okna badań.

Wyświetlenie kompletnej listy i wyłączenie filtru możliwe jest po wybraniu opcji Odśwież listę.


Wymagania techniczne.

 


System współpracuje z podoskopem firmy OPIW Opole.

Wymagania systemowe dla aplikacji są tożsame z zalecanymi dla wybranej wersji Windows.

Program SAPC pracuje z KAŻDĄ WERSJĄ WINDOWS od XP.

 
Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli. br> strong>Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie./strong>/span>

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny