Kasy fiskalne| informacje dla lekarzy
     
 

     SPIS

1. Urządzenia fiskalne dla lekarzy

2. Specyfika

3. Sprzedaż

4. Lista towarów i usług, ceny

5. Liczba towarów i usług

6. Magazyn

7. Ewidencja sprzedaży - SOGaL

8. Przepisy prawne z wyjaśnieniami

9. Odsyłacze

Modele kas i drukarek fiskalnych

Powrót do strony głównej (faxon.pl)

 

 Urządzenia fiskalne dla lekarzy


Przedstawione poniżej informacje są wstępnymi,
pozwalającymi na ukierunkowanie potrzeb związanych z wypełnieniem obowiązku fiskalnego.

Kasa fiskalna jest typowym urządzeniem sklepowym.
W przypadku placówek medycznych powinna być stosowana tam, gdzie koszty są najważniejsze i estetyka nie ma istotnego znaczenia. Pomijając szczególne ograniczenia, najprostsze modele kas fiskalnych zapewniają wypełnienie obowiązku fiskalnego przy najniższych możliwych kosztach. 

Drukarki fiskalne obsługiwane są wyłącznie z poziomu komputera zapewniając komfort obsługi i wysoki poziom estetyki miejsca obsługi sprzedaży. Drukarki zapewniają również największą elastyczność zastosowania - ogólnie, a w placówkach medycznych w szczególności.

Każde urządzenie fiskalne podlega tzw. ufiskalnieniu tj. zapisaniu do modułu fiskalnego danych podatnika (NIP), co powoduje, że wymiana urządzenia krótko po jego wprowadzeniu jest bardzo nieopłacalna. Stąd decydując się na określone rozwiązanie należy przewidzieć przyszłe potrzeby.

Podstawowym i jedynym zadaniem urządzeń fiskalnych jest ewidencjonowanie przychodów i podatku VAT. Przy okazji urządzenia te są również wykorzystywane do rejestrowania gotówki (transakcje bezgotówkowe również muszą być rejestrowane w sposób fiskalny).

Żaden dokument fiskalny nie jest potwierdzeniem zapłaty. Ewidencjonowanie przychodu prowadzone jest z chwilą wykonania usługi, sprzedaży towaru (lub do 7 dni od dokonania transakcji), a nie z chwilą dokonania płatności. Prowadzenie rozrachunków musi być prowadzone odrębnie np. z wykorzystaniem oprogramowania lub własnych, wewnętrznych rejestrów placówki.

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


       
 

 

  SPECYFIKA

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


Kasa fiskalna jest SAMODZIELNYM URZĄDZENIEM,
typowym w większości sklepów.
Sprzedaż z użyciem kasy fiskalnej dokonywana jest z klawiatury, wprost na urządzeniu.


Drukarka fiskalna PRACUJE WYŁĄCZNIE Z KOMPUTEREM.
Sprzedaż z użyciem drukarki fiskalnej przeprowadzana jest z wykorzystaniem programu komputerowego (który potrafi współpracować z urządzeniami fiskalnymi).

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

SPRZEDAŻ

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


Sprzedaż rejestrowana jest w oparciu o bazę towarową,
jaka została zaprogramowana w kasie fiskalnej.

Baza towarowa, to spis towarów i usług identyfikowanych przez nazwę, numeryczny kod i/lub kod kreskowy oraz stawkę podatku VAT. Cena może być parametrem otwartym tj. wprowadzanym w chwili rejestrowania transakcji.


Sprzedaż rejestrowana jest w programie.
Użytkownik odbiera z urządzenia wydrukowany paragon nie wykonując, w związku z transakcją żadnych dodatkowych czynności na urządzeniu fiskalnym.

