ASK-SA System Obsługi Księgi Akcyjnej
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     


ASK-SA, to autorskie oprogramowanie firmy FAXON Service.


System przeznaczony jest do prowadzenia księgi akcyjnej lub księgi udziałów firm dowolnej wielkości.

Liczba akcjonariuszy oraz liczba operacji w księdze jest nielimitowana.

Program może być podstawą do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz walnych zgromadzeń wspólników w innych podmiotach gospodarczych.

Program pracuje pod kontrolą systemu Windows w wersji XP,7,8,8.1 w wydaniach 32 i 64 bitowych.

ASK-SA wspomaga inne prace pośrednio związane z księgą akcyjną:

Program pracuje w oparciu o technologię SQL i jest wykorzystywany w firmach o bardzo wielkim przepływie dokumentów związanych z prowadzoną księgą akcyjną oraz bardzo dużej liczbie zdarzeń związanych z księgą (split, dział spadku, pełnomocnictwa, nowe emisje, łączenie odcinków itp. itd).

       

   
 

Logowanie do programu

System uprawnień programu ASK-SA zapewnia pełną ochronę danych oraz możliwość kontroli dostępu
dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa: 
od pełnego dostępu, poprzez określone ograniczenia do funkcji podglądowych włącznie.Podręczne menu - ekran główny ASK-SA

Znacznie więcej dodatkowych opcji znajduje się w górnym menu aplikacji.Rejestr akcjonariuszy

Każda lista ASK-SA umożliwia wyszukiwanie po kolejno wprowadzonych znakach
lub filtrowanie do tych pozycji listy, których dowolny fragment danych zgodny jest z wpisanym tekstem.
Okno podglądu przykładowego wydrukuDefinicja emisji akcjiRejestrowanie obrotu/operacji na księdze akcyjnej
Okno podglądu wydruku listy odcinków zbiorowych

Walne zgromadzenia


Przykładowy obraz wyświetlany podczas przebiegu WZA / WZW

 

PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU ASK-SA

AKCJE

a) Księga akcyjna z informacją o sposobie objęcia akcji.

b) Akcje sumarycznie pogrupowane według akcjonariuszy – możliwość filtrowania wg: ilości akcji, wartości akcji, ilość głosów.

c) Akcje sumarycznie pogrupowane według serii – możliwość filtrowania wg: serii, ilość akcji, wartości akcji, ilości głosów, uprzywilejowania.

d) Nieograniczona ilość emisji akcji.

e) Emisje akcji zwykłych oraz akcji uprzywilejowanych, co do: ilości głosów, dywidendy, podziału majątku.

f) Zmiana ceny nominalnej, historia zmiany ceny.

g) Informacja o rozpisaniu akcji.

h) Wydruk stron księgi akcyjnej dla wszystkich lub wybranych akcjonariuszy, także bez wpisywania strony.

i) Informacja o zmianie akcji imiennej na akcję na okaziciela z podaniem danych akcjonariusza i daty zmiany.

j) Możliwość numerowania każdego wpisu do księgi akcyjnej z osobna wg poszczególnych serii akcji.

AKCJONARIUSZE

a) Kartoteka akcjonariuszy wraz z jej wydrukiem.

b) Kartoteka byłych akcjonariuszy.

c) Informacje o akcjonariuszu z adnotacją o osobie i dacie wprowadzenia danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

d) Obsługa niepełnego opłacenia akcji z możliwością dopłaty.

e) Akcje będące własnością akcjonariusza, przedstawione analitycznie – informacje o objętych i zbytych akcjach.

f) Informacja o terminie, od którego akcjonariusz może zbyć swoje akcje lub ich część, o ile takie zastrzeżenie istnieje.

g) Zastaw lub użytkowanie ustanowione na akcjach, z prawem lub bez prawa głosu.

h) Wydruk zaświadczeń o posiadanych akcjach oraz zaadresowanych kopert.

OBRÓT AKCJAMI

a) Typy obrotu: emisja – rozpisanie na poszczególnych akcjonariuszy, sprzedaż, dziedziczenie, nieodpłatne przekazanie, inne.

b) Uwzględnienie wygaśnięcia każdego rodzaju uprzywilejowania nabywanych akcji.

c) Współwłasność na pakiecie akcji – ustawienie udziałów.

d) Zapis wszystkich operacji i przegląd historii każdego akcjonariusza.

DYWIDENDY

a) Przedstawiona i obliczona w rozbiciu dla każdego akcjonariusza i serii.

b) Przedstawiona sumarycznie, dla każdego akcjonariusza z informacją o wartości brutto, wartości podatku, kwocie do wypłaty, sposobie wypłaty.

c) Zapisanie dywidendy i możliwość powrotu w dowolnym momencie.

d) Wydruk wypłaty dywidendy.

e) Wygenerowanie i wydruk poleceń przelewów, zbiorczych list do banku, przekazów pocztowych, zbiorczych list pocztowych, listy wypłat gotówkowych do kasy.

f) Druk deklaracji PIT-8A.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

a) Przygotowanie i wydruk listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym oraz planu walnego zgromadzenia z kolejnością głosowań.

b) Przygotowanie i wydruk listy akcjonariuszy obecnych na walnym, w tym osób, które posiadają pełnomocnictwa innych akcjonariuszy.

c) Komisja Skrutacyjna - wybór lub przypisanie bezpośrednie do walnego,

d) Przewodniczący walnego - wybór lub przypisanie bezpośrednie do walnego,

e) Statystyka z informacją: ilość uprawnionych do udziału a obecnych oraz udział procentowy akcjonariuszy, głosów, kapitału akcyjnego.

f) Głosowania tajne lub jawne: uchwał, na wniosków, przeprowadzanie wyborów np. do rady nadzorczej.

g) Generowanie i wydruk uchwał i protokołów z głosowań: z wynikami głosowań ZA, PRZECIW I WSTRZYMANIE oraz z informacją o głosach nieważnych, a dla głosowań jawnych z listą akcjonariuszy oraz sposobu, w jaki głosowali.

Głosowania mogą się odbywać przy pomocy kart i przenośnych kolektorów danych.

Takie rozwiązanie daje gwarancję zachowania pełnej kontroli nad stanem obecności,
posiada zabezpieczenie przez kilkakrotnym użyciem tej samej karty w jednym głosowaniu
oraz w przypadku pełnomocników daje możliwość oznaczenia posiadanych przez nich kart do głosowania.

 

KONIEC INFORMACJI O PROGRAMIE