Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2008,2007

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

  
Data Wersja programu (bazy) Opcja, moduł, którego dotyczy zmiana Status Opis
2008.05.07 2008.3.5.90 (025) Kartoteka pracowników nowość Dane osobowe pracownika, w zakładce Inne posiadają listę członków rodziny, którzy mają być zgłoszeni do ZUS (bądź wyrejestrowani z objęcia ochroną ubezpieczeniową) w ramach ubezpieczenia pracownika.
2008.03.12 2008.3.5.88 (025) Podgląd wydruku modyfikacja Zmieniono okno podglądu wydruku. Obecnie możliwe jest zamknięcie okna właściwości drukarki klawiszem ESC.
Obliczenia błąd Przy dochodach mniejszych niż kwota wolna od podatku program nie uwzględniał w obliczeniach kwoty wolnej. Obecnie (oprócz indywidualnych ustawień w danych o umowie pracownika) poziom dochodu, przy którym nie jest uwzględniana kwota wolna zależy od wartości wpisanej w polu "Minimalny dochód brutto - poniżej bez ulgi podatkowej" w parametrach obliczeń.
2008.03.05 2008.3.5.87 (025) Wydruk kartoteki modyfikacja Obecnie wydruk kartoteki jest tożsamy z widokiem listy na oknie tj. wszelkie aktywowane filtry są uwzględniane podczas wydruku.
Wydruk PIT modyfikacja Program obecnie został uwrażliwiony na dział, do którego przypisany jest pracownik.
Dla opcji "Dowolne kwoty" konieczne jest, podczas edycji, określenie działu.
W parametrach programu wprowadzono parametr pozwalający na uzyskanie przesunięcia miesięcy podczas automatycznego wyliczania PIT tak, aby za okres od 01.01 do 31.12 można było pobrać dane z list płac za okres od grudnia do listopada.
Dotychczas lista danych do PIT wyliczanych automatycznie udostępniała tylko ostatni przeliczany rok - obecnie pamiętane są wyliczane dane dla kolejnych lat.
2008.02.07 2008.2.5.78 (022) Kartoteka pracowników błąd Przy wstawianiu stałych składników wynagrodzenia do umowy, wyświetlany był tylko 10-cio znakowy początek nazwy składnika. Błąd poprawiono.
Ewidencja błąd W zakładce "Prowizje" składnik wyliczany był jako bezpośredni iloczyn wprowadzonych danych. Błąd poprawiono
2008.02.06 2007.2.4.75 (021) Kartoteka pracowników modyfikacja Wprowadzono możliwość kopiowania danych o stałych składnikach wynagrodzenia pomiędzy umowami tj. po ustawieni podświetlenia na jednej z umów klikamy w przycisk kopiowania stałych warunków wynagrodzenia. Ustawiamy podświetlenie na umowie docelowej i klikamy przycisk wstawienia skopiowanych stałych składników wynagrodzenia. UWAGA: przyjęto założenie, że składnik danego rodzaju  może występować tylko raz. Stąd nie będą powielały się składniki przy próbach wielokrotnego wklejania tych samych danych.
W przypadku programu w wersji dla placówek medycznych ta sama funkcjonalność została włączona dla zakładki "Wynagrodzenie za usługi medyczne".
2008.01.25 2008.01.4.66 (019) Parametry obliczeń błąd W niektórych instalacjach programu mógł wystąpić błąd przy próbie dopisania nowych parametrów obliczeń. Efekt wystąpienia błędu nie miał wpływu na funkcjonowanie pozostałych opcji - uniemożliwiał wprowadzenie nowych parametrów. Błąd poprawiono.
2007.12.18 2007.11.3.64 (018) - modyfikacja Program w wersji demo umożliwia obecnie 10 minutową pracę, a nie jak dotychczas 5 minutową. Po zamknięciu programu dalsza praca jest oczywiście możliwa, jednak wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.
2007.11.27 2007.11.3.63 (018) Kartoteka osobowa: Umowy modyfikacja Umowa otrzymała nowy znacznik "Status", określający, czy wprowadzony zapis jest umową właściwą, korektą czy aneksem
2007.11.27 2007.11.3.62 (017) Ewidencja/L4 błąd Każda pozycja L4 (od tej wersji programu) dowiązywana jest do umowy!
UWAGA: konieczne jest wyedytowanie każdej pozycji L4 i zapis bez zmian w danych edycyjnych.
W chwili zapisu dodawany jest łącznik do umowy!
Błąd polegał na doliczaniu kwoty L4 osobom posiadającym więcej aktywnych umów o pracę w jednym miesiącu (np. wskutek zatrudnienia w różnych działach firmy)
Lista płac błąd Stałe składniki wynagrodzenia nie były filtrowane dla umowy. W efekcie przy kilku umowach w jednym miesiącu np. kilka umów zlecenie doliczane kwoty były powielane! Błąd usunięty
Lista płac modyfikacja przeliczanie listy płac może pomijać ponowne wyznaczanie kwot za usługi medyczne, w takim przypadku pobierane są wartości z aktualnej postaci listy - działanie nie jest polecane, ale przy pewności braku zmian danych źródłowych np. kilkukrotne przeliczanie w krótkich odstępach czasu, bardzo przyspieszające procedurę generowania listy płac.
2007.11.26 2007.11.3.54 (014) Katalog kodów świadczeń modyfikacja Znacznik o sposobie działania tj. określenie płatnika: ZUS lub firma. Domyślnie: firma
UWAGA: konieczne jest sprawdzenie ustawienia wszystkich pozycji słownika!
Lista płac modyfikacja Uwzględnienie w przeliczeniach znacznika kodu świadczeń (powyżej)
2007.11.25 2007.11.3.54 (013) Ewidencja błąd Wyliczanie L4 wymagało podania kwoty potrącenia. Teraz wylicza się po każdej zmianie danych.
Lista płac błąd Podczas wyliczania ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniana była podstawa taka, jak dla podatku.
Obecnie podstawa nie uwzględnia kwot wypłacanych przez ZUS
2007.11.09 2007.11.3.48 (012) Ewidencja błąd Kolumna Dział wyświetlana była wyłącznie numerycznie, teraz jest też nazwa działu
2007.10.09 2007.10.1.2 (011) Księgowanie,
Eksport do płatnika
modyfikacja Jeśli kwota składki rentowej płatnej przez firmę wynosi zero, to pobierana jest kwota płatna przez pracownika. Zmiana dotyczy starych danych, dla których stawka składki rentowej była taka sama. Modyfikację wprowadzono w celu uniknięcia konieczności przeliczania listy płac.
Księgowanie modyfikacja nowa pozycja w definicji dekretu: BRUTTO: L4/zasiłki płatne przez ZUS
Lista płac modyfikacja nowa kolumna: ZUS emerytalne refundowane
Dane osobowe pracownika: Umowy modyfikacja nowe pole w zakładce ZUS: refundowane emerytalne

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V.RR, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu
RR - kolejna kompilacja programu

Zapis 2007.11.3.62 oznacza, że prace nad tą wersją zakończono w listopadzie 2007, oznaczając program wersją nr 3, po wykonaniu 62 pełnych kompilacji