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

 LISTA TOWARÓW I USŁUG, CENY

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


Ściśle określona lista towarów i usług programowana jest w kasie fiskalnej i tylko na podstawie takiej listy może być rejestrowana sprzedaż.
Liczba zmian listy nie jest ograniczona. Ograniczeniu podlega zmiana stawki podatku tej samej pozycji listy (jedna zmiana jest akceptowalna przez urządzenie fiskalne - kolejne zmiany podatku spowodują wystąpienie błędu. Należy wówczas wprowadzić taką pozycję zmieniając jej nazwę).
Najczęściej zmiany listy dokonywane są przez firmę serwisującą.


Drukarki fiskalne nie wymagają programowania.

Lista towarów i usług budowana jest automatycznie z chwilą dokonania sprzedaży.

 

Budując listę pozycji sprzedaży należy określić:
NAZWĘ – ograniczoną do charakterystycznej dla wybranego modelu kasy liczby znaków (najczęściej 24).
KOD – dowolny kod cyfrowy i/lub kod kreskowy
VAT – stawka podatku

Program obsługi sprzedaży zapewnia poprawne tworzenie listy.

 

Towar (usługa) MOŻE mieć określoną CENĘ – brak zaprogramowanej ceny powoduje konieczność jej wpisywania w chwili sprzedaży. Dla jednego towaru można zaprogramować TYLKO JEDNĄ CENĘ.

Cena ustalana jest w cenniku lub w chwili sprzedaży i może być w dowolnym momencie zmieniona z poziomu programu.
Zmiana ceny może mieć charakter trwały (cennik) lub tymczasowy - tylko dla żądanej transakcji.

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

 LICZBA TOWARÓW I USŁUG


Liczba możliwych do zaprogramowania towarów/usług ma niezwykle istotne znaczenie, 
jeśli w placówce ma być prowadzona ewidencja magazynowa.

Towar/usługa identyfikowane są przez nazwę i stawkę podatku.
Nie może istnieć towar(usługa) o tej samej nazwie i różnych podatkach.
 

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


Ściśle ograniczona parametrami danego modelu kasy fiskalnej.
Dla większości placówek medycznych nawet kasy
o najmniejszej liczbie możliwych do zaprogramowania towarów/usług będą w zupełności wystarczające pod warunkiem, że nie ma potrzeby prowadzenia stanów magazynowych.


Z zasady drukarki fiskalne mają pamięć wystarczającą dla dowolnego punktu ewidencji sprzedaży bez względu na wielkość sprzedaży i ilość pozycji listy towarów i usług.

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

 MAGAZYN

KASY FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE


Tylko wybrane modele kas fiskalnych pozwalają na komunikację z komputerem w celu przekazywania w sposób ciągły lub okresowy informacji o zarejestrowanej liczbie i wartości sprzedanych towarów/usług.

Kasy fiskalne nie posiadają informacji o stanach magazynowych – stąd możliwa jest sprzedaż bez wcześniejszego przyjęcia do magazynu (jeśli jest prowadzony). Dla usług cecha ta nie ma znaczenia.


Drukarki fiskalne są bezpośrednio powiązane (poprzez program komputerowy, z którym współpracują) z listą magazynową lub cennikiem. Stąd bez przyjęcia towaru do magazynu sprzedaż jest (lub POWINNA BYĆ) niemożliwa.
 

 


Zarówno kasa fiskalna, jak i drukarka fiskalna mogą współpracować z wieloma urządzeniami zewnętrznymi:
szuflady na pieniądze, skanery kodów kreskowych, wagi.

Każde z urządzeń może być dołączone do systemu w dowolnym czasie po uruchomieniu urządzenia fiskalnego.

W przypadku wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt:

      FAXON Service Sp.J. 45-309 OPOLE ul.Ozimska 153,  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88 lub 89,  e-mail: faxon@faxon.opole.pl   gg: 438807       
 

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

 

 Ewidencja sprzedaży z wykorzystaniem programu SOGaL


Wprowadzenie do placówki medycznej programu SOGaL (System Obsługi Gabinetu Lekarskiego), poza fiskalną ewidencją sprzedaży, pozwala również na realizację bardzo wielu funkcji związanych z działaniem gabinetu (kartoteki, karty informacyjne, harmonogram i wiele innych).

