Salomon  Program kadrowo-płacowy
Skrócona instrukcja obsługi

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 

SPIS

1. Sposób działania programu

2. Wejście do programu (logowanie)

3. Dane pracowników

3.1 Umowy o pracę

3.1.1 Stałe składniki wynagrodzenia

4. Podstawowa lista płac

5. Eksport do Płatnika

6. Parametry programu

 

 1. Sposób działania programu         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


Informacje podane w tym punkcie są bardzo zwięzłe, ale również ogromnie istotne.

Program oparty jest o podział pracowników na Działy.

Dla każdego działu prowadzone są osobne listy podstawowe.
Lista podstawowa może być tylko jedna w danym miesiącu, dla danego działu.
Pozostałe przypadki mogą być obsłużone z wykorzystaniem list dodatkowych, których ilość w miesiącu jest nielimitowana.

Aby pracownik mógł znaleźć się na podstawowej liście płac, musi mieć wprowadzone dane o umowie o pracę!
Opcja: Kartoteka pracowników -> Nowy lub Korekta -> zakładka Umowy.
Aby wprowadzić wynagrodzenie poprzez listę dodatkową, umowa nie jest wymagana.

Uzupełnieniem danych z umowy o pracę, gdzie znajduje się kwota stałego wynagrodzenia oraz stałe składniki wynagrodzenia jest Ewidencja, gdzie wprowadzane są zmienne składniki wynagrodzenia takie, jak np.: L4, urlop, dodatki, premie itp.

Zmiana danych źródłowych wymaga przeliczenia listy płac tzn. po wprowadzonych zmianach w danych o umowach lub ewidencji należy przeliczyć podstawową listę płac.

Program prowadzi wszystkie wyliczenia w oparciu o Parametry obliczeń dostępne z opcji okna głównego: Parametry programu

Dane udostępniane przez program zależne są od aktualnie ustawionego miesiąca:

 
 2. Wejście do programu (logowanie)         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


W okienku tzw. logowania należy wprowadzić:
identyfikator (po instalacji jest on pusty - wystarczy nacisnąć Enter),
hasło (po instalacji jest ono puste - wystarczy nacisnąć Enter)
i potwierdzić przez naciśnięcie kolejny raz klawisza Enter lub kliknięcie w przycisk OK

Okno logowania programu Salomon

 

3. Dane pracowników         POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

Aby wprowadzić dane osobowe pracowników należy wybrać opcję Kartoteka pracowników:

Ikona opcji Kartoteka pracowników

Z poziomu okna Kartoteki pracowników należy wybrać opcję Nowy:

W oknie edycyjnym należy wprowadzić dane osobowe pracownika:

 

UWAGA: W części DANE wymagane są tylko imię i nazwisko,
ale do pełnej funkcjonalności potrzebne są również pozostałe dane!

 

 3.1 Umowy o pracę         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


W zakładce Umowy (dane osobowe pracownika) wprowadzane są informacje o umowach o pracę tj. forma zatrudnienia, sposób prowadzenia obliczeń itp.

Górna część okna, to lista umów o pracę. W dolnej części okna wyświetlane są dane o aktualnie podświetlonej na liście umowie.

 

UWAGA: istnienie aktualnie obowiązującej umowy o pracę jest warunkiem uwzględnienia pracownika w podstawowej liście płac

W przypadku zakończenia lub rozwiązania umowy
o pracę nie wolno usuwać jej z listy!

Należy wówczas wypełnić pole Rozwiązanie/zakończenie umowy
w zakładce Pozostałe dla aktualnie podświetlonej na liście umowy.

 

UWAGA: ZMIANA DANYCH UMOWY OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH MIESIĄCACH UMOWY !!!!

Każda zmiana w umowie (np. podwyżka) nie może być wprowadzana przez edycję/korektę istniejącej umowy, ponieważ przeliczenie list płac z wcześniejszych okresów spowoduje naliczenie wg ustawień bieżących.
W takich przypadkach należy zamknąć aktualną umowę i wprowadzić nową ze znacznikiem aneks lub zmiana, zwłaszcza, że każde dodawanie nowej umowy powoduje skopiowanie wszystkich danych z ostatniej umowy - wystarczy wprowadzić tylko same zmiany, bez konieczności ustawiania wszystkich parametrów umowy.

Przyciski towarzyszące liście z umowami zawierają m.in. opcje Treść i Wydruk. Treść służy do edycji tekstu umowy, Wydruk do sporządzenia papierowej kopii dokumentu.

