ASK-SA Księga akcyjna | Księga udziałów
     

ASK-SA, to autorskie oprogramowanie firmy FAXON Service.
System przeznaczony jest do prowadzenia księgi akcyjnej lub księgi udziałów firm dowolnej wielkości.

Liczba akcjonariuszy/udziałowców oraz liczba operacji w księdze jest nielimitowana.

Program może być podstawą do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz walnych zgromadzeń wspólników w innych podmiotach gospodarczych.


PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU ASK-SA

    Akcje, emisje  

a) księga akcyjna z informacją o sposobie objęcia akcji,

b) akcje sumarycznie pogrupowane według akcjonariuszy – możliwość filtrowania wg: ilości akcji, wartości akcji, ilość głosów,

c) akcje sumarycznie pogrupowane według serii – możliwość filtrowania wg: serii, ilość akcji, wartości akcji, ilości głosów, uprzywilejowania,

d) nieograniczona ilość emisji akcji,

e) emisje akcji zwykłych oraz akcji uprzywilejowanych, co do: ilości głosów, dywidendy, podziału majątku,

f) zmiana ceny nominalnej, historia zmiany ceny,

g) informacja o rozpisaniu akcji,

h) wydruk stron księgi akcyjnej dla wszystkich lub wybranych akcjonariuszy, także bez wpisywania strony,

i) informacja o zmianie akcji imiennej na akcję na okaziciela z podaniem danych akcjonariusza i daty zmiany,

j) możliwość numerowania każdego wpisu do księgi akcyjnej z osobna wg poszczególnych serii akcji.

    Akcjonariusze  

a) kartoteka akcjonariuszy wraz z jej wydrukiem,

b) kartoteka byłych akcjonariuszy,

c) informacje o akcjonariuszu z adnotacją o osobie i dacie wprowadzenia danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

d) obsługa niepełnego opłacenia akcji z możliwością dopłaty,

e) akcje będące własnością akcjonariusza, przedstawione analitycznie – informacje o objętych i zbytych akcjach,

f) informacja o terminie, od którego akcjonariusz może zbyć swoje akcje lub ich część, o ile takie zastrzeżenie istnieje,

g) zastaw lub użytkowanie ustanowione na akcjach, z prawem lub bez prawa głosu,

h) wydruk zaświadczeń o posiadanych akcjach oraz zaadresowanych kopert.

    Obrót akcjami  

a) typy obrotu: emisja – rozpisanie na poszczególnych akcjonariuszy, sprzedaż, dziedziczenie, nieodpłatne przekazanie, inne,

b) uwzględnienie wygaśnięcia każdego rodzaju uprzywilejowania nabywanych akcji,

c) współwłasność na pakiecie akcji – ustawienie udziałów,

d) zapis wszystkich operacji i przegląd historii każdego akcjonariusza.

    Dywidendy  

a) przedstawiona i obliczona w rozbiciu dla każdego akcjonariusza i serii,

b) przedstawiona sumarycznie, dla każdego akcjonariusza z informacją o wartości brutto, wartości podatku, kwocie do wypłaty, sposobie wypłaty,

c) zapisanie dywidendy i możliwość powrotu w dowolnym momencie,

d) wydruk wypłaty dywidendy,

e) wygenerowanie i wydruk poleceń przelewów, zbiorczych list do banku, przekazów pocztowych, zbiorczych list pocztowych, listy wypłat gotówkowych do kasy,

f) druk deklaracji PIT.

    Walne zgromadzenia  

a) przygotowanie i wydruk listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym oraz planu walnego zgromadzenia z kolejnością głosowań,

b) przygotowanie i wydruk listy akcjonariuszy obecnych na walnym, w tym osób, które posiadają pełnomocnictwa innych akcjonariuszy,

c) komisja skrutacyjna - wybór lub przypisanie bezpośrednie do walnego,

d) przewodniczący walnego - wybór lub przypisanie bezpośrednie do walnego,

e) statystyka z informacją o ilości uprawnionych do udziału, obecnych oraz udział procentowy akcjonariuszy, głosów, kapitału akcyjnego,

f) głosowania zwykłą większością, kwalifikowane, tajne lub jawne: uchwał, wniosków, przeprowadzanie wyborów,

g) generowanie i wydruk uchwał, protokołów z głosowań z wynikami oraz informacją o głosach nieważnych, a dla głosowań jawnych z listą akcjonariuszy oraz sposobu, w jaki głosowali.


Głosowania prowadzone są przy pomocy dedykowanych kart i przenośnych kolektorów danych.

Nasze rozwiązanie daje gwarancję zachowania pełnej kontroli nad stanem obecności, posiada zabezpieczenie przez kilkakrotnym użyciem tej samej karty w jednym głosowaniu oraz w przypadku pełnomocników daje możliwość oznaczenia posiadanych przez nich kart do głosowania.


Wspomaganie pracy z systemem ASK-SA zapewniają liczne funkcje narzędziowe:

  • obsługa korespondencji seryjnej,
  • podłączanie dowolnych wzorców dokumentów,
  • wczytywanie dokumentów zewnętrznych (skany,PDF,DOC itp.),
  • przygotowanie listy wypłat dywidendy,
  • wydruki PIT/CIT,
  • raporty i zestawienia.

Program pracuje w oparciu o technologię SQL. Wykorzystywany jest w firmach o bardzo wielkim przepływie dokumentów związanych z prowadzoną księgą akcyjną oraz bardzo dużej liczbie zdarzeń związanych z księgą (split, dział spadku, pełnomocnictwa, nowe emisje, łączenie odcinków itp. itd).

System uprawnień programu ASK-SA zapewnia pełną ochronę danych oraz możliwość kontroli dostępu
dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa: 
od pełnego dostępu, poprzez określone ograniczenia do funkcji podglądowych włącznie.

Program pracuje pod kontrolą systemu Windows w wersjach XP,7,8,8.1,10,11 w wydaniach 32 i 64 bitowych.

Opracowujemy specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie


faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458