Proponowane przez nas rozwiązanie polega na instalacji programu SOGaL w gabinetach lekarskich oraz wprowadzeniu drukarek fiskalnym tam, gdzie są pobierane pieniądze za wykonane procedury medyczne. W przypadku większych placówek polecamy wprowadzenie programu Rejestracja, który współpracuje ze stanowiskami wyposażonymi w program SOGaL. Drukarki fiskalne nie są wówczas instalowane w gabinetach, a punkt kasowy zorganizowany jest w rejestracji. Pozwala to na ograniczenie liczby urządzeń fiskalnych do niezbędnego minimum.


 

1

Powiązanie programu z urządzeniem fiskalnym

Z poziomu okna głównego należy wybrać opcję Parametry programu, podopcję parametry systemu, a następnie wskazać grupę Urządzenie fiskalne (ilustracja poniżej). Zaleca się, aby konfiguracja połączenia wykonana została przez firmę serwisującą.

Ustawienia powiązania programu z drukarką fiskalną wykonywane są jednorazowo i obowiązują do następnej zmiany np. w przypadku wymiany urządzenia fiskalnego lub zmiany ogólnie obowiązujących stawek VAT.

 

2

Przygotowanie cennika

Przed rozpoczęciem pracy zalecamy wprowadzenie cennika stosowanego w placówce.
Cennik może być zmieniany na bieżąco bez żadnych ograniczeń (za wyjątkiem wymaganych przez drukarkę fiskalną warunków podanych powyżej, przy opisie urządzeń fiskalnych). Jeśli cena nie zostanie wprowadzona do cennika, to wystąpi konieczność jej każdorazowego wprowadzenia z chwilą rejestracji transakcji.

Oznaczenie PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) jest kodem wymaganym na fakturach w przypadku tych pozycji, których stawka VAT jest inna niż maksymalna (obecnie 23%).

 

3

Ewidencja sprzedaży

Po wybraniu z okna głównego programu SOGaL opcji Sprzedaż można rozpocząć ewidencjonowanie powiązane z drukarką fiskalną.
Brak urządzenia fiskalnego w systemie powoduje tylko zablokowanie funkcji związanych z trybem fiskalnym (np. wyłączona opcja Otwórz szufladę), bez zasadniczych zmian w sposobie obsługi tej opcji.

 

Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o cennik. Nie jest możliwe wpisanie pozycji, która nie znajduje się w cenniku.
W przypadku konieczności dopisania nowej pozycji do cennika należy nacisnąć klawisz F1 i wybrać opcję Dopisz.

Wybranie pozycji z cennika możliwe jest poprzez wpisanie kodu usługi w polu Towar, usługa i naciśnięcie klawisza Enter
lub poprzez kliknięcie przycisku odpowiadającego żądanej pozycji w panelu po lewej stronie okna
lub poprzez wciśnięcie klawisza F1 i zatwierdzenie wyboru z wyświetlonej wówczas listy cennika.

Wprowadzone pozycje wyświetlane są w środkowej części okna i odpowiadają zawartości jednego paragonu.

Aby zatwierdzić transakcję i uzyskać wydruk paragonu należy wybrać opcję Koniec transakcji.

Okno kończące transakcję pozwala na wprowadzenie przyjętej gotówki (wyliczenie reszty).
Wybranie opcji Rezygnacja powoduje powrót do okna sprzedaży bez utraty danych.
Wybranie opcji Zapis powoduje wydruk paragonu fiskalnego, jeśli w systemie istnieje urządzenie fiskalne lub wydruk paragonu niefiskalnego, który może być wydrukowany na dowolnej drukarce komputerowej dołączonej do systemu.

Wszystkie wprowadzone dokumenty dostępne są z poziomu opcji Rejestr dokumentów okna sprzedaży.