W treści umowy znajdują się kody sterujące - treść objęta nawiasami, np. (WYMIAR) - których treść nie może być zmieniana. W ich miejsce - w chwili wykonywania wydruku - wstawione będą dane z umowy.

Dane na powyższym obrazku zamazane zostały celowo.

 

 3.1.1 Stałe składniki wynagrodzenia         POWRÓT DO SPISU TREŚCI

W danych osobowych pracownika, w zakładce Umowy można wprowadzić stałe składniki wynagrodzenia.Stałe składniki wynagrodzenia

Każdy stały składnik wynagrodzenia związany jest z umową o pracę tj. dla każdej umowy o pracę lista stałych składników jest (lub może być) inna.

Edycja stałego składnika wynagrodzenia

Każdy stały składnik wynagrodzenia może działać:

  • Bez ograniczenia; uwzględniany jest w liście płac zgodnie z czasem trwania umowy,
  • Od określonej daty, późniejszej niż początek umowy, do jej zakończenia (w przypadku umowy na czas nieokreślony, do jej rozwiązania)
  • Do określonej daty, ale od początku trwania umowy o pracę
  • We wskazanym okresie, mieszczącym się w okresie obowiązywania umowy o pracę

Rozwijana lista składników wynagrodzenia może być dowolnie modyfikowana w opcji: Katalog -> Katalog składników wynagrodzenia.

Kwoty potrącenia (zgodnie z opisem w oknie dialogowym) muszą być wprowadzane w wartościach ujemnych.

 4. Podstawowa lista płac         POWRÓT DO SPISU TREŚCI


Podstawowa lista płac

 5. Eksport do płatnika         POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Komunikacja z programem Płatnik jest pasywna tzn. program Salomon wysyła dane w pliku eksport.kdu, a z poziomu programu Płatnik należy wykonać wczytanie danych.
 


W programie Salomon wybieramy opcję Eksport do Płatnika

 


W oknie dialogowym ustalamy m.in. miejsce zapisu plików eksportu. Funkcja eksportu zapisuje dwa pliki:

eksport.kdu - zawiera dane dla programu Płatnik

zus.pli - zawiera dane o przelewach w formacie Elixir


W trakcie wysyłania danych program oczekuje na określenie końcowych kwot do przelewu. Konieczność korygowania tych kwot może wynikać z różnic pomiędzy stanem zobowiązań wobec ZUS w stosunku do bieżącej deklaracji.

Zmiana może być wprowadzona zarówno w polach edycyjnych kwoty korekty, jak i Kwoty przelewu. Pola te są powiązane, a wartości końcowe są przeliczane po dokonanej zmianie


Ostatnim krokiem jest okno informacyjne, podsumowujące dokonany eksport i wskazujące kolejne czynności do podjęcia po stronie programu Płatnik.

 

 6. Parametry programu         POWRÓT DO SPISU TREŚCI

param.jpg (239186 bytes)
Parametry programu - Obliczenia

Parametry programu pozwalają na sterowanie:

  • Obliczenia; parametrami koniecznymi do prowadzenia wyliczeń list płac, dokumentów PIT itp.
  • Program; parametrami programu tj. sposobem jego działania i zakresem udostępnianych danych
  • Użytkownicy; informacjami o osobach mających dostęp do programu oraz uprawnieniach tych osób
  • Działy; danymi o grupach, do których przypisani są (lub będą) pracownicy

Obliczenia nie powinny być wprowadzane poprzez opcję Edycja

Listy płac z okresów minionych mogą ulec zmianie, jeżeli nie będzie informacji o parametrach obliczeń obowiązujących w okresie ich wyliczania!

Każdą zmianę w parametrach obliczeń należy wprowadzać poprzez wybranie opcji Nowe oraz podanie daty, od której wprowadzone wartości mają obowiązywać.

paramp.jpg (190108 bytes)
Parametry programu - Program

KONIEC         POWRÓT DO SPISU TREŚCI
 

 

 

Jeżeli ta strona powinna być uzupełniona o określony temat, to proszę o kontakt: faxon@faxon.opole.pl

Rejestr nowości w programie Salomon
 

Autorskie prawa do programu Salomon oraz wszystkich związanych z tym programem materiałów przysługują firmie:


(C) FAXON Service Sp.J.

tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89
45-309 Opole ul.Ozimska 153

KONIEC STRONY