 

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ           ODSYŁACZE 

 

 Przepisy prawne


Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu netto (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Prościej: jeśli dokona się instalacji urządzenia fiskalnego w terminie, to można odliczyć sobie od podatku 90% ceny netto tego urządzenia, nie więcej niż 700zł. Co oznacza, że koszt, jaki musi być poniesiony na urządzenie fiskalne jest w znaczącej części "refundowany" przez Państwo.
Odliczenie o którym mowa odliczane jest od podatku VAT.

Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Prościej: jeśli nie ma z czego rozliczyć ulgi, bo nie jest się płatnikiem VAT, to i tak można dokonać przysługujące odliczenie.

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną,
złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania, rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Prościej: żeby skorzystać z odliczenia należy zapłacić za urządzenie fiskalne i przed uruchomieniem złożyć w kancelarii urzędu skarbowego zawiadomienie (przykładowa treść poniżej). Koniecznie należy pamiętać, żeby nie zapomnieć zacząć używać urządzenie fiskalne.

Przykładowa treść zawiadomienia (pełna forma rzecz jasna wymaga nagłówka urzędu, miejscowości, daty i podpisu):

Niniejszym informuję, że w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą (NIP: XXXXXXXXX), z dniem XX.XX.XXXX rozpoczynam ewidencjonowanie przychodów ze sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych, które będą zainstalowane pod adresem: .............. w liczbie sztuk: .............. .

Nie ma żadnego oficjalnego druku zgłoszenia - w Internecie łatwo jest znaleźć zgrabniejsze, niż podany powyżej przykłady. Istotne jest to, że jeśli się zgłoszenia nie zrobi (nawet odręcznego na byle kartce), to niestety odliczenie nie będzie przysługiwało.

Zgłoszenie można dokonać w dowolnym terminie, pod warunkiem, że będzie to przed datą, od której mamy obowiązek fiskalny.

Nie ma potrzeby, aby podawać konkretne modele urządzeń.

BARDZO ISTOTNE: odliczenie przysługuje wyłącznie w oparciu o nadany nam numer NIP oraz tylko przy pierwszym zakupie urządzeń fiskalnych. Jeśli planujemy instalację więcej niż jednego urządzenia, a nie podamy w zgłoszeniu ich liczby, to odliczenie będzie przysługiwało tylko na jedno urządzenie fiskalne. Za pozostałe będziemy zmuszeni zapłacić pełną kwotę z własnych środków.
 

Uzyskanie zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego

Odliczenie za zakup urządzenia fiskalnego może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas/drukarek fiskalnych, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym, jeśli kwota odliczenia przewyższa aktualne zobowiązanie.

Uzupełnienie: powyższe dotyczy tych firm/osób prowadzących działalność fiskalną, które są płatnikami VAT i mają z czego odliczyć. Poniżej podany jest opis dla pozostałych firm/osób.

W przypadku podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionego z podatku VAT zwrot następuje na wniosek składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz NIP, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis urządzeń fiskalnych oraz podmiotu, który dokonał ufiskalnienia (zwykle jest to ta sama firma), oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za urządzenie fiskalne, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Nieszczęście - czyli kiedy urząd skarbowy zmusi nas do oddania odliczonej kwoty

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną ich używania,
- nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
- zaprzestaną działalności,
- nastąpi otwarcie likwidacji,
- zostanie ogłoszona upadłość,
- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
- dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.

Prościej: przez 3 lata nie wolno nam z firmą zrobić nic, poza jej rozwojem.
Pamiętać też należy o przeglądach (obowiązkowo: raz na 2 lata, praktyczniej i bezpieczniej (ale przepisy tego nie wymagają): raz na rok).

 

      POWRÓT DO SPISU TREŚCI           POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

(C) FAXON Service Sp.J.
tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89
45-309 Opole ul.Ozimska 153
faxon@faxon.opole